×

سرقت در حال اضطرار موجب سقوط حد سرقت است

سرقت در حال اضطرار موجب سقوط حد سرقت است

سرقت-در-حال-اضطرار-موجب-سقوط-حد-سرقت-است

وکیل


شماره فرجامی : 7/23715 تاریخ رسیدگی : 12/7/71 شماره دادنامه : 386/2 فرجامخواه متهم ردیف دوم فرزند ... فرجامخواسته دادنامه شماره 43/42/641/9/70 صادره از شعبه دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس مستشار و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
بنا به حکایت محتویات پرونده و کیفرخواست های مورد 15/2/70 و 18/11/69 عمومی ناحیه ... آقایان 1 (الف ) فرزند ... 23 ساله به اتهام ارتکاب ده فقره سرقت و شرکت در هفت فقره سرقت که شرح آنها در کیفرخواست ذکر شده است 2(ب ) فرزند ... 27 ساله به اتهام شرکت در هفت فقره سرقت به اتفاق متهم دریف اول تحت تعقیب قرار گرفته اند و در کیفرخواستهای دادسرای مزبور با توضیح جریانات و ذکر مشخصات شکات و اموال مسروقه و سایر جهات اثباتی جرم و اعلام احراز بزهکاری آنان وفق ماده 213 قانون حدودورعایت ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامی درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است ودادگاه کیفری یک ... باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و مفادا" چنین رای داده است : با ملاحظه محتویات پرونده واظهارات واعترافات متهمان در کل مراحل تحقیق و جلسه های دادگاه و اظهارات شکات و کشف قسمتی از اموال مسروقه از متهمان وسایر قرائن و شواهد بزه انتسابی به آنان ثابت و محرز است ، هرچند سرقتها در بعضی ازمواد از داخل حرز صورت گرفته لیکن نر به ابراز نیاز و اضطرار بالحاظ استحقاق ارفاق ، شرایط اجرای حد سرقت کامل نیست لذا با استناد به ماده 108 قانون تعزیرات و اعمال ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی متهم دریدف اول به تحمل هفتاد و چهارضربه شلاق و دو سال اقامت اجباری در گنبد و متهم ردیف دوم به تحمل هفتاد وچهارضربه شلاق و15ماه اقامت اجباری در گنبد محکوم می گردند و اما از حیث سرقت توام با آزار نظر به این که شاکی ابراز داشته یک نفر فرار کرده بود و یک نفر به من حمله کرد ومتهم ردیف دوم گفته من وقتی صاحب خانه را دیدم فرار کردم معلوم می شود که یک نفر با شاکی در گیرشده و متهم ردیف اول هم منکر بوده و اعترافش در آگاهی نافذ نیست و شاکی هم فوت نموده که تحقیق از او ممکن نیست و به این ترتیب اتهام اخیر احراز نگردیده و از این حیث تبرئه می گرددواما خواسته شکات از حیث ضرر و زیان که طی پرونده های حقوقی به تبع اخر کیفری مطرح گردیده است با توجه به اقرارشان به سرقت و عدم اعتراض آنان به پرداخت خواسته های شاکی ها به شرح صفخات 7024 42 و427037و702337(در مورد هر دو نفر) و47049( درمورد متهم دریف اول ) نامبردگان به پرداخت خواسته های شکات و متهم ردیف اول علاوه بر آ; به پرداخت خواسته شاکی در پرونده مزبورمحکوم می گردند0 پس از ابلاغ رای صادره متهم ردیف اول اعلام داشته که تسلیم دادنامه می باشد و نسبت به آن اعتراضی ندارد لیکن متهم ردیف دوم اعلام اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است که دادگاه نپذیرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به ا ین شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در ترایخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر رد تجدیدنرخواهی در مورد دادنامه شماره 6414243/9/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند0

رای
از ناحیه معترض ایراد موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه صادره گردد به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت تشریفات قانونی و ضوابط آیین دادرسی نیز اشکالی مشهود نیست لذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد0
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور ... عضومعاون ...


مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
63

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 386

تاریخ تصویب : 1371/07/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.