جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.روزنامه رسمی شماره 10899 : 6/5/1361
شماره 31270 24/4/1361
وزارت مسکن و شهرسازی

ماده واحده : از تاریخ تصویب این فروش خانه های سازمانی" href="/tags/65787/قانون-فروش-خانه-های-سازمانی/" class="link">قانون فروش خانه های سازمانی که نگهداری آنها به جهت عدم نیاز یا فرسودگی به صلاح دولت نبوده بعهده کمیسیونی مرکب از وزیر مشاور در امور اجرائی ، وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر دستگاهی که خانه سامزانی متعلق به آن است گذاشته میشود در مورد موسساتی که شمول قانون مستلزم ذکر نام است ، بجای وزیر دستگاه مربوطه رئیس آن موسسه قرار میگیرد0
شرایط و نحوه واگذاری مطابق آئیننامه ای است که با رعایت آئین نامه معاملات دولتی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و بتصویب هیئت وزیران میرسد0
تبصره : کلیه قوانین ، اصلاحیه ها و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی میگردد0
قانون فوق مشتمل بر ماده ودحده و یک تبصره درجلسه روزپنجشنبه سوم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی : اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10899
تاریخ تصویب :
1361/04/03
تاریخ ابلاغ :
1361/05/06
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :