×

قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی

قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی

قانون-اصلاح-قانون-عضویت-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-در-مجمع-بین‌المللی-انرژی

وکیل


شماره ویژه نامه: 577
چهارشنبه،8 خرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19875 قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی
شماره9316/69 21/2/1392
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 32281/47829 مورخ 23/2/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 3/2/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره46559 4/3/1392
وزارت نفت ـ نهاد ریاست جمهوری
«قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 9316/69 مورخ 21/2/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی
ماده واحده ـ منشور مجمع بین‌المللی انرژی به شرح پیوست جایگزین اساسنامه دبیرخانه مجمع بین‌المللی انرژی مندرج در ذیل تبصره ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی مصوب 11/8/1390 می‌گردد.
تبصره ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بخش (15) و پیوست آن و اصل هشتادم (80) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بخشهای (10)، (13) و (17) منشور الزامی است.

منشور مجمع بین‌المللی انرژی
بخش اول ـ مجمع
1ـ مجمع بین‌المللی انرژی (که از این پس از آن به عنوان «مجمع» یاد می‌شود) براساس مقررات زیر تشکیل می‌شود:
2 ـ مجمع، تشکیلات بین دولتی است که به عنوان تسهیل‌کننده بی‌طرف گفتگوهای غیررسمی، آزاد، آگاهانه و مستمر انرژی در سطح جهانی در میان دولتهای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی عضو مجمع از جمله دولتهای گذر انرژی عمل می‌کند.
3ـ منشور هیچگونه حقوق یا تعهدات الزام‌آور حقوقی را در بین یا میان اعضای آن به وجود نمی‌آورد.
4ـ هر دولت عضو در راستای قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی خود در قبال گفتگوهای جهانی انرژی متعهد است، در مجمع شرکت می‌نماید و با حسن نیت تلاش می‌کند تا مفاد منشور را اجراء و اهداف آن را محقق نماید.
بخش دوم ـ اهداف
اهداف بنیادین مجمع عبارتند از:
الف ـ ترویج تفاهم متقابل و آگاهی بیشتر از منافع مشترک انرژی در میان اعضای خود
ب ـ ارتقای درک بهتر از مزایای بازارهای با ثبات و شفاف انرژی برای سلامت اقتصاد جهان، امنیت عرضه و تقاضای انرژی، توسعه تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری در منابع انرژی و فناوری
پ ـ شناسایی و ارتقای اصول و خط‌مشی‌هایی که موجب ارتقای شفافیت ثبات و پایداری در بازار انرژی می‌شود
ت ـ کاهش اختلاف‌نظرها در خصوص مقوله‌های جهانی انرژی در میان دولتهای عضو تولیدکننده، مصرف‌کننده و گذر انرژی و ارتقای درک بیشتر از وابستگی آنها و مزایایی که از طریق انجام گفتگو و همکاری نصیب آنها خواهد شد و همچنین همکاری و گفتگو بین اعضاء و صنایع مرتبط با انرژی
ث ـ ارتقای مطالعات و تبادل نظر در خصوص روابط درونی بین انرژی، فناوری، مقوله‌های زیست محیطی، رشد اقتصادی و توسعه
ج ـ ایـجاد اطمـینان و اعـتمادسـازی از طـریق نشـر اطـلاعات بهبـودیـافتـه در میان دولتها
چ ـ تسهیل جمع‌آوری، تهیه و انتشار داده‌ها، اطلاعات و تجزیه و تحلیل‌هایی که به شفافیت، ثبات و پایداری بازار کمک می‌کنند.
بخش سوم ـ عضویت
1ـ دولتهای عضو سازمان ملل متحد که در اجلاس وزارتی مورخ 22 فوریه 2011 میلادی (3 اسفند 1389 هـ ش) در ریاض شرکت نمودند و منشور را به عنوان اعضای مجمع در همان روز تصویب و امضاء کردند، اعضای مجمع هستند.
2ـ هر یک از دیگر دولتهای عضو سازمان ملل متحد به شرط تحقق شرایط زیر می‌توانند به عضویت درآیند:
الف ـ ارائه یادداشت رسمی مکتوب به دبیرکل مجمع که بیانگر تصویب منشور توسط آن عضو و تمایل به عضویت در مجمع است.
ب ـ پذیرش عضـویت آن از طـریق اجماع توسـط هیأت اجـرائی و در صـورت عدم اجماع از طریق اکثریت چهارپنجم اعضای حاضر و رأی دهنده
3ـ هر عضو مجمع براساس معیار کمکهای مالی به بودجه مندرج در پیوست منشور، کمک مالی سالیانه خود را به بودجه سالانه دبیرخانه ارائه می‌نماید. انتظار نمی‌رود آن دسته از اعضای مجمع که توسط دفتر نمایندگی عالی سازمان ملل متحد برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته در زمره کشورهای کمتر توسعه‌یافته قلمداد شده‌اند، کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و کشورهای در حال توسعه واقع در جزایر کوچک، کمکهای مالی سالانه به دبیرخانه بپردازند.
بخش چهارم ـ ارکان
1ـ ارکان اصلی مجمع به شرح زیر می‌باشند:
الف ـ اجلاس‌های وزارتی
ب ـ هیأت اجرائی
پ ـ دبیرخانه
ت ـ گروه حمایت بین‌المللی
ث ـ کارگروه مشاوره صنعتی
2 ـ ارکان مجمع باید تلاش نمایند تا تصمیم‌های خود را بر اساس اجماع اتخاذ نمایند . در صورت عدم حصول اجماع، تصمیم‌های فوق با اکثریت دوسوم اعضای حاضر و رأی‌دهنده اتخاذ خواهند شد، مگر اینکه به گونه دیگری مشخص شده باشد. از نظر این منشور عبارت «اعضای حاضر و رأی‌دهنده» به معنی اعضای حاضر و رأی‌دهنده مثبت یا منفی است. اعضائی که از رأی دادن امتناع می‌نمایند به عنوان اعضائی که رأی نداده‌اند محسوب می‌شوند. حضور اکثریت اعضاء برای اتخاذ هرگونه تصمیمی الزامی است مگر آنکه به گونه دیگری مشخص شده باشد.
بخش پنجم ـ اجلاس‌های وزارتی
1ـ اجلاس‌های وزارتی دو سالانه
الف ـ اجلاس‌های وزارتی، مهمترین رکن مجمع هستند که به عنوان محلی بی‌طرف برای انجام گفتگوهای سطح بالا، غیررسمی، آزاد، آگاهانه و مستمر در زمینه انرژی جهانی در میان اعضای مجمع ایفای نقش می‌کنند.
ب ـ هیأت اجـرائی و دبیـرخانه با هماهنگی دولت میزبان و کمک میزبان‌(ها) به آماده‌سازی، سازماندهی و مدیریت اجلاس وزارتی می‌پردازند به گونه‌ای که اجلاس مزبور به گفتگوهای متمرکز و نتیجه‌گرا در جهت اهداف مجمع منجر شود.
پ ـ اجلاس وزارتی حداقل هر دو سال یک بار برگزار می‌شود.
ت ـ وزیر کشور میزبان و وزیر (وزرای) کشور (های) کمک میزبان به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس اجلاس وزارتی عمل می‌کنند.
2ـ اجلاس وزارتی فوق‌العاده
الف ـ اجلاس وزارتی فوق‌العاده می‌تواند به درخواست حداقل پنج عضو مجمع و تصویب هیأت اجرائی برگزار شود.
ب ـ هرگونه درخواست برای برگزاری اجلاس وزارتی فوق‌العاده باید به طور کتبی و از طریق دبیرکل به رئیس اجلاس وزارتی آتی ارائه شود. رئیس درخواست مزبور را از طریق دبیرکل به هیأت اجرائی ارائه می‌نماید.
پ ـ هیأت اجرائی طی مدت بیست و یک روز پس از دریافت درخواست مذکور راجع به آن تصمیم‌گیری می‌کند.
3ـ گروههای کاری
الف ـ اجلاس‌های وزارتی می‌توانند برای انجام کارهای خاص گروههای کاری در سطح وزارتی یا سطوح دیگر تشکیل دهند، گروههای کاری اجلاس وزارتی را در جریان نتایج کار خود قرار می‌دهند.
ب ـ هر عضو مجمع یا دبیرکل می‌تواند درخواست تشکیل گروه کاری را مطرح نماید. درخواست مذکور باید به طور کتبی و با ذکر دلایل لازم برای تشکیل آن از طریق دبیرکل به رئیس هیأت اجرائی ارائه گردد.هیأت اجرائی طی مدت شصت روز از زمان دریافت درخواست راجع به آن تصمیم‌گیری می‌کند.
پ ـ هر گروه کاری تشکیل شده براساس جزء (ب) بند (3) باید هیأت اجرائی را در جریان نتایج کارهای خود قرار دهد.
ت ـ هر کشور عضو مجمع که مایل به شرکت در گروه کاری تشکیل شده براساس جزء (ب) بند (3) باشد می‌تواند قبل از تاریخ تعیین شده برای برگزاری جلسه گروه کاری مزبور مراتب را به اطلاع هیأت اجرائی برساند.
4ـ بیانیه‌های اختتامیه اجلاس وزارتی
الف ـ کشور میزبان و کمک میزبان‌(های) اجلاس وزارتی با پشتیبانی دبیرخانه و با مسؤولیت خود در پایان اجلاس وزارتی، بیانیه اختتامیه را آماده و صادر می‌کنند.
ب ـ اجلاس وزارتی ممکن است با توجه به نتایج اجلاس خود مکاتبات اضافی و سایر اشکال مکاتبه را صادر نماید.
