×

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی«ICMM»

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی«ICMM»

قانون-عضویت-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-در-کارگروه-بین‌المللی-پزشکی-نظامی«ICMM»

وکیل


مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: 693 یکشنبه،15 تیر 1393

سال هفتاد شماره 20194
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی«ICMM»

شماره21672/194 3/4/1393
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 186814/48163 مورخ 26/9/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کـارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی « ICMM » که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 5/3/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره35513 11/4/1393
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی (ICMM) » که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/3/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 21672/194 مورخ 3/4/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی «ICMM »
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح برعهده دولت است.
تبصره1ـ اعمال بند (ب) ماده (18) اساسنامه در مورد جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد (5) و (30) اساسنامه با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره2ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران فرد جایگزین «نماینده ملی» موضوع بند (3) ماده (9) در نشستهای کارگروه به وسیله دولت تعیین می‌گردد.
در بند (پ) ماده (15) اساسنامه عبارت «حکومت شروع دولت» با توجه به متن انگلیسی آن به عبارت «دولت مشروع» اصلاح می‌شود.
اساسنامه کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی
بخش اول ـ مبانی کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی
کلیات
ماده1ـ
1ـ یک سازمان بین دولتی بین¬المللی در بخش پزشکی نظامی تشکیل شده است که نام آن کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی می¬باشد.
2ـ برای قدردانی از زحمات دولت بلژیک در ارائه طرح¬های ابتکاری و برگزاری جلسات مقدماتی کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی و همچنین میزبانی اولین کنگره بین‌المللی پزشکی نظامی، محل دبیرخانه کارگروه در بلژیک مستقر می¬شود.
مأموریت¬ها
ماده2ـ مأموریت¬های کارگروه بین¬ا¬لمللی پزشکی نظامی عبارتند از:
الف) حفظ و تقویت پیوندهای همکاری حرفه¬ای میان اعضای بخش¬های خدمات پزشکی نیروهای مسلح تمامی دولت¬ها
ب) سازماندهی ادواری کنگره‌های بین¬المللی پزشکی نظامی
پ) سازماندهی جلسات پژوهشی بین¬المللی در مقیاس‌های گسترده یا محدود، در مورد موضوعات مرتبط با پزشکی نظامی به ویژه دوره¬های پیشرفته آموزشی افسران جوان بخش‌های خدمات پزشکی نیروهای مسلح
ت) تشویق رعایت و اجرای حقوق بشر دوستانه بین¬الملل به ویژه از طریق سازماندهی یا حمایت از دوره¬های آموزش حقوق بشردوستانه بین¬الملل قابل اعمال در مورد مناقشات نظامی برای اعضای بخش‌های خدمات پزشکی نیروهای مسلح در چارچوب امکانات و توانمندی آن
ث) به¬روزرسانی دائم اسناد مرتبط با بخش‌های خدمات پزشکی نیروهای مسلح و انتشار اسناد مزبور در یک نشریه تخصصی بین‌المللی با عنوان «مرور بین¬المللی بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح»
ج) اعطای جوایز به صورت دوره¬ای به گزارش¬ها، مقالات یا کتاب¬های ارزشمندی که در حوزه نوآوری پزشکی نظامی یا در زمینه حقوق پزشکی چاپ می¬شود به ویژه جایزه «جولز ونکن»
چ) برقراری تمـاس¬های مستمر با بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح مختلف سراسر دنیا از طریق نمایندگان رسمی این بخش¬ها؛
