×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

با فرض آنکه موجر عملی انجام دهد که مستاجر نتواند استفاده مطلوب از مورد اجاره نماید یا منفعت او سبب عمل موجر تقلیل پیدا کند برای مستاجر حق مطالبه خسارت است نه تقلیل اجاره بها


وکیل خواهان نوشته که تکلیف مستاجر در صورت حدوث عیب در مورد اجاره در قانون معین شده ومستاجر حق تعدی و تفریط در مورد اجاره را ندارد و الا ضامن است


درخصوص مطالبه اجور از باب اینکه موجر مورد اجاره را به تصرف نداده تا مستاجر از آن استفاده بکند و بذل اختیار تعقیب متصرفین کفایت بر استیلای اداره خوانده نداشته است لذا دعوی رد می شود


مادام که به یکی از طرق قانونی سند مذکور ابطال نگردیده باشد پذیرش دعوی خواهان به نحو مطروحه مسموع نیست


اجرای حکم در قالب وضع ید مالکین مشاعی متصور است و عدم قابلیت اجرای حکم نمی تواند مانع رسیدگی و صدور حکم مشاعی باشد


خوانده بدون حق انتقال به غیر و بدون اذن موجر وسه دانگ از منافع خود را به خوانده ردیف دوم واگذارنموده علیهذا دعوی مطروحه موجرثابت است


مستندی بر تمدید اجاره با تجدیدنظر خواهان و بقاء مالکیت منافع آنها نسبت به مورد تنازع در مدت مورد مطالبه اجور احراز نگردیده است رای صادره مخالفتی با قانون وشرع ندارد


برای صحت اجاره باید موجر ملک منافع عین مستاجره باشد


رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل فرع بر احراز مالکیت و در نتیجه ذینفع بودن خواهانها می باشد


عرصه مورد درخواست اجاره بیش از41 مترمربع نبوده است در این صورت زمین مورد اجاره سندشماره 00 در محل وجود خارجی نداشته و موهوم بوده و سند مذکور باطل است


مطالبات شهرداری از بابت اجور معوقه و حق التخلف موضوع اجاره ساختمان تخریب شده بیمورد بوده است


درصورت بی اعتباری قرارداد وضع باید به حالت اولیه اعاده گردد خواهان در قبال دریافت وجوه پرداختی آنچه تحویل گرفته به ید قبلی خود مسترد نماید این امر نتیجه طبیعی امر است و نیازی به اقامه دعوی جداگانه ندارد


الفاظ بکار برده شده در قراردادها دلالت بر انشاء عقد اجاره در آینده و هنگام بهره برداری از هتل موکول شده و برهمین مبنا رابطه استیجاری یا عدم وقوع عقد اجاره و عدم انتقال منافع عین مستاجره از سوی موجر به مستاجر احراز نمی گردد


قدرت به تسلیم مورد اجاره در زمان عقد اجاره شرط است و به فرض آنکه قولنامه مزبور عقد تلقی شود مورد اجاره ای وجود نداشته و پاساژی درست نشده بود تا دکاکین آن قابل اجاره باشد


تصرفات تجدیدنظرخواه در ملک و منزل متلعق به تجدیدنظرخوانده مبتنی بر قرارداد اجاره می باشد که برای مدت یکسال و به مظنور سکونت به اجاره او واگذار شده است


محل کسب و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر بوده - پرداخت مبلغی به عنوان حق مالکانه توسط خوانده دعوی به نماینده وراث مالک قبلی


اجاره از جمله عقود موقت است که به انقضاء مدت اجاره و درخواست تخلیه از ناحیه موجر عقدمزبور بر طرف می گردد


تعلق حق کرد زراعتی به مستاجر که بر حسب مقررات عقد صرفا درمدت اجاره استحقاق انتفاع از مورد اجاره دارد معلوم نیست بر چه اساس و مبنائی استوار است


عدم واگذاری خانه موضوع خواسته خواهان بدوی توسط فرجامخواندگان مانع از اجرای بقیه مفاد وصیتنامه بوده که به خواهان بدوی اختیار داده که از محل ثلث ماترک حین الفوتش به هر طریقی که صلاح می داند ولو با فروش آنها اقدام به اجرای وصیتنامه نماید


با خوانده متارکه نموده ام ومشارالیها ضمن جلوگیری از حضور من در خانه ام از تخلیه خوددای می نماید