جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


اداری استخدامی تسهیلات رفاهی
شماره : 100410
مورخ : 22/9/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
1 امتیاز مربوط به حضور درجبهه صرفا"براساس گواهیهای صادره توسط دستگاههای مسوول قابل احتساب می باشدکه دربند(9)تصویبنامه شماره 64330 مورخ 23/7/1364 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی باتوجه به مسوولیتهای قانونی اجازه صدورگواهی یافته اند.
2 نظربه اینکه شرایط مورد نظردولت جهت استفاده ازتسهیلات مصوبه مزبوربه وضوح تصریح گردیده لذا اعمال شرایط مورد نظر دولت جهت واگذاری تلفن مقدور نبوده ونیازبه تصویب دولت دارد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 54

16

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
100410
تاریخ تصویب :
1368-09-22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :