جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


مصوب یکصدمین جلسه مورخ 16/10/65 شورا یعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ شورای مشترک کمیسیونهای 1و2 )
نظر به اینکه در جریان امور شورا یعالی مواردی پیش می آید که شورای مشترک کمیسیونهای 1و2 شورای عالی ( مرکب از 11 تن اعضای شورای عالی )می تواند به جای شورای عالی موارد مذکور را بررسی و اخذ تصمیم نماید لذا به ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی اختیار داده می شود که بر حسب تشخیص خود موارد مذکور را جهت بررسی و اخذ تصمیم نهائی به شورای مشترک کمیسیونهای 1و2 شورا یعالی انقلاب فرهنگی احاطه فرمایند .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :