×

ستاد انقلاب فرهنگی اختیارتعیین ضوابط و خط مشی و برنامه آموزش عالی را دارد - تجهیز و سرپرستی آزمایشگاه تشخیص طبی به فارغ التحصیلان دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

ستاد انقلاب فرهنگی اختیارتعیین ضوابط و خط مشی و برنامه آموزش عالی را دارد - تجهیز و سرپرستی آزمایشگاه تشخیص طبی به فارغ التحصیلان دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

ستاد-انقلاب-فرهنگی-اختیارتعیین-ضوابط-و-خط-مشی-و-برنامه-آموزش-عالی-را-دارد---تجهیز-و-سرپرستی-آزمایشگاه-تشخیص-طبی-به-فارغ-التحصیلان-دکترای-حرفه-ای-علوم-آزمایشگاهی
تاریخ 2/7/70 شماره دادنامه 79 ، 78 ، 77 ، 76 کلاسه پرونده : 69/126 - 70/28 - 69/142 - 69/151

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
اولا- باتوجه به اینکه مقررات آئین نامه اجرائی امتحانات مبنی بر الزام دانشجویان رشته دکترای علوم آزمایشگاهی به گذراندن امتحانات جامع ازتاریخ 16/11/67 قابل اجراءبوده است وشاکیان عدم شمول آن رانسبت به خوداعلام داشته اند، لذااعتراض دراین قسمت سالبه به انتفاءموضوع است وامعان نظرقضائی پیرامون آن ضرورتی ندارد.
ثانیا- باعنایت به اختیارات قانونی ستادانقلاب فرهنگی و واحدهای تابع آن درخصوص تعیین ضوابط وخط مشی وبرنامه های آموزش عالی و اینکه مصوبات ستاد مذکور و شورای عالی برنامه ریزی درباب دوره کارشناسی ارشد ( دکترای حرفه ای ) رشته علوم آزمایشگاهی ازحیث برنامه ومحتوای آموزشی وارزش تحصیلی رشته مزبورودرجه وعنوان فارغ التحصیلان آن رشته و نحوه بکارگیری آنان بشرح مصوبه جلسه 219 مورخ 19/3/1370 مورد تائید و تنفیذ شورای عالی برنامه ریزی قرارگرفته است ،مصوبه مورخ 18/10/61 و همچنین دستورالعمل نحوه بکارگیری فارغ التحصیلان دکترای علوم آزمایشگاهی درقسمتهای فوق الذکرمخالفتی باقانون ندارد.
ثالثا- بند3 دستورالعمل مورداعتراض بادرنظرگرفتن رشته تحصیلی وتائید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته علوم آزمایشگاهی ومقررات قانون نظام پزشکی مغایرقانون تشخیص داده نمی شود.
رابعا- باتوجه به ماده 6 و20 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی وداروئی وموادخوردنی وآشامیدنی مصوب خردادماه 1334 مبنی براجازه تاسیس ویا تصدی فنی آزمایشگاه طبی به دارندگان مدارج علمی خاص به تشخیص مراجع صلاحیتدارواینکه تبصره های اصلاحی والحاقی ماده 6 قانون مذکور مصوب فروردین ماه 1367 مجلس شورای اسلامی هم نافی جواز اعطاء امتیازات مزبور به فارغ التحصیلان رشته علوم آزمایشگاهی (دکترای حرفه ای ) نیست صدر بند6 دستورالعمل مورخ 20/8/69 وقسمت اول بند7 دستورالعمل مورخ 15/11/69 درخصوص اجازه تجهیز و سرپرستی آزمایشگاه تشخیص طبی به فارغ التحصیلان دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی خلاف قانون شناخته نمی شود.
خامسا- قسمت اخربند7 دستورالعمل مورخ 15/11/69 موضوع اعطاء اجازه مسئولیت فنی وتاسیس آزمایشگاههای بخش آزاد در شهرهای فاقد دانشکده پزشکی حسب نامه شماره 1592 مورخ 13/6/1370 ازطرف فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است وباعنایت به اختیارات قانونی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی درامرتوزیع عادلانه امکانات بهداشتی ودرمانی درسراسرنقاط کشورمغایرقانون نیز تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
تاریخ 2/7/70 شماره دادنامه 79،78،77،76
کلاسه پرونده : 69/126-70/28-69/142-69/151

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :1- آقایان : سعیدشبستری خیابانی ،بهمن رشیدیان ،علیرضا فلاح ،علی اکبرجمشیدی به نمایندگی ازطرف فارغ التحصیلان ودانشجویان رشته دکتری علوم آزمایشگاهی .
2- آقایان :سیدکمال فرزام ،سعیدمویدنیاوبهرام گودرزی ،به نمایندگی ازطرف پزشکان رزیدنت پاتولوژی .
طرف شکایت :1- معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی 2- شاخه علوم آزمایشگاهی ستادانقلاب فرهنگی ،معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی .
موضوع شکایت وخواسته :1-ابطال بندیک وهفت دستورالعمل نحوه به کارگیری فارغ التحصیلان علوم آزمایشگاهی به شماره 25962/10-15/11/69.
2-صدورحکم لغووابطال مصوبه صادره ازشاخه علوم آزمایشگاهی ستاد انقلاب فرهنگی مصوبه دی ماه 61 واظهارنظرخارج ازصلاحیت مرجع مذکوردر خصوص منسوخ اعلام نمودن رشته تخصصی آزمایشگاه تشخیص طبی وصدورحکم لغوو ابطال دستورالعمل نحوه بکارگیری فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشدیا دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی .
مقدمه -1- الف :شورای نمایندگان دانشجویان دکترای علوم آزمایشگاهی بشرح دادخواست مورخ 9/10/69 اعلام داشته اندبخشنامه مورخه 20/8/69 معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی درمورد آئین نامه اجرائی امتحان جامع برای دانشجویان دکترای علوم آزمایشگاهی با ضوابط شرع وقانون مخالف بوده ولذابطلان وملغی الاثربودن آن مورد استدعاست .بوموجب اساسنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،اساساشورای عالی برنامه ریزی منتسب به ستادمذکورومشخصات کلی برنامه هاوسرفصل آموزش دروس دوره کارشناسی ارشد(دکترای حرفه ای ) علوم آزمایشگاهی به مسئولیت (کمیته تخصصی علوم آزمایشگاهی گروه پزشکی ) اعم ازبیان مقدمه وتعریف وهدف وتعیین طول دوره هاوشکل نظام وواحدهای درسی وصورت زیردوروس علوم پایه واصلی دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی رایکصدوچهلمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 16/11/67 برای فارغ التحصیلان مذکوربه تفضیل وازهرجهت جامع وکامل که جناب آقای دکتر فاضل وزیرمحترم بهداشت (بعنوان سرپرست گروه پزشکی )یکی ازمسجلین آن بوده ورونوشت این مصوبه به معاونت آموزش وزارت بهداشت ،جهت اجراء ابلاغ شده است ،طرح ریزی وتاابلاغ دستورالعمل مورخ 20/8/69 مابه الاعتراض دقیقا بدون هیچگونه اشکال وایرادی دردانشگاههای علوم پزشکی ایران عمل واجراءمی شده است بنابراین بخشنامه 20/8/69 که صرفا تضییع حقوق اشکارفارغ التحصیلان این رشته وباابداع واختراع مواردی که با هیچیک ازضوابط فوق الذکرمطابقت نداردتدوین شده ازاین حهت مخدوش و قابل بطلان است .مصوبات 16/11/67 شورای عالی برنامه ریزی ستادانقلاب فرهنگی درحالی که ازهرنظرجامع وکامل است دربحث راجع به طول دوره وشکل نظام پس ازروشن کردن تقسیم دروس نظری وعملی وکارورزی خارج ازدانشکده و کیفیت پایان دروس نظری وعملی وکارورزی ونحوه انتخاب واحدسمینار دقیقادرقسمت اخیراین مبحث بیان داشته است (کلیه فارغ التحصیلان این دوره پس ازپایان دوره کارورزی دریک امتحان جامع شرکت می کنندکه در صورت پذیرفته شدن به دریافت مدرک دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی نائل می گردند...) بنابراین مشروط کردن اجباری فارغ التحصیل شدن کلیه دانشجویان دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی به قبول درامتحانات جامع و نهائی باعنایت به تعبیروتفسیرواستنتاج غلطی که دربخشنامه فوق الذکر شده است عملابرخلاف ضوابط وبالمال محکوم به بطلان است براساس تبصره 2 ضوابط مربوط به برگزاری امتحانات جامع ونهائی بخشنامه 20/8/69 چنین آمده است (دانشجویانی که یرای باردوم ازعهده امتحانات برنیایند،به یکی ازرشته های کارشناسی ارشدی دوره علوم پایه پزشکی تغییررشته وتطبیق واحدداده خواهدشد.)اعطای مدرک کارشناسی ارشد(فوق لیسانس تک رشته ای بشرط عدم موفقیت درامتحانات جامع ونهائی پس ازگذراندن حداقل 270 واحددرسی (علاوه برتطبیق واحدیکه درتبصره آمده ودرجای خودحدودا"20واحد بوده وبامنظورکردن حداقل شش ماه تمدیددوره ای که مبهم اعلام شده واحتمال داردحداکثری نیزبرای چندماه ویاچندسال وجودداشته باشدبااحتساب این واحدهاتصدیق خواهندفرمودتعدادواحدهای گذرانده شده توسط دانشجویان ازمرز300 واحدنیزخواهدگذشت خلاف شرع وقانون بوده ومحکوم به بطلان است مطابق تعریف وهدف بیان شده درشورای عالی برنامه ریزی منتسب به ستاد انقلاب فرهنگی )دوره دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی یکی ازدوره های آموزش عالی است که پس ازدوره کاردانی آغازمیشودوهدف آن تربیت افراد لایق ومتعهدبه منظورقبل مسئولیت اداره آزمایشگاههای تشخیص طبی ودیگر اهداف ذکرشده درمصوبه مذکوراست .دانشجویان این دوره ازمیان فارغ التحصیلان دوره کاردانی که حداقل دوسال کارآزمایشگاهی کرده وتجربه کسب نموده باشندودرامتحان ورودی موفق شوندانتخاب می گردنددروس این دوره متشکل ازدروس عمومی پایه واصلی واختصاصی وکارورزی وتحقیق وتتبع می باشد.باتوجه به مراتب ابطال بخشنامه 20/8/69 صادره ازمعاونت آموزشی وزارت بهداشت مورداستدعاست .
ب - فارغ التحصیلان ونمایندگان دانشجویان دکتری علوم آزمایشگاهی طی دادخواست مورخ 10/2/70 چنین اعلام داشته اند:به دنبال کارشکنی هاو ایذاءدانشجویان دکتری علوم آزمایشگاهی ازطرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی وصدوردستورالعمل نحوه بکارگیری فارغ التحصیلان دکتری علوم آزمایشگاهی به شماره 25962/10-15/11/69 که خودناقض دستورالعمل 18681/10-20/8/69می باشداعتراض وشکایت خودرابرعلیه بند7 دستورالعمل فوق اعلام داشته وتقاضای رسیدگی وصدورحکم داریم .بنابر اساسنامه دوره دکتری علوم آزمایشگاهی درصورتیکه هدف ازتاسیس این رشته تحقیق وبررسی وبرنامه ریزی درزمینه مسائل آزمایشگاهی تجهیزوسرپرستی آزمایشگاههای تشخیص طبی ،جبران کمبودهای برنامه ریزی درجهت حل مشکلات ومعظلات آزمایشگاهی تشخیص طبی کشورتحقیق وتدریس دردانشکده های گروه پزشکی و...(صفحه 6اساسنامه دکتری علوم آزمایشگاهی مصوب 16/11/67 شورای عالی برنامه ریزی )بوده است .معاونت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دقیقابرخلاف اهداف فوق عمل کرده وطبق دستورالعمل 25962/10-15/11/69 علام نموده که فارغ التحصیلان دکتری علوم آزمایشگاهی پس ازگذراندن تعهدات قانونی تنهادرشهرهائی که فاقددانشکده پزشکی باشندمجازهستندآزمایشگاه دایرنمایند.این دستورالعمل نه تنهاناقض مصوبه ستادمحترم انقلاب فرهنگی است بلکه بصورت استثناءظالمانه فقط درموردفارغ التحصیلان دکتری علوم آزمایشگاهی است درحالیکه چنین قیدو بندی درموردفارغ التحصیلان پزشکی ،داروسازی ،دامپزشکی وداندانپزشکی وجودندارد.دستورالعمل مذکورعملافارغ التحصیلان دکتری علوم آزمایشگاهی راازارائه خدمت محروم ساخته است .ازطرف دیگرمحدودکردن فارغ التحصیلان فوق به دایرکردن آزمایشگاه درشهرهای فاقددانشکده پزشکی بعدازانجام تعهدات قانونی برخلاف اصل آزادی انتخاب محل سکونت وخدمت بوده وبااصول اولیه اسلام وقانون اساسی تناقض دارد،لذادرخواست بطلان بند7 آن ورفع محدودیت راداریم .
ج - نماینده فارغ التحصیلان ودانشجویان رشته دکتری علوم آزمایشگاهی طی نامه مورخ 5/5/70 اعلام داشته اندباتوجه به حل مشکل امتحان جامع ونهائی موضوع دادخواست مورخ 9/10/69 خواهشمنداست دادخوست مذکورکان لم یکن تلقی شود.هیئت عمومی دیوان باتوجه به اعلام شاکی مبنی برمغایرت بند7 دستورالعمل شماره 25962/10-15/11/69 با اصول وموازین اسلامی خواستاراعلام نظرفقهای محترم شورای نگهبان گردید.
دبیرمحترم شورای نگهبان درپاسخ طی نامه شماره 1592-13/6/70 چنین اعلام داشته اند:موضوع درجلسه فقهاءشورای نگهبان مطرح گردیدوبند7 دستورالعمل مذکورخلاف موازین شرع شناخته نشد.
2- الف - نمایندگان پزشکان رزیدنتهای پاتولوژی دردادخواست تقدیمی مورخ 16/11/69 اعلام داشته اند:شاخه علوم آزمایشگاهی ستاد انقلاب فرهنگی ومعاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی مبادرت بصدورمصوباتی خارج ازموازین وحیطه قانونی خودنموده که انطباق باحوزه صلاحیت اعطاءشده به آنان رانداردبدین شرح که رشته تخصصی پاتولوژی (تخصص آزمایشگاه تشخیص طبی بالینی وتشریحی )ازجمله تخصص های رشته پزشکی است وازنظرحدودصلاحیتهافقط پزشکان می توانندبه این تخصص نائل شوند.مرجع اظهارنظربرنامه ریزی ،ارزشیابی وانحلال یاتشکیل تخصصهای رشته پزشکی شورای آموزشی وتخصصی پزشکی کشورمی باشد.متاسفانه بخش پیراپزشکی ستادانقلاب فرهنگی (که اعضایش غیرپزشک وفاقدتخصص آزمایشگاه تشخیص طبی بالینی بوده اند).بابرنامه ریزی دوره ای به نام کارشناسی ارشدعلوم آزمایشگاهی جهت جایگزینی دوره های لیسانس و فوق لیسانس این رشته ضمن منسوخ کردن دوره های مزبور(تخصص آزمایشگاه تشخیص طبی بالینی )رانیزمنسوخ اعلام نموده اند،حال آنکه ازنظرقانونی به دلیل عدم صلاحیت این مرجع درمنسوخ اعلام کردن یکی ازتخصصهای مربوط به رشته پزشکی این مصوبه برخلاف حدودووظایف شاخه علوم آزمایشگاهی بخش پیراپزشکی ستادانقلاب فرهنگی بوده است .معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی بدون توجه به مصوبات سی وسومین نشست شورای آموزشی وتخصصی پزشکی کشوروبدون توجه به مصوبات هیئت ممتحنه بورد آسیب شناسی (پاتولوژی )میباشد.عنوان این دستورالعمل وبنداول آن فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشدعلوم آزمایشگاهی را(دکترای عمومی ) علوم آزمایشگاهی نامیده است حال آنکه تازمان صدوراین ابلاغ درآبان ماه 69 عنوان ایشان ازسوی شورای عالی برنامه ریزی وبه تائیدشورای عالی انقلاب فرهنگی (دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی )اطلاق شده است .دربندسوم آئین - نامه مذکورمجوزکاربه عنوان مسئول فنی آزمایشگاه وکاربه عنوان مسئول آزمایشگاه درطرحهای خودکفائی به ایشان داده شده است ،حال آنکه این امر مغایرباآخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی دراین مورد(موضوع قانون اصلاح بعضی ازموادقانون مربوط به مقررات امورپزشکی وداروئی وموادخوراکی و آشامیدنی مصوب 1334)می باشدکه پس ازتصویب مجلس وتائیدشورای محترم نگهبان درتاریخ 31/2/67 جهت ابلاغ به دستگاههای اجرائی ازریاست جمهوری به نخست وزیری ارسال شده است می باشد.دربندششم آئین نامه برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی مورداشاره درفوق به این فارغ التحصیلان مجوز تصدی فنی وتاسیس آزمایشگاه درحین اشتغال به خدمات قانونی درشهرهای فاقددانشکده پزشکی ومناطق محروم داده شده که براساس مصوبات قانونی مذکوراین مجوزبرخلاف قانون صادرشده است ،مضافاآنکه شورای تخصصی پزشکی وهیئت ممتحنه بوردپاتولوژی نیزاین صلاحیت رامنحصربه پزشکان متخصص این رشته تخصصی اعلام نموده اند.توضیحااشعارمی داردکه مسئول فنی یامتصدی فنی آزمایشگاه بایداولامتخصص این رشته بوده وثانیابعنوان مسئول در مقابل قانون واعتراضات رسیده ازسوی مراجع قضائی ونظام پزشکی پاسخگو باشدوکسی که صلاحیت تصدی فنی آزمایشگاه رانداردوغیرمتخصص است به طریق اولی صلاحیت تاسیس آزمایشگاه رانیزدرهیچ شرایطی ازنظرقانونی نداردو عناوینی مانندسرپرست آزمایشگاه ویاسوپروایزرویاناظم فنی در آزمایشگاه وسایربخشهای پزشکی به افرادغیرمتخصص اطلاق می شودکه وظیفه نظارت برهماهنگی بخشهای مختلف رازیرنظرمسئول یامتصدی فنی یابه عبارت دیگرریاست بخش یاآزمایشگاه برعهده دارندعلیهذاباعنایت به موارد ذکرشده فوق الاشعارخواهشمنداست به استنادماده 11 وتبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی شایسته فرموده ورای به ابطال ولغو مصوبات مذکورفرمائید.
ب - نمایندگان پزشکان رزیدنتهای پاتولوژی دردادخواست مورخ 13/12/69درتکمیل دادخواست مورخ 16/11/69 اعلام داشته اند:متاسفانه اززمان بنیان گذاری رشته ای بنام کارشناسی ارشدعلوم آزمایشگاهی ،به دلیل حضورمحصلین این رشته درستادانقلاب فرهنگی (به عنوان نماینده دانشجویان وحضوردرپستهای اجرائی مانندقائم مقامی معاونت آموزشی درچندسال قبل متاسفانه باحضورمستقیم وغیرمستقیم دربرخی ازتصمیم گیریهابرخلاف قوانین ومقررات موجوداقدام به اعمال فشاردرزمینه اخذامتیازات خلاف قانون توسط این گروه صورت گرفته است که متاسفانه دربرخی مواردنیزموفق شده اندکه آئین نامه های موردشکایت نیزازآن جمله می باشد.وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی دربخشنامه شماره 25962/10-15/11/69 که به جایگزینی بخشنامه قبلی به شماره 18681/10 مورخ 20/8/69 موسوم به دستورالعمل به کارگیری دوره (دکترای حرفه ای )علوم آزمایشگاهی صادر نموده ،درعنوان بخشنامه ودربنداول آن به فارغ التحصیلان این رشته به عنوان دکترای حرفه ای آزمایشگاهی اطلاق نموده است ،حال آنکه براساس مصوبه یکصد وچهل ونهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 16/11/67 این دوره تحصیلی دوره کارشناسی ارشدعلوم آزمایشگاهی نامیده شدوعلیرغم اعطای عنوان دکترای حرفه ای به ایشان درمصوبه 28/8/68 آئین نامه دوره های کارشناسی ارشدراموردتجدیدنظرکلی قرارداده وبراساس بنددوم ماده دوم این آئین - نامه دانشجویان دوره کارشناسی ارشدپیوسته ازبین فارغ التحصیلان دوره کاردانی انتخاب وپس ازطی دوره به دریافت درجه کارشناسی ارشدنائل می گردندوماده 28 آئیننامه مذکوراززمان ابلاغ کلیه آئیننامه و بخشنامه هاودستورالعملهامغایرمربوط به دوره کارشناسی ارشدازجمله مصوبه نودویکمین جلسه آن شورارامبنی براعطای عنوان دکترای حرفه ای به فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشدعلوم آزمایشگاهی راملغی علام نموده است .مفادبندچهارم آئین نامه 25962/10-15/11/69 مبنی براعطای صلاحیت مسئولیت فنی آزمایشگاه وکاربعنوان مسئول آزمایشگاه درطرحهای خودکفائی خارج ازصلاحیت آن مرجع بوده ومغایرباقانون اصلاح بعضی ازمواد قانون مربوط به مقررات امورپزشکی وداروئی وموادخوراکی وآشامیدنی مصوب 1334 میباشد.مفادبندهفتم آئین نامه مذکوربرخلاف قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده وخارج ازصلاحیت معاونت آموزشی وزارت بهداشت ودرمان می باشدطبق مصوبات شورای عالی برنامه ریزی پس ازطی دوره کارشناسی این گروه می تواننددردوره موسوم به دوره D.hP(دوره دکتری برای گروههای غیرپزشکی )ادامه تحصیل دهندوپس ازگذراندن این دوره این افراد به عنوان دکترای حرفه ای نائل می شوندولی ملاحظه می شودکه این گروه کارشناسی ارشدعلوم آزمایشگاهی برخلاف قوانین اصراردارندقبل ازگذراندن دوره D.hp عنوان دکترای حرفه ای به ایشان اعطاءشود.گروه کارشناسی ارشدعلوم آزمایشگاهی ضمن مخالفت باامتحان جامع که مصوب شورای عالی برنامه ریزی است متقاضی صلاحیتی معادل پزشکان متخصص رشته پاتولوژی میباشندکه مغایر باکلیه مصوبات شورای عالی آموزشی وتخصصی پزشکی وشورای عالی برنامه ریزی ومجلس محترم شورای اسلامی می باشد.لذاباعنایت به مواردذکرشده خواهشمنداست رای به ابطال مصوبات مذکورصادرفرمائید.درپاسخ به شکایت نمایندگان پزشکان رزیدنت پاتولوژی بطرفیت شاخه علوم آزمایشگاهی ستادانقلاب فرهنگی مسئول زیرشاخه علوم آزمایشگاهی طی نامه مورخ 26/4/70 چنین اعلام داشته اند:مرجع صدورمصوبه برنامه آموزشی علوم آزمایشگاهی که خارج ازموازین قانونی ذکرشده ،طبق روال تمامی برنامه های آموزشی ابتداتوسط چندتن ازمتخصصین تهیه ودرگروه مربوطه که گروه پزشکی بوده است بررسی وتصویب شده وآنگاه درحضوراعضاءمحترم ستادانقلاب فرهنگی (اکنون شورای عالی برنامه ریزی )بررسی وبه تصویب نهائی رسیده است که درمتن حکم حضرت امام رحمت الله علیه جنبه قانونی آن مندرج می باشد مرجع ارزشیابی وبرنامه ریزی بعدازانقلاب شکوهمنداسلامی توسط حضرت امام (ره )به عهده ستادانقلاب فرهنگی واگذارگردیدوتمام احکام آموزشی ، قبلی راباطل نموده ودرتبصره 1 آئین نامه کارشورای عالی انقلاب فرهنگی هم آمده است :(که آئین نامه آموزشی ،ایجادرشته های جدیدویاحذف رشته های فعلی بایدبه تصویب نهائی شورای عالی برنامه ریزی برسد.)برنامه آموزشی دوره دکترای علومآزمایشگاهی که درشاخه مربوطه تدوین وتهیه گردیده است واعضاءآن متخصصین بیوشیمی ،پاتولوژیست ،متخصص خون شناسی ،متخصص علوم آزمایشگاهی ،ایمنی شناس ،انگل شناس ومربیان رشته علوم آزمایشگاهی بوده اندواینکه دکترومتخصص نبوده اندصحیح نمی باشدمنسوخ اعلام شدن برنامه های آموزشی لیسانس وفوق لیسانس وتخصص آزمایشگاه تشخیص طبی بالینی نیزانجام گردیده وهیچگونه دوره ای امروزه به این نامها وجودنداردودرموردپاتولوژی که مربوط به دوره پاتولوژی کلینیکال و آناتومیکال بودومخصوص فارغ التحصیلان رشته پزشکی است هیچگاه صحبتی نشده وهمچنان مطابق قوانین آموزشی کشورادامه دارد،حال آنکه تخصص بالینی آزمایشگاه تشخیص طبی راداوطلبان داروسازی ودامپزشکی ادامه می داده اندودرپانزدهمین جلسه شورای تخصصی (سال 1360)نیزاین مسئله تصویب گردیده است درموردعنوان کارشناسی ارشدودکتری به استحضار می رساندکه درابتدای برنامه ریزی رشته های گروه پزشکی ودندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی ،داروسازی ،دامپزشکی به عنوان کارشناسی ارشدنام نهاده شده بودندکه دردفترچه کنکورهم هنوزگاهی اشاره می شودوستادمحترم انقلاب فرهنگی درجلسه مورخ 9/2/62 طی شماره 65325-13/5/62 عنوان دکتری رابه تمام رشته های ذکرشده ازجمله علوم آزمایشگاهی تصویب نموده اند.توضیحا اضافه می نمایددرجلسه 219 مورخ 19/3/70 شورای عالی برنامه ریزی به دنبال درخواست وزرات بهداشت وشورای تخصصی آموزش پزشکی مجدداکلیه مصوبات قبلی درموردبرنامه آموزشی وعنوان دکترای علوم آزمایشگاهی تائیدوتصویب گردید.درپایان اعلام می داردکه درنهایت پاسخگوی مصوبات ستادانقلاب فرهنگی یاشورای ع الی انقلاب فرهنگی اعضاءمحترم آن شورا میباشند.معاون آموزشی وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی درپاسخ به شکایتهای مذکورطی نامه 288/10/م -7/3/70 اعلام داشته اند:موضوع اعتراض به بخشنامه های 25962/10-15/11/69و18681/10-20/8/69 حاوی دستورالعمل به کارگیری فارغ التحصیلان کارشناسی ارشدعلوم آزمایشگاهی ، (دکترای حرفه ای )درجلسه سی وچهارمین نشست شورای آموزش پزشکی وتخصصی مورخ 26/12/69 دربابلسرباحضورمقام محترم وزارت 6 نفرمنتخبین مقام وزارت روسای دانشگاههای علوم پزشکی ومعاونین آموزشی یاروسای دانشکده های پزشکی آن دانشگاههابررسی گردید،باعنایت به این مسئله که عمده اعتراضات عبارت بوداز:1- نامیدن این فارغ التحصیلان به عنوان دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی .2- دادن صلاحیت ومسئولیت اداره آزمایشگاهوکاربه عنوان مسئول آزمایشگاه ،کارشناسان ارشدعلوم آزمایشگاهی وباتوجه به اینکه اصولابافارغ التحصیل شدن دانشجویان رشته کارشناسی ارشدعلوم آزمایشگاهی تداخلی درحیطه وظایف ومسئولیتهای آنان بامتخصصین علوم آزمایشگاهی بوجودخواهدآمدپیشنهادات زیرجهت ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی وشورای عالی برنامه ریزی به تصویب رسید 1- باتوجه به مشکلات حاصله ازتاسیس دوره دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی پیشنهادحذف این رشته برای داوطلبین آزمون ورودی کاردانی سال آینده مطرح وبه تصویب رسید.ضمنامقررگردیدنظرشورادراین موردجهت اخذتائیدنهائی به شورای عالی برنامه ریزی فرستاده شود.2- واگذاری صلاحیت ومسئولیت اداره آزمایشگاه پاتولوژی (آسیب شناسی تشریحی و بالینی )بایستی منحصرابه پزشکان متخصص دراین رشته داده شود.3- هیئتی مرکب از6 نفربه انتخاب مقام محترم وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی دستورالعمل به کارگیری فارغ التحصیلان دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی ومقاطع تحصیلی آن راتهیه تاضمن هماهنگی باشورای عالی برنامه ریزی موردعمل قرارگیرد.لذاباتوجه به تصویب سه موردفوق معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی خودبه موارداعتراض واقف بوده وبااجرای آن مواردخودبه خوداین مسئله حل خواهدشد.معاونت آموزشی بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی مجددادرنامه 9935/10-2/5/70 اعلام داشته اند:عمده اعتراضات به مطالب زیرمی باشد:1- نامیدن کارشناسان ارشدعلوم آزمایشگاهی باعنوان دکترای حرفه ای .2- دادن اجازه تصدی فنی آزمایشگاه به فارغ التحصیلان کارشناسی ارشدعلوم آزمایشگاهی .3- گذاشتن شرط قبولی درامتحان جامع برای فارغ التحصیل شدن کارشناسان ارشد علوم آزمایشگاهی .4- دادن اجازه تامین آزمایشگاه فقط درشهرهای فاقد دانشکده پزشکی به فارغ التحصیلان کارشناسی ارشدعلوم آزمایشگاهی .موارد 1و2 ازطرف دستیاران رشته پاتولوژی وموارد3و4 ازجانب دانشحویان کارشناسی ارشدمی باشد.درجواب اعتراضات ،مورداول :باسنتادمصوبه یکصدوچهل ونهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 16/11/1367 می باشد. مورددوم :براساس بندچهارم ازفصل اول مصوبه یکطدوچهل ونهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 16/11/1367 بوده که تجهیزوسرپرستی آزمایشگاهی تشخیص طبی راجزءنقش وتوانائی فارغ التحصیلان کارشناسی ارشدذکرکرده است گرچه ممکن است این مسئله مطرح گرددکه تصدی فنی باتجهیزوسرپرستی متفاوت است .موردسوم :به استنادبنددوم ازفصل اول مصوبه یکصدوچهل و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخه 16/11/1367 می باشد.مورد چهارم :باتوجه به اینکه براساس قانون اصلاح بعضی ازموادمقررات امور پزشکی وداروئی مصوبه 19/2/67 مجلس شورای اسلامی اجازه تاسیس آزمایشگاه فقط به متخصصین رشته علوم آزمایشگاهی ویاپی اچ دی این رشته داده شده است ونه به کارشناسان ارشداین رشته لذادادن امتیازبه کارشناسان ارشدعلوم آزمایشگاهی برای تاسیس آزمایشگاه درشهرهای فاقد دانشکده پزشکی نیزفقط به دلیل احساس نیازآن مناطق بوده واین امتیازبر خلاف قانون مجلس شورای اسلامی مذکوردرفوق می باشد.درپایان باتوجه به اینکه مصوبه یکصدوچهل وچهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی دارای موارد متفاوت وبعضامتناقض است ،رای آن دیوان راه گشاومورداستناد بخشنامه های بعدی این معاونت خواهدبود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و عنایت به توضیحات نماینده معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ونمایندگان زیرشاخه علوم آزمایشگاهی ستادانقلاب فرهنگی و نماینده فارغ التحصیلان ودانشجویان دکترای علوم آزمایشگاهی ونماینده پزشکان رزیدنت پاتولوژی (درجلسه مورخ 25/4/70هیئت عمومی )بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 560 تا570
روزنامه رسمی شماره 13630-30/9/1370

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 79

تاریخ تصویب : 1370/07/02

تاریخ ابلاغ : 1370/09/30

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع : شركت - تعدی و تفریط - بیع - جرم قابل گذشت - ضمان -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.