×

وقوع اشتباه در مدلول دادنامه دیوان عدالت اداری

وقوع اشتباه در مدلول دادنامه دیوان عدالت اداری

وقوع-اشتباه-در-مدلول-دادنامه-دیوان-عدالت-اداری

وکیل


تاریخ 9/10/1380 شماره دادنامه : 324
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مشروحه مورخ 20/9/1380 قضات شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در خصوص وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره 517 مورخ 1/5/ 1380 متضمن رد شکایت شاکی و نظر به ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 1367در زمینه تعلق مزایای خدمت در نقاط مذکور با رعایت مقررات مربوط ، با احراز تحقق شرایط مندرج در تبصره های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1373 دادنامه فوق الذکر نقض می شود و رسیدگی مجدد به دادخواست تجدیدنظر به شعبه اول تجدیدنظر محول می گردد.
دری نجف آبادی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده : 80/382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری . موضوع شکایت و خواسته : نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت 6/79/584.
مقدمه : رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان طی نامه تقدیمی اعلام داشته اند ، در موارد مشابه و نظیر شکایت مطروحه وسیله آقای کریم قادری به طرفیت اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه پرونده های متعددی در شعبه دهم بدوی دیوان به خواسته مطالبه مزایای مقرر در ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367مطرح بوده و تقریبا"در تمامی پرونده های مورد بحث وسیله ریاست شعبه دهم شکایات مطروحه غیر موجه اعلام و مردود شناخته شده و سپس اشخاص ذینفع نسبت به دادنامه های صادر تجدیدنظر خواهی که تعدادی از این قبیل پرونده ها به این شعبه ارجاع گردیده اند.در تمامی پرونده ها به استثناء یک مورد (کلاسه ت 6/79/584 موضوع دادنامه 517 مورخ 1/5/1380) رای صادره از این شعبه در جهت نقض دادنامه های بدوی و اعلام ورود شکایت تجدیدنظر خواه بوده که متاسفانه دادنامه اشاره شده در فوق استثنائا"در جهت رد تجدیدنظر خواهی اصدار گردیده است .چون معتقدیم در صدور دادنامه 517 مورخ 1/5/1380اشتباهی صورت گرفته درخواست می گردد به استناد تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری پرونده امر در هیات عمومی دیوان مطرح گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 324

تاریخ تصویب : 1380/10/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.