بخش ششم ـ هیأت اجرائی
1ـ وظایف هیأت اجرائی
الف ـ هیأت اجرائی نهاد مدیریتی مجمع است.
ب ـ وظایف هیأت اجرائی شامل موارد زیر است:
1ـ تصویب عضویت در مجمع طبق بند (2) بخش سوم
2ـ تصویب برگزاری اجلاس‌های وزارتی فوق‌العاده
3 ـ تصویب موضوع اصلی و برنامه اجلاس وزارتی دوسالانه با امعان نظر به نیاز به انجام گفتگوهای متمرکز و نتیجه‌مدار
4 ـ تصویب و نظارت بر برنامه کاری دوسالانه دبیرخانه با درنظر گرفتن نظرات احتمالی ارائه شده توسط اعضای مجمع
5 ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه دبیرخانه با در نظر گرفتن نظرات احتمالی ارائه شده توسط اعضای مجمع
6 ـ بررسی و تصویب صورتحساب‌های مالی دبیرخانه
7ـ تصویب مقررات اداری و مالی دبیرخانه
8 ـ انتصاب حسابرس به منظور حسابرسی سالانه حسابهای دبیرخانه
9ـ انتصاب دبیرکل از میان اتباع اعضای مجمع
10ـ انتخاب کشور میزبان و کمک‌میزبان(های) اجلاس وزارتی دوسالانه و در صورت لزوم اجلاس‌های وزارتی فوق‌العاده. اساساً هر اجلاس وزارتی یک کمک‌میزبان خواهد داشت، با این وجود هیأت اجرائی در صورت اقتضاء می‌تواند دو کشور را به عنوان کمک ‌میزبان انتخاب نماید.
11ـ ایجاد گروههای کاری یا کارگروهها و تعیین وظایف مربوط به شکل مناسب به منظور پرداختن سریع به موضوع‌های طرح شده در جلسه هیأت اجرائی
12ـ تصویب ایجاد یک یا چند دفتر اقماری دبیرخانه در محلهایی به غیر از محل استقرار دبیرخانه در صورت اقتضاء
2ـ چگونگی شکل‌گیری هیأت اجرائی و عضویت در آن
الف ـ هیأت اجرائی باید ظرف یک ماه پس از پایان یافتن اجلاس وزارتی دوسالانه تشکیل شود و تا زمان خاتمه اجلاس وزارتی دوسالانه بعدی انجام وظیفه نماید.
ب ـ هیأت اجرائی متشکل از نمایندگان معرفی شده از سوی وزرای متولی امور انرژی سی و یک کشور عضو مجمع است. نمایندگان «آژانس بین‌المللی انرژی» و «اوپک» اعضای بدون حق رأی هیأت اجرائی هستند. هیأت اجرائی، حسب مورد می‌تواند از دیگر نهادهای بین‌دولتی برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی به عنوان ناظر دعوت به عمل آورد.
پ ـ از سی و یک عضو هیأت اجرائی، بیست و سه عضو دائم هیأت اجرائی و هشت عضو چرخشی می‌باشند.
ت ـ اعضای دائم هیأت اجرائی عبارتند از کشور میزبان دبیرخانه، یازده کشور بزرگ تولیدکننده نفت و گاز و یازده کشور بزرگ مصرف‌کننده نفت و گاز1 که براساس فهرست آخرین اعداد و ارقام جمع‌آوری شده توسط دبیرخانه تا روز یکم ژانویه (یازدهم دی ماه) سال برگزاری اجلاس وزارتی تعیین و توسط هیأت اجرائی تصویب می‌شوند.
کرسی هر عضو مجمع که تمایل به خدمت به عنوان عضو دائم هیأت اجرائی را نداشته باشد باید توسط کشوری که در فهرست یاد شده در جایگاه بعدی قرار دارد پر شود.
ث ـ عضویت دائم در هیأت اجرائی هر دو سال یکبار و براساس آخرین اعداد و ارقام جمع‌آوری شده توسط دبیرخانه تا روز یکم ژانویه (یازدهم دی ماه) سال برگزاری اجلاس وزارتی دوسالانه بازنگری می‌شود.
ج ـ اعضای چرخشی طی یک ماه پس از شکل‌گیری هیأت اجرائی متشکل از اعضای دائم توسط اعضای دائم انتخاب خواهند شد.
چ ـ اعضای چرخشی می‌توانند برای دوره‌های متوالی منصوب شوند. با این حال تلاش می‌شود که فرصت خدمت در هیأت اجرائی به عنوان عضو چرخشی در اختیار اعضائی که شرایط عضویت دائم در هیأت اجرائی را ندارند نیز قرار بگیرد.
ح ـ در انتخاب اعضای چرخشی باید به تحقق توازن بین کشورهای تولیدکننده، مصرف‌کننده و گذر نفت و گاز، کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه توجه شود و توزیع جغرافیایی نیز در نظر گرفته شود. با این وجود دو یا سه کرسی چرخشی را باید برای کشور میزبان و کمک‌میزبان (های) اجلاس وزارتی دوسالانه بعدی در نظر گرفت، مگر اینکه آنها اعضای دائم هیأت اجرائی باشند.
خ ـ ریاست هیأت اجرائی به عهده کشور میزبان اجلاس وزارتی دوسالانه آتی است.
دوره ریاست فوق پس از پایان اجلاس وزارتی دوسالانه قبلی آغاز و پس از پایان اجلاس وزارتی دوسالانه به میزبانی آن کشور خاتمه می‌یابد.
د ـ وظایف رئیس هیأت اجرائی عبارتند از:
1) بررسی دستور جلسه و آمادگی برای برگزاری هر جلسه هیأت اجرائی
2) ریاست جلسات هیأت اجرائی و...
3) شرکت در کلیه اجلاس‌های وزارتی مجمع به نمایندگی از طرف هیأت اجرائی
ذ ـ نماینده کشور کمک میزبان به عنوان نایب‌رئیس هیأت اجرائی انجام وظیفه می‌نماید.
در مواقعی که دو کشور، کمک میزبان باشند، هیأت اجرائی تصمیم می‌گیرد که کدام یک، نایب رئیس هیأت اجرائی باشد.
3ـ جلسات هیأت اجرائی و چگونگی مدیریت امور مربوط به آن
الف ـ جلسات هیأت اجرائی حداقل دو بار در سال تشکیل می‌شوند. حداقل یکی از این جلسات در مقر دبیرخانه مجمع برگزار می‌شود.
ب ـ جلسات اضافه هیأت اجرائی می‌تواند براساس صلاحدید رئیس هیأت اجرائی و دبیرکل یا بنا به درخواست حداقل سه چهارم اعضای هیأت اجرائی برگزار شود.
پ ـ حضور حداقل دو سوم اعضای هیأت اجرائی ملاک به حد نصاب رسیدن جلسه اتخاذ تصمیم است.
ت ـ هیأت اجرائی می‌تواند به منظور کمک به اجرای وظایف محوله به آن، گروههای کاری یا کارگروههایی را تشکیل دهد.
بخش هفتم ـ دبیرخانه
1ـ دبیرخانه رکن اجرائی مجمع است.
2ـ دبیرخانه فعالیت‌های محوله به آن و درج شده در برنامه کاری دوسالانه را برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و اجراء می‌کند، در آماده‌سازی برگزاری اجلاسهای وزارتی مشارکت می‌نماید و هرگونه فعالیت دیگری را که هیأت اجرائی به آن واگذار نماید انجام می‌دهد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ اعضایی در فهرست کشورهای تولیدکننده نفت و گاز قرار می‌گیرند که حجم تولید آنها (برحسب میلیون تن معادل نفت) بیش از حجم مصرف آنها (برحسب میلیون تن معادل نفت) است و کشورهایی در فهرست کشورهای عضو مصرف‌کننده نفت و گاز قرار می‌گیرند که حجم مصرف آنها بیش از حجم تولید آنها است. تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز برحسب حجم تولید و مصرف‌کنندگان بزرگ نفت و گاز برحسب حجم مصرفشان رده‌بندی می‌شوند.3ـ وظایف دبیرخانه شامل موارد زیر نیز می‌شود:
الف) فراهم نمودن فضای بی‌طرف برای انجام گفتگو و تبادل دیدگاهها درخصوص مقوله‌های مرتبط با اهداف مجمع در میان اعضاء و بین اعضای مجمع و صنایع مرتبط با انرژی
ب) تبادل داده‌ها و اطلاعات انرژی در میان کشورهای تولیدکننده، مصرف‌کننده و گذر، سازمانها و صنایع مرتبط با انرژی
پ) سازماندهی، هم‌اندیشی‌ها، محافل علمی، فراهمایی‌ها، کارگاهها، برنامه‌های آموزشی، نمایشگاه و میزگردهای مرتبط با مقوله‌های جهانی و منطقه‌ای انرژی
ت) برقراری و انجام گفتگو و همکاری با نهادهای دیگر مرتبط با انرژی در انجام تحقیقات و تجزیه و تحلیل‌ها
ث) کمک به مؤسسات انرژی در بخشهای دولتی و خصوصی و سازمانهای بین‌المللی و غیر دولتی به منظور ارتقای مطالعه و تبادل نقطه‌نظرها در خصوص رابطه داخلی بین انرژی، فناوری، مقوله‌های زیست‌محیطی، رشد اقتصادی و توسعه
ج) تهیه و انتشار خبرنامه‌ها، گزارش‌های آماری و تحلیلی، اعلامیه‌ها و بیانیه‌های مطبوعاتی درباره فعالیت‌های مجمع
چ) کمک به اعضای مجمع به منظور حصول اطمینان از انجام گفتگوهای بیش از پیش متمرکزتر و نتیجه‌مدارتر میان آنها
ح) ارائه خدمات مشاوره‌ای، عملیاتی و تدارکاتی به کشور میزبان اجلاس وزارتی
خ) آماده‌سازی دستور جلسه متمرکز و جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط واقعی مرتبط با دستور جلسه اجلاس وزارتی به منظور تسهیل بحثها درخصوص مقوله‌های عینی
د) کمـک به کشور میزبان و کمک‌میزبان (ها) در خصوص آماده‌سازی و صدور بیانیه اختتامیه
ذ) تهیه دستور جلسات، تجزیه و تحلیل‌های لازم، گزارشها و کمک به هیأت اجرائی، گروه حمایت بین‌المللی و کارگروه مشاوره صنعتی
ر) توزیع برنامه کاری دوسالانه پیشنهادی و پیش‌نویس بودجه سالانه در میان اعضای مجمع و انتقال هرگونه نظرهای احتمالی اعضاء در آن خصوص به هیأت اجرائی و
ز) توزیع برنامه کاری دوسالانه و بودجه سالانه مصوب هیأت اجرائی بین اعضای مجمع
4ـ دبیرخانه ضمن مشورت با هیأت اجرائی می‌تواند با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اوپک، مجمع کشورهای صادرکننده گاز، اتحادیه بین‌المللی گاز و دیگر سازمان‌های مرتبط، همکاری کند. دبیرخانه در عین همکاری با این سازمان‌ها در خصوص موضوع‌های مورد علاقه متقـابل تا حد امکان از دوباره‌کاری اجتناب می‌ورزد. در صورت اقتضای همکاری‌های مزبور را می‌توان از طریق یادداشت تفاهم پس از تصویب هیأت اجرائی ترتیب داد.
5 ـ هر عضو مجمع، انجام کارهای دبیرخانه در ارتباط با سازماندهی و مدیریت هم‌اندیشی‌ها، گفتگوها، گروههای کاری، جلسات آموزشی و دیگر فعالیت‌های مجمع در سرزمین خود را تسهیل می‌نماید.
6 ـ دبیرکل و کارکنان دبیرخانه نباید در انجام وظایف خود در جستجوی دستورهایی از هر منبع خارج از مجمع باشند یا آنها را بپذیرند.
7ـ ریاست و مدیریت دبیرخانه بر عهده دبیرکل است.
8 ـ دبیرکل به عنوان رئیس اجرائی مجمع خدمت می‌کند و استقلال و اختیار لازم برای انجام امور مجمع و پیشبرد اهداف و وظایف خود به گونه مندرج در این منشور به وی داده شده است.
9ـ دبیرکل در مورد عملکرد خود در قبال هیأت اجرائی پاسخگو خواهد بود.
10ـ دبیرکل، کارکنان دبیرخانه را از میان اتباع کشورهای عضو مجمع براساس مقررات استخدامی و با در نظر گرفتن ضرورت توازن جغرافیایی انتخاب می‌کند. دبیرکل باید قبل از انتصاب مدیران بخشهای دبیرخانه، با هیأت اجرائی مشورت نماید و از آن نظرخواهی کند.
11ـ دبیرکل توسط هیأت اجرائی برای مدت چهار سال منصوب می‌شود. دوره تصدی دبیرکل می‌تواند برای یک دوره دیگر تا مدت دو سال تمدید گردد. دبیرکل در مقر دبیرخانه مستقر می‌شود.
12ـ وظایف دبیرکل عبارتند از:
الف) تهیه برنامه کاری دوسالانه دبیرخانه به منظور ترغیب و اجرای اهداف منشور و سیاستهای رهنمودی و اولویتهای ارائه شده توسط اجلاس‌های وزارتی
ب) هدایت امور دبیرخانه و حصول اطمینان از تهیه و ارائه به موقع و کارآمد برنامه کار دوسالانه
پ) دبیری جلسات هیأت اجرائی
ت) خدمت‌رسانی به هیأت اجرائی و ارائه هرگونه اطلاعات درباره فعالیتهای جاری دبیرخانه و هرگونه اطلاعات دیگر مرتبط با کار هیأت اجرائی یا موارد درخواست توسط هیأت اجرائی
ث) حفظ ارتباط با اعضای مجمع، سازمان‌ها و صنایع مرتبط با انرژی درباره موضوع‌های مربوط به بازارهای بین‌المللی انرژی
ج) درخواست و دریافت پیشنهاد از نمایندگی اعضای مجمع، سازمان‌ها و دست‌اندرکاران بخش صنعت شرکت‌کننده در مجمع راجع به فعالیت‌های مجمع
چ)حصول اطمینان از مدیریت کارآمد منابع انسانی و مالی
ح) گماردن مشاوران در مواقع لازم برای ارائه خدمات مشاوره‌ای درخصوص موضوع‌های ویژه مرتبط با کار مجمع یا انجام مطالعات کارشناسی چنانچه دبیرخانه توان انجام آن را نداشته باشد.
خ) اطلاع‌رسانی به اعضای مجمع درخصوص میزان کمک مالی آنها به بودجه سالانه دبیرخانه براساس معیار میزان کمک مالی مندرج در پیوست و ارائه گزارش‌های منظم به هیأت اجرائی و در مورد آن، و
د) تهیه پیش‌نویس بودجه و دیگر گزارش‌های مالی دبیرخانه به منظور ملاحظه و تصویب هیأت اجرائی
بخش هشتم ـ گروه حمایت بین‌المللی
1 ـ گروه حمایت بین‌المللی متشکل از نمایندگان اعضای هیأت اجرائی، دبیرخانه‌های آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک و هر تعداد از اعضای مجمع است که مایل به شرکت در آن باشند. رئیس هیأت اجرائی و دبیرکل می‌توانند از دیگر سازمانهای بین‌المللی به منظور شرکت در جلسات گروه حمایت بین‌المللی دعوت به عمل آورند.
2ـ گروه حمایت بین‌المللی
الف) به هیأت اجرائی و دبیرخانه درباره ساختار و موضوع‌های اصلی اجلاس وزارتی دوسالانه آتی، مقوله‌های خط‌مشی انرژی و راههای ممکن برای بهبود گفتگوها در میان کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی از جمله کشورهای عضو گذر انرژی مشاوره می‌دهد، و
ب) در راستای اجرای برنامه کاری دو سالانه به هیأت اجرائی و دبیرخانه مشورت می‌دهد و کمک می‌کند.
3ـ گروه حمایت بین‌المللی پس از پایان اجلاس وزارتی دوسالانه و تشکیل هیأت اجرائی جدید تشکیل می‌شود.
4ـ رئیس هیأت اجرائی، ریاست گروه حمایت بین‌المللی را بر عهده دارد.
5 ـ جلسات گروه بین‌المللی حداقل سالی یک‌بار تشکیل می‌شود.
بخش نهم ـ کارگروه مشاوره صنعتی
1ـ کارگروه مشاوره صنعتی درباره فعالیت‌های مجمع به هیأت اجرائی و دبیرکل مشاوره می‌دهد. جلسات کارگروه مشاوره صنعتی حداقل سالی یک‌بار برگزار می‌گردد.
2ـ کارگروه مشاوره صنعتی متشکل از نمایندگان شرکتهای تجاری و مؤسسات صنعتی است که به دبیرخانه کمک مالی می‌کنند و براساس مشورت با هیأت اجرائی به منظور پیوستن به این کارگروه دعوت می‌شوند. نمایندگان اعضای گروه حمایت بین‌المللی می‌توانند به عنوان ناظر در این جلسات شرکت کنند.
3ـ جلسات کارگروه مشاوره صنعتی هر دو سال یکبار پس از خاتمه اجلاس وزارتی دو سالانه تشکیل می‌شود.
4ـ رئیس و نایب رئیس کارگروه مشاوره صنعتی براساس اکثریت نسبی در اولین جلسه پس از اجلاس وزارتی دو سالانه، از میان اعضای آن انتخاب می‌شوند. کارگروه می‌تواند برای انجام امور خود، گروههای فرعی ایجاد کند.
بخش دهم ـ بودجه و هزینه
1ـ کشورهای عضو باید از فراهم شدن منابع مالی کافی و قابل پیش‌بینی به منظور تحقق بودجه سالانه دبیرخانه که به تصویب هیأت اجرائی رسیده و همچنین ایجاد امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و تحقق برنامه‌های چندساله مجمع، اطمینان حاصل کنند. به منظور نیل به این اهداف، تأمین مالی فعالیت‌های دبیرخانه باید به شکلهای زیر صورت بگیرد:
الف ـ کمکهای مالی سالانه توسط کشورهای عضو بر اساس معیار کمکهای مالی به بودجه مندرج در پیوست منشور، قابل پرداخت قبل از یکم ژوئن (11خرداد) هر سال
ب ـ کمکهای مالی اضافی و تکمیلی توسط کشورهای عضو به منظور انجام فعالیت‌های فوق‌العاده، و
پ ـ کمکهای مالی توسط شرکت‌کنندگان بخش صنعت در مجامع تجاری و از طریق دیگر منابع
2ـ سال مالی مجمع از اول ژانویه (11 دی ماه) تا 31 دسامبر هر سال (10 دی ماه سال بعد) می‌باشد.
3ـ بودجه دبیرخانه برای هر سال مالی باید توسط دبیرکل پیشنهاد شود و حداکثر تا سی روز قبل از پایان سال مالی قبل توسط هیأت اجرائی بازنگری و تصویب شود.
4ـ هیأت اجرائی باید سعی کند که با رسیدن به اجماع درباره بودجه سالانه و هزینه‌ها تصمیم‌گیری کند. چنانچه اجماع حاصل نشود تصمیم‌های مزبور با اکثریت چهار پنجم اعضای حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهندشد.
5 ـ دبیرکل، مدیریت بودجه سالانه را به عهده دارد.
6 ـ حسابهای دبیرخانه به دلار آمریکا خواهد بود.
7ـ حسابرس تعیین شده براساس ردیف (8) جزء (ب) بند (1) بخش (6) طبق استانداردهای حسابرسی بین‌المللی باید گزارشهای مالی سالانه دبیرخانه را بازنگری و نظرات و پیشنهادهای خود را به هیأت اجرائی ارائه نماید.
8 ـ دبیرکل باید گزارش سالانه حسابرسی شده را که نشانگر فعالیت‌ها و وضعیت مالی دبیرخانه از جمله ترازنامه، صورتحساب جریان نقدینگی و توضیحات لازم می‌باشد را طی مدت چهارماه از پایان هر سال مالی به منظور بررسی و تصویب به هیأت اجرائی ارائه نماید.
9ـ گزارش سالانه حسابرسی شده مصوب هیأت اجرائی، توسط دبیرکل بین اعضای مجمع توزیع می‌شود.
10ـ تمامی مدارک و گزارش‌های بودجه‌ای باید به صورت الکترونیک توسط دبیرخانه به مدت ده سال یا چنانچه هیأت اجرائی لازم بداند، به مدت طولانی‌تری بایگانی شود.
بخش یازدهم ـ زبان مجمع
زبان مجمع انگلیسی است.
بخش دوازدهم ـ روابط با سازمانهای مرتبط
هیأت اجرائی می‌تواند از طریق تبادل یادداشت‌های تفاهم، ارتباط مناسبی بین مجمع و سازمان‌های مرتبط برقرار نماید.
بخش سیزدهم ـ تعلیق حق رأی و عضویت در هیأت اجرائی
1ـ حق رأی یک عضو مجمع که کسری پرداخت کمک مالی سالانه به دبیرخانه داشته باشد در صورتی به حالت تعلیق در می‌آید که میزان کسری آن (طبق معیار کمکهای مالی به بودجه ـ مندرج در پیوست منشور) معادل یا بیش از میزان کمک مالی سالانه آن عضو برای سال قبل باشد.
2ـ چنانچه یک عضو مجمع در هیأت اجرائی دارای کسری پرداخت به میزان مشخص شده در بند (1) باشد عضویت خود در هیأت اجرائی را از دست خواهد داد و عضویت آن به محض اینکه دیگر از لحاظ مالی کسری نداشته باشد، ادامه پیدا خواهد کرد.
بخش چهاردهم ـ مقر
1ـ مقر مجمع در شهر ریاض پادشاهی عربستان سعودی است.
2ـ دبیرخانه در مقر مجمع مستقر می‌باشد و براساس پروتکل راجع به مقر، مزایا و مصونیت‌ها که بین دولت پادشاهی عربستان سعودی و دبیرخانه مجمع بین‌المللی انرژی در تاریخ 30 ژوئن 2004 میلادی (9/4/1383 هـ . ش) امضاء شده است و هرگونه اصلاحیه‌های مربوط به آن، از مزایا مصونیت‌ها لازم برای اجرای وظایف خود برخوردار است.
بخش پانزدهم ـ اصلاح منشور و پیوست آن
1ـ هر عضو مجمع می‌تواند اصلاحیه‌هایی را برای منشور و پیوست آن پیشنهاد دهد.
2ـ هرگونه اصلاحیه پیشنهادی منشور و پیوست آن باید به طور کتبی از طریق دبیرکل برای هیأت اجرائی ارسال گردد.
3ـ هرگونه اصلاحیه منشور و پیوست آن باید از طریق اجماع و چنانچه اجماع حاصل نشود از طریق اکثریت چهار پنجم آرای اعضای حاضر و رأی‌دهنده به تصویب هیأت اجرائی برسد. اصلاحیه‌های مزبور باید حداقل سی‌روز قبل از اجلاس وزارتی آتی به اعضای مجمع ارائه شود.
4 ـ تصویب هرگونه اصلاحیه منشور یا پیوست آن توسط اجلاس وزارتی باید از طریق اجماع و چنانچه اجماع حاصل نشود از طریق اکثریت چهارپنجم آرای اعضای حاضر و رأی‌دهنده صورت پذیرد.
5 ـ زمانی که چهار پنجم اعضاء به طور کتبی دبیرکل را از تصویب اصلاحیه منشور و پیوست توسط خودآگاه نمایند، اصلاحیه مزبور برای کلیه اعضای مجمع لازم‌الاجراء می‌شود.
6 ـ دبیرکل باید تمام اعضای مجمع را از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه مزبور آگاه نماید.
بخش شانزدهم ـ تصویب و تاریخ لازم‌الاجراء شدن منشور
1ـ منشور در اجلاس وزارتی مورخ 22 فوریه 2011 (3 اسفند 1389) در ریاض پادشاهی عربستان سعودی تصویب شد.
2ـ منشور سی روز پس از پیوستن پنجاه کشور به عنوان عضو مجمع طبق بخش سوم لازم‌الاجراء می‌شود. دبیر کل باید در اسرع وقت تمامی کشورهای عضو را از تاریخ لازم‌الاجراء شدن منشور مطلع نماید.
3 ـ این منشور پس از لازم‌الاجراء شدن جایگزین اساسنامه دبیرخانه مجمع بین‌المللی انرژی کـه در سپتامبر 2003 (شهـریور 1382) در اصـفهان، جمهـوری اسلامی ایران به تصویب رسـید و اصلاحـات بعدی آن خواهد شد. دبیـرخانه‌ای که براساس اساسنامه تأسیس گردیده بود دبیرخانه مجمع خواهد بود و از این پس براساس این منشور اداره خواهد شد.
بخش هفدهم ـ انصراف از عضویت
1ـ هر عضو مجمع می‌تواند از طریق ارائه اطلاعیه کتبی مراتب انصراف از عضویت خود در مجمع را از طریق دبیرکل به هیأت اجرائی اعلام نماید.
2ـ هر عضو مجمع که در پرداخت کمک مالی سالانه خود به دبیرخانه دارای کسری باشد، چنانچه میزان کسری آن (طبق معیار کمک مالی به بودجه مندرج در پیوست منشور) معادل میزان کمک مالی سالانه آن برای دو سال قبل یا بیشتر از آن باشد چنین تلقی می‌شود که از عضویت در مجمع انصراف داده است. بنابراین عضویت مجدد با رعایت بند (2) بخش سوم صورت می‌گیرد.
بخش هجدهم ـ ابلاغیه
از دولت پادشاهی عربستان سعودی به عنوان کشور میزبان از طرف اعضای مجمع درخواست می‌شود متن منشور را برای دبیر کل سازمان ملل متحدد ارسال نماید تا آن را به عنوان سند رسمی سازمان ملل متحدد بین اعضای سازمان توزیع نماید.

پیوست
معیار کمکهای مالی
معیار میزان کمک مالی اعضاء به بودجه سالانه دبیرخانه به شرح زیر است:
الف) حداقل کمک مالی معادل نیم درصد (5/0%) بودجه سالانه دبیرخانه است.
ب) حداکثر کمک مالی معادل شش درصد (6%) بودجه سالانه دبیرخانه است.
پ) در چهارچوب کف و سقف فوق، اعضای مجمع کمک مالی سالانه‌ای را به شرح زیر پرداخت می‌کنند:
برای کشورهای مصرف‌کننده نفت و گاز1 عضو:
حاصل ضرب بودجه سالانه دبیرخانه در کل مصرف نفت و گاز هر کشور عضو تقسیم بر مجموع کل نفت و گاز مصرفی کشورهای مصرف‌کننده عضو و کل تولید نفت و گاز کشورهای تولیدکننده عضو
برای کشورهای تولیدکننده نفت و گاز2 عضو:
حاصل‌ضرب بودجه سالانه دبیرخانه در کل تولید نفت و گاز هر کشور عضو تقسیم بر مجموع کل نفت و گاز مصرفی کشورهای مصرف‌کننده نفت و گاز عضو و کل تولید نفت و گاز کشورهای تولیدکننده نفت و گاز عضو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ کشورهای عضو مصرف‌کننده نفت و گاز به آن دسته کشورهایی اطلاق می‌شود که مصرف نفت و گاز آنها (بر حسب میلیون تن معادل نفت) بیش از تولید نفت و گاز آنها (برحسب میلیون تن معادل نفت) آن است.
2ـ کشورهای عضو تولیدکننده نفت و گاز به آن دسته کشورهایی اطلاق می‌شود که تولید نفت و گاز آنها (برحسب میلیون تن معادل نفت) بیش از مصرف نفت و گاز آنها (معادل میلیون تن معادل نفت) آن است.


بدون خدشه به بندهای (الف) و (ب) فوق هرگونه باقیمانده تراز بودجه به تناسب به کشورهای عضو تخصیص خواهد یافت.
ت) از کشورهای کمتر توسعه‌یافته که توسط دفتر نمایندگی عالی سازمان ملل متحد برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته مشخص شده‌اند کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و کشورهای در حال توسعه واقع در جزایر کوچک انتظار نمی‌رود که کمک مالی سالانه پرداخت کنند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن منشور شامل هجده بخش و یک پیوست در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع : قانون

شماره انتشار : 19875

تاریخ تصویب : 1392/2/3

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : ریاست جمهوری - وزارت نفت -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.