×

آراء صادره از شورای عالی ثبت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری میباشد

آراء صادره از شورای عالی ثبت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری میباشد

آراء-صادره-از-شورای-عالی-ثبت-قابل-شکایت-در-دیوان-عدالت-اداری-میباشد-

وکیل


تاریخ 9/2/74 شماره دادنامه 14 کلاسه پرونده 73/199

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باملاحظه اینکه طبق تبصره 2 ازبند3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ، صرفا" تصمیمات و آرا دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری ونظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد و با عنایت به اینکه آرای صادره از شورایعالی ثبت ازجمله آرای دادگاهها و سایرمراجع قضائی دادگستری نمی باشد و شرکت قاضی در همان شورا ، شورای مرقوم را ازشمول دادگاهها اداری موضوع بند2 از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج نمی نماید ، بنابراین دادنامه شماره 1004 - 15/6/72 صادره ازشعبه 14 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درموارد مشابه برای شعب دیوان و سایرمراجع لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
شماره ه/73/199 31/4/1375
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : علی اسعدی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب 14و16دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف - شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/634 موضوع شکایت آقای ذبیح اله جباری بطرفیت شورای عالی ثبت بخواسته بطلان رای موضوع نامه شماره 1961س /2-31/3/71اداره اموراسنادطی دادنامه شماره 1004مورخ 15/6/72 تخلفی ازقوانین ومقررات ویامخالفت باآنهاکه رسیدگی به آن درمحدوده ماده 11قانون دیوان عدالت اداری باشدتشخیص نداده وقرارردشکایت شاکی راصادرنموده است .
ب - شعبه شانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 72/615موضوع شکایت آقای علی اسعدی بطرفیت شورای عالی ثبت بخواسته اعتراض به رای شورای عالی مزبورطی دادنامه شماره 478-1/8/73 چنین رای صادرنموده است : اولابرابر مقررات قانون ثبت اسنادواملاک آراشورای عالی ثبت که باحضوردونفراز قضات عالیرتبه دیوان عالی کشورصادرمی شودبرای ادارات تابعه ثبت اسناد به منزله قانون لازم الاتباع بوده وبه استنادقانون ثبت اسناددرهیج مرجعی دیگرقابل تجدیدنظرنخواهدبود.ثانیارای شورای عالی ثبت تحت هیچ یک از عناوین مذکوردربند2 ماده 11قانون دیوان عدالت اداری ذکرنگردیده ولاجرم ازشمول صلاحیت دیوان خارج است ،ازاین روبالحاظ اعتبارقانونی رای یاد شده وخروج موضوع ازاختیارات دیوان عدالت اداری شکایت نامبرده غیر مسموع ومردوداعلام می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شنبه هفتم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15022

38

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 14

تاریخ تصویب : 1374/02/09

تاریخ ابلاغ : 1375/07/07

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.