×

قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 7 20

قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 7 20

قانون-حدود-و-قصاص-و-مقررات-آن-مصوب-1361-7-20
ماده 196- هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب میباشد0
تبصره 1- میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست 0
تبصره 2- کسی که بروی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست 0
تبصره 3- کسی که سلاح خود را بسوی یک یا چند نفر مخصوصی بکشدو جنبه عمومی ناشته باشد محارب نیست 0
تبصره 4- هر فرد یا گروهی که برای مبارزیه با محاربان وازبین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند، محارب نیستند0
ماده 197- سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را بهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است 0
ماده 198- هرگروه یا جمعیتی متشکل که در برابرحکومت اسلامی قیام مسلحانه ند تمام افراد وهوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت را میدانند و بنحوی در پیشبرد اهداف سازمان فعالیت وتلاش موثردارند محاربند اگر چه درشاخه نظامی شرکت نداشتهب اشند0
تبصره - جبه متحدی که از گروها و اشخاص مختلف تکشیل شود، در حکم یک واحد است 0
ماده 199- هر فرد یا گروه که طرح براندارزی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار وسایل و اسباب کار وسلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسدفی الارض میباشند0
ماده 200- هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود رانامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید، و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد((محارب )) و((مفسدفی الارض )) است 0

(2- راههای ثبوت محاربه و افسادفی الارض )
ماده 201- محاربه وافسادفی الارض از راههای زیر ثابت میشود:
الف - با یکبار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد0
ب - با شهادت فقط دو مرد عادل 0
تبصره 1- شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند، بنفع همدیگر پذیرفته نیست 0
تبصره 2- هرگاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است 0
تبصره 3- شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر که به منوظر اثبات محارب بودن مهاجمین باشدوشکایت شخصی نباشد،پذیرفته است 0

(3- حد محاربه و افسادفی الارض )
ماده 202- حد محاربه وافسادفی الارض یکی از چهار چیز است :
1- قتل 2- آویختن بدار 3- قطع دست راست و پای چپ 4- تبعید0
انتخابت هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است ، ولی در صورتی که اجراء بعضی از مجازاتها دارای مفسده ای باشد ، نمی تواند آ;را انتخاب نماید، خواه کسی را کشتبه یامجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد0
ماده 203- حد محاربه وافسادفی الارض باعفوصاحب حق ساقط نمیشود0
ماده 204- مفسد و محاربی که تبعید میشود بایدتحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد0
ماده 205- مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست اگرچه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتیکه توبه ننمایدهمچنان درتبعید باقی خواهند ماند0
ماده 206- محارب و مفسدفی الارض در مدت تبعیداز رفتن به کشورهای غیراسلامی ممنوع است 0
ماده 207- مصلوب کردن مفسد و محارب با شرایط زیرانجام میگردد
الف - نحوه بستن موجب مرگ او نگردد0
ب - بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان او را پس از مرگ پائین آورد0
ج - اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت 0
ماده 208- بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ای است که در ((حد سرقت ) عمل میشود0
ماده 209- هرگاه محارب کسی را در حال محاربه کشته باشدواولیاء دم خواهان قصاص او بانشد، قاضی باید با اجتماع شرایط حکم به قصاص نماید0
ماده 210- محارب اگر در هنگام محاربه جرمی که موجب قصاص است بر کسی وارد آورد شخص مجنی علیه با حکم دادگاه میتواند او را قصاص نماید0
ماده 211- هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط میشود واگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمیشود0

حد سرقت (1- تعریف )
ماده 212- سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید0
ماده 213- سرقت در صورتی موجب حد میشود که سارق دارای شرایط زیر باشد0
1- به حد بلوغ شرعی رسیده باشد0
2- در حال سرقت عاقل باشد:
3- از روی تهدید وادار به سرقت نشده باشد0
4- از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد0
5- پدر صاحب مال نباشد0
6- بداندو ملتفت باشد که مال غیر است 0
7- بداند و ملتفت باشد که برداشتنش حرام است 0
8- بعنوان دزدی مال را بردارد0
9- صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد0
10- سارق به تنهائی یا به کمک دیگری هتک حرز کند0
تبصره - حرز عبارتست از محل یکه مال در آن به منظور دوربودن از انظار و دستبرد نگهداری میشود0
11- خود سارق به تنهائی و یا با شرکت دیگری مال را از حرز بیرون آورد0
تبصره 1- بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه و یا طفل غیر ممیز در حکم مباشرت است 0
تبصره 2- هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرزدستگیرشود حد بر او جاری نمی شود0
تبصره 3- هرگاه پس از سرقت مال را تحت ید مالک قرار دهند این سرقت موجب حد نمیشود0
ماده 214- سرقت در صورتی موجب حد میشود که مال مسروقه دارای خصوصیات زیر باشد:
1- در حرز متناسب با این مال نگهداری شود0
2- حداقل 5/4 نخود طلای مسکوک باشد که بصورت پول با آن معامله می شود یا ارزش آن باین مقدار برسد0
تبصره 1- مقدار مذکور باید در یک سرقت باشد0
تبصره 2- میران در ارزش ، قیمت زمان سرقت است 0
تبصره 3- هرگاه دو یا چند نفر در سرقت مال شریک باشند باید سهم هریک از آنان به مقدار فوق برسد0
تبصره 4- هرگاه سند یا چک و اوراق بهادار دیگر را سرقت کندکه خود آن در بازار ارزش ندارد ولی باعث ضرر مالی به صاحب آن میشود موجب حد نیست 0
3- حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد0
4- از اموال دولتی و وقوف ومانندآن که مالک شخصی نداردنباشد0
ماده 215- سرقت در صورتی باعث حد میشود که با خصوصیات زیر انجام شود:
1- به صورت مخفیانه انجام گیرد0
2- در سال قحطی نباشد0
تبصره - در صورت فقدان یکی از شرایط مذکوره سارق بشرحی که در مبحث مربوطه خواهد آمد تعزیر می شود0

(2- راههای ثبوت سرقت )
ماده 216- سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت میشود:
1- شهادت دو مرد عادل 0
2- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، بشرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد0
3- علم قاضی 0
تبصره - اگر یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمیشود0

(3- شرایط اجراءحد)
ماده 217- در صورتی حد سرقت جای میوشد که شرایط زیر موجود باشد:
1- صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند0
2- صاجب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد0
3- صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد0
4- مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خرید ومانند آن بملک سارق در نیاید0
5- قب لاز ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد0
تبصره - با توبه بعد از ثبوت جرم حدساقط نمیشودوعفوجایزنیست 0

(4- حد سرقت )
ماده 218- حد سرقت در مرتبه اول قطع چهارانگشت دست راست سارق است از انتهای آن بطوریکه انگشت شصت وکف دست او باقی بماند ودر مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی است بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح وی باقی بماند و در مرتبه سوم سارق محکوم به حبس ابد میشود و در مرتبه چهارم اگرچه در زندان دزدی کند حدش اعدام است 0
تبصره 1- سرقت های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد0
تبصره 2- هرگاه انگستان دست سارق بریرده شود و پس ازاجراءاین حد، رقت دیگری که قبل از اجراء حد مرتکب شده از او ثابت گردد پای چپش بریده میوشد0
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و بیست و یک تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی د رجلسه روز سه شنبه بیستم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت ویک به تصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تائید کرده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجراءاست
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 10987

تاریخ تصویب : 1361/07/20

تاریخ ابلاغ : 1361/08/24

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.