ح) برقراری ارتباط با نهادهای مختلف بین¬المللی که در حوزه مسایل مرتبط با سرنوشت و حمایت از نیروهای مسلح مجروح و بیمار فعالیت می¬کنند.
خ) ترغیب ترویج نظر‌یه‌های پزشکی مرتبط با مراقبت¬های پزشکی در صورت وجود تعداد زیادی نیروهای مجروح و بیمار در بخش نظامی و غیرنظامی و حمایت از همکاری میان بخش¬های خدمات سلامت ملی با احترام به حاکمیت ملی
د) ارائه کمک برای ایجاد پیوند و هماهنگی در زمان مداخله بشردوستانه نیروهای مسلح در بلایای با مقیاس وسیع؛ و
ذ) ارتقای فعالانه صلح از طریق تبادل آزاد دانش پزشکی، همکاری پزشکی بین¬ المللی و در نتیجه ارتقای تفاهم متقابل، تسامح و همزیستی بیشتر.
تعریف پزشکی نظامی
ماده3ـ پزشکی نظامی را می¬توان در قالب فعالیت‌های مشروح زیر که در زمان جنگ و در زمان صلح انجام می‌شود تعریف کرد:
الف) فعالیت¬های مرتبط با تشخیص، درمان و جراحی در تمام حوزه¬های تخصصی در مواردی¬ که در جهت منافع افراد یا گروه ‌های مرتبط با افراد نظامی انجام می‌شود.
ب) اقدامات پیشگیرانه در بخش پزشکی، پزشکی صنعتی و بهداشتی در محیط¬های نظامی
پ) شیوه¬های ارزیابی و برآورد ظرفیت¬های روانی و فیزیکی موردنیاز برای کارکردهای مختلف نظامی
ت) انجام پیمایش¬های پزشکی در تمام موضوعات نظامی
ث) اشکال ویژه پزشکی در سطح و مقیاس عظیم
ج) شیوه¬های درمان بیماری¬های عفونی در محیط نظامی
چ) داروسازی و داروخانه در محیط نظامی
ح) فعالیت¬های مرتبط با علوم دامپزشکی در مواردی ¬که این فعالیت¬ها به پزشکی انسانی فوق‌الذکر کمک می¬کند؛ به ویژه بهداشت غذایی و جلوگیری از بیماری¬های حیوانی قابل سرایت به انسان یا مواردی که به آسیب‌شناسی جسمی در یک محیط نظامی مرتبط باشد.
خ) فعالیت¬های تدارکاتی، سازمانی و اجرایی مرتبط با مأموریت¬های بخش¬های مختلف پزشکی نظامی؛ و
د) مطالعات و کارهای پژوهش مرتبط با فعالیت¬هایی که دربالا به آن اشاره شد.
برخی از فعالیت‌های مزبور می‌تواند در جهت منافع غیر نظامیان باشد.
کنگره¬های بین¬المللی، جلسات پژوهشی
ماده4ـ برای موفقیت بیشتر مأموریت¬ها، کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی موارد زیر را سازماندهی خواهد کرد:
الف) برگزاری ادواری کنگره¬های بین¬المللی پزشکی نظامی. کنگره¬ها هر دو سال یک بار در یکی از دولت¬های عضو کارگروه برگزار خواهد شد.
ب) برگزاری نشست¬های پژوهشی بین‌المللی به شکل هم‌اندیشی‌ها، دوره¬های آموزش، محافل علمی یا روزهای پزشکی بر حسب شرایط، نیازها یا امکانات.
مقررات
ماده5 ـ این اساسنامه می‌تواند با مقررات صادره توسط دبیرکل کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی تکمیل ¬شود . این مقررات باید به تصویب کارگروه بین-المللی پزشکی نظامی برسد.
بخش دوم ـ دولت¬های عضو
پذیرش و اخراج
ماده6 ـ
1ـ کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی متشکل از دولت¬هایی است که عضو سازمان ملل متحد یا دارای وضعیت ناظر در سازمان ملل متحد یا عضو سازمان بهداشت جهانی هستند.
2ـ دولت‌های موضوع بند (1) فوق برای این که به عنوان دولت عضو کارگروه بین¬ المللی پزشکی نظامی پذیرفته شوند باید:
الف) اساسنامه کنونی را تأیید کنند؛ و
ب) پذیرش عضویت آنها در نشست کارگروه در مجمع عمومی و با حضور دست کم نیمی از دولت¬های عضو تصویب شود. برای این منظور اکثریت دوسوم آراء مورد نیاز است.
3ـ در درون کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی، انتخاب هر دولت عضو مشابه روالی است که در سازمان ملل متحد صورت می¬گیرد.
4ـ عضویت فعال مستلزم پرداخت حق عضویت مشخص و منظم پس از پذیرش یا تأییدیه برای معاف بودن از پرداخت این مبلغ است.
5 ـ هر دولت عضو دارای یک نماینده ملی خواهد بود که توسط دولت متبوع وی به طور رسمی منصوب می¬شود. دولت¬ عضو می¬تواند از طریق نماینده ملی خود یا برای موضوعات دارای ملاحظات و نگرانی دولتی از طریق وزیر امورخارجه بلژیک با کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی ارتباط برقرار کند.
6 ـ زمانی‌ که بیش از یک حکومت مدعی نمایندگی یک دولت باشند، کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی مرجعی را که توسط سازمان ملل متحد به عنوان حکومت مشروع آن دولت، مورد پذیرش یا شناسایی قرار گرفته است به عنوان تنها نهاد مشروع دارای صلاحیت برای نمایندگی در کارگروه تلقی خواهد کرد. هر حکومت دیگری که ادعای نمایندگی آن دولت را داشته باشد، به صرف این عمل، حق اشغال کرسی در نظر گرفته شده برای نمایندگی آن دولت در کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی را از دست می¬دهد.
7ـ دولت¬های عضو:
الف) در نشست¬های مجمع عمومی حضور پیدا می¬کنند و نمایندگی آنها بر عهده یک نماینده ملی قرار دارد که از حق اظهارنظر و رأی دادن برخوردار است
ب) از حق سازماندهی کنگره¬های بین¬المللی، روز پزشکی نظامی، هم‌اندیشی و یا دوره¬های آموزش پیشـرفته برای افسران جوان بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح برخوردارند.
8 ـ دولت عضو می¬تواند با تقدیم استعفای خود به دبیرکل از طریق سند صادر شده توسط یکی از مقام‌های دولت عضو که دارای اختیار انجام این کار است، از کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی خارج شود. سند استعفاء به نشست کارگروه در مجمع عمومی ارجاع خواهد شد و مجمع عمومی این استعفاء را ثبت خواهد کرد.
9ـ در صورت عدم رعایت اساسنامه می¬توان یک دولت عضو را از کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی اخراج کرد. ارائه هر گونه پیشنهادی برای اخراج باید از پیش در برنامه کاری مجمع عمومی کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی گنجانده شود. پس از مذاکره پیرامون موضوع و در صورت وجود ضرورت پس از اخذ توصیه¬ کارگروه ویژه که در چنین مواردی تشکیل می¬شود، تصمیم برای اخراج یک دولت عضو در مجمع عمومی به رأی گذاشته خواهد شد. در این نشست باید دست کم نیمی از دولت¬های عضو حضور داشته باشند و برای این منظور اکثریت دوسوم آراء مورد نیاز است.
10ـ دولت عضوی که در پرداخت حق عضویت خود کوتاهی کند، مشمول مفاد خاص مقررات می‌شود. عدم پرداخت حق عضویت توسط دولت عضو بدون هیچ دلیل معتبری می¬تواند به موارد زیر منجر شود:
الف) تعلیق حق سخنرانی و رأی دادن در مجمع عمومی یا نشست¬های عمومی
ب) از دست دادن حق برگزاری کنگره¬های بین¬المللی در حوزه پزشکی نظامی یا روزهای پزشکی یا هم‌اندیشی‌ها یا دوره¬های پیشرفته برای افسران جوان بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح با استفاده از نام کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی
اگر یک دولت عضو به مدت چهار سال متوالی نتواند تعهدات مالی خود را در قبال کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی ایفا کند، کارگروه می¬تواند با در نظر گرفتن شرایطی که مناسب تشخیص می‌دهد، در خصوص اخراج آن دولت تصمیم¬گیری کند.
چنانچه یک دولت، تمام تعهدات خود در قبال کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی را ایفا نماید، کارگروه می¬تواند با رأی مجمع عمومی، عضویت آن دولت را بار دیگر با تمام امتیازات مربوط به عضویت دولت عضو در کارگروه، برگرداند.
بخش سوم ـ مقام¬های رسمی
رئیس کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی
ماده7ـ
1ـ رئیس کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی:
الف) اصولاً فردی است که از سوی یک دولت عضو برای خدمت به عنوان ریاست کنگره بین‌المللی پزشکی نظامی که توسط آن دولت عضو سازمان¬دهی شده است، تعیین می‌شود.
ب) وی در روز افتتاح کنگره سازماندهی شده توسط دولت عضو متبوع وی، ریاست کنگره را برعهده می¬گیرد و تا جایگزینی توسط رئیس جدید کارگروه در روز افتتاح کنگره بین‌المللی بعدی خدمت می¬نماید.
پ) ریاست نشست¬های کارگروه را بر عهده دارد و می¬تواند به سخنرانی بپردازد و رأی بدهد.
ت) نمایندگی کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی در رویدادهای رسمی را بر عهده دارد.
ث) تلاش می¬کند تا با دولت¬های عضو، روابطی هماهنگ و مستمر برقرار کند.
ج) حق درخواست اطلاعات در هر زمان از اعضای کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی در خصوص فعالیت¬ها و برنامه‌های آنها و ابراز نظرات خود در خصوص موضوعات مزبور به دبیرکل را دارد و می¬تواند از وی بخواهد مراتب را به مسئولین فعالیت‌ها و برنامه‌های مزبور ارجاع دهد.
چ) مسئول نظارت بر اجرای اساسنامه و مقررات مربوط به فعالیت¬ها و موضوعات مرتبط با تصمیمات مجمع عمومی است.
ح) در انتهای دوره تصدی خود به عنوان رئیس افتخاری مادام¬العمر کارگروه بین¬ المللی پزشکی نظامی انتخاب می¬شود و می¬تواند با سمت مشاور در نشست¬های کارگروه حضور یابد.
2ـ در صورت ناتوانی جسمانی مستمر یا مرگ رئیس کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی در دوران تصدی، دبیرکل از دولتی که آخرین کنگره بین¬المللی پزشکی نظامی را برگزار کرده است، دعوت خواهد کرد تا جایگزین وی را تعیین کند. در صورت ناتوانی موقت رئیس کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی در دوران تصدی، رئیس بازنشسته، تمام وظایف را در این دوره به طور موقت بر عهده می¬گیرد.
معاون کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی
ماده8 ـ دو معاون کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی عبارتند از :
الف) رئیس بازنشسته
ب) شخصی که از سوی دولت عضو متبوع خود برای ریاست دوره بعد کنگره بین‌المللی پزشکی نظامی انتخاب شده است.
دوره مسئولیت دو معاون کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی همانند دوره تصدی رئیس کارگروه است. آن¬ها می¬توانند در نشست¬های کارگروه در دوره مسئولیت خود به عنوان معاون رئیس به ایراد سخنرانی بپردازند و رأی بدهند.
نماینده ملی
ماده9ـ
1ـ هر دولت عضو، یک نماینده ملی را منصوب خواهد کرد تا نمایندگی آن دولت عضو را در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی بر عهده بگیرد.
2ـ این نماینده ملی حق خواهد داشت که در مجمع عمومی و نشست¬های سازماندهی شده از سوی کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی سخنرانی کند و رأی بدهد.
3ـ نماینده ملی از میان اعضای افسران ذخیره یا فعال بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح انتخاب خواهد شد. طبق قاعده، این نماینده ترجیحاً رئیس بخش خدمات پزشکی نیروی هوایی، دریایی و ارتش دولت متبوع خود یا رئیس یکی از این سه بخش خواهد بود. انتصاب این نماینده از طریق وزارت امور خارجه بلژیک به دبیرکل منعکس خواهد شد. اگر نماینده نتواند در نشست¬های کارگروه شرکت کند، مراتب را به دبیرخانه اعلام خواهد کرد و فرد جایگزین خود را مشخص خواهد کرد.
4ـ نماینده ملی می‌تواند تنها، نمایندگی جایگاه رسمی حکومت متبوع خود را در درون کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی بر عهده داشته باشد.
5 ـ نمایندگی ملی:
الف) روابط مستمری را با دبیرخانه کارگروه و بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح دولت متبوع خود حفظ خواهد کرد.
ب) آثار، نشریات ادواری و تازه¬های نشر را که در کشور خود در حوزه پزشکی نظامی منتشر شده باشد، به دبیرخانه ارسال می¬کند.
پ) در صورت امکان درخواست¬های مستندسازی یا اطلاعاتی که از سوی دبیرخانه به وی ارجاع شده است، اجابت