×

تصویب وصول عوارض از طرف شهرداری یا استانداری ها به عنوان قائم مقام شورای شهر ، خارج از صلاحیت مراجع مذکور است

تصویب وصول عوارض از طرف شهرداری یا استانداری ها به عنوان قائم مقام شورای شهر ، خارج از صلاحیت مراجع مذکور است

تصویب-وصول-عوارض-از-طرف-شهرداری-یا-استانداری-ها-به-عنوان-قائم-مقام-شورای-شهر-،-خارج-از-صلاحیت-مراجع-مذکور-است-

تاریخ 8/5/1370 شماره دادنامه 54 کلاسه پرونده 69/111
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای - تصویب مصوبات شماره 11046 مورخ 26/6/63 و 27875 مورخ 9/12/63 شهرداری شاهرود به عنوان قائم مقام شورای شهرباعنایت به این که قانون شورای اسلامی مصوب سال 61 بوده ولغایت سال 64 هم استانداریهاو شهرداریها جواز قانونی برای قائم مقامی شورای شهرندارند و با التفات به مقررات بند یک ماده 35 قانون شورای اسلامی وتبصره الحاقی مصوب 28/7/64 خارج ازحدودصلاحیت واختیارات قانونی بوده و ابطال می گرد.
رئیس هیئت عمومی و رئیس کل دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
تاریخ 8/5/1370 شماره دادنامه 54 کلاسه پرونده 69/111

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :شرکت تعاونی مسکن کارمندان دولت شهرستان شاهرود
طرف شکایت :شهرداری شاهرود
موضوع شکایت وخواسته :لغوابطال مجوزهای شماره 11041/ش - 26/6/63 و27875/ش مورخ 19/12/63 قائم مقام شورای شهر
مقدمه - شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است :بنابر پیشنهادشماره 7673 مورخ 26/4/63 خوانده عنوان اداره کل زمین شهری و پیروموافقت شماره 3428/ش مورخ 5/3/63 قائم مقامی شورای شهرآقای استاندارتصویب ومقررداشته اندازکلیه افرادی که بنحوی ازانحاءقطعه زمینی ازسازمان زمین شهری دریافت می دارندبه موقع عقدقراردادیاسند انتقال موظف به ارائه فیش یکصدهزارریالی بابت تامین آب آنهادریافت گرددکه به همین نحوعمل گردیده متعاقبااستانداری عطف به پیشنهادشماره 7673-26/4/63 خوانده دریافت هزینه آبرسانی رامبلغ یکصدهزارریال موکول به تصویب کمیسیون ماده 5 شهرسازی نموده است که چگونگی اجرای کار محول به کمیسیون گردد.ازآنجائی که موضوع مطروحه به دلیل عدم توجیه منطقی وغیرمتعادل بودن مبلغ وتاثیرات سوئی که براقتصادوجامعه دربرداشته در کمیسیون به تصویب نمی رسدخوانده بنابرپیشنهادمجددخودعنوان قائم مقامی شورای شهرطی شماره 11041/ش مورخ 26/6/63 موفق به اخذمجوزیکصد هزارریال درمقابل تامین آب وتاسیسات مربوط به اراضی داخل شهرکها می گردد.سرانجام چون مبلغ مذکوررقم قابل توجهی بوده ازاین امرخرسند گردیده وبرابرپیشنهادشماره 27806 مورخ 8/12/63 شهرداری خوانده عنوان قائم مقامی شورای شهردرخواست می نمایدکه پیشنهادشماره 11041/ش مورخ 26/6/63 استانداری مبنی براعطاءمجوزیکصدهزارریال ازافرادی که به منظورساختن مسکن ازاداره زمین شهری ویاسایرنهادهاوارگانهائی که زمین واگذارمی نمایندازسایرافرادی که درجواراینگونه شهرکهاقطعه زمینی اعم ازخریدزمین بصورت آزادویاتفکیک اراضی بزرگ یاموروثی و غیره دارندودرخارج ازبافت قدیمی شهراقدام به تاسیس ساختمان می نمایند یکصدهزارریال دریافت گرددکه مالاقائم مقامی شورای شهربرابرمجوزشماره 27875-19/12/63 موافقت خودرابااین پیشنهاداعلام می نمایند.علیهذا بانگرش به گردش کاروتصویب اخذعوارض مذکوردرنخستین پیشنهادو اقداماتی که هم اکنون شهرداری درعمل باآنهامواجه است ضمن اینکه هدف اولیه دریافت یکصدهزارریال غیرقابل توجیه وغیرمنطقی بنظرمی رسدوبه همین دلیل هم درکمیسیون ماده 5 شهرسازی تصویب نمی گرددمع الوصف هم اکنون موضوع وصول عوارض راتعمیم به کل واحدهای مسکونی حوزه شهرنموده اند که ازتمامی افرادمراجعه کننده دریافت می نمایندلذاباتوجه به الف - طبق تبصره ذیل ماده 8 قانون شهرداریهاوضع عوارض درهرشهرنبایدتاثیر سوئی دراقتصادعمومی کشورداشته باشدکه تشخیص اینگونه عوارض باوزارت کشوراست .ب - باتوجه به قسمت اخیرازماده 47 قانون مذکورآن دسته از مصوبات شورای شهرکه جنبه عمومی داشته بایدبه وسایل ممکنه به اطلاع عمومی برساندکه چنین عمل ننموده است .ج - بندیک ازماده 35 قانون شوراهای اسلامی شهرمصوب یکم آذرماه شصت ویک مجلس شورای اسلامی مادام که درآمد شهرداری کافی نباشدشورای شهرمی تواندباتنفیذولی امربرای تامین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب باامکانات اقتصادی محل وخدمات ارائه شده تعیین نماید.درپاسخ به شکایت مذکورسرپرست شهرداری شاهرود بشرح دادنامه شماره 27343-22/1/70 اعلام داشته اند:تقاضای صدورمجوز وصول یکصدهزارریال بابت ارائه خدمات شهری وبابت مصرف هزینه های خاص صادرگردیده است وشهرداری ازمحل وصول این قبیل عوایدنسبت به اجرای تعهدات شهرکهاکه فاقدخدمات شهری بوده اندانجام داده است واراضی مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارمندان دولت شاهرودهم که بصورت یک شهرک منفصل می باشدموردشمول پرداخت این فبیل هزینه های خاص میباشندو درصورتی شرکت مذکورازشه رداری مطالبه خدمات شهری ازقبیل آب وآسفالت وجدول وایجادفضای سبزوغیره ننمایدبدیهی است شهرداری هم درقبال آن هزینه های مذکورراوصول نخواهدنمود.معاون امورعمرانی استانداری سمنان طی نامه شماره 41/4/14595 مورخ 21/3/70 اعلام داشته است :وصول مبالغ موردنظربعنون تامین قسمتی ازهزینه های خدمات شهری بوده وشهرداری شاهرودنیزمبالغ وصولی رادراجرای تعهدات شهرداری به شرکتهاوشهرکهای احداثی که فاقدخدمات شهری بوده اندهزینه نموده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 586 تا589
روزنامه رسمی شماره 13631-1/10/1370
3

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 54

تاریخ تصویب : 1370/05/08

تاریخ ابلاغ : 1370/10/01

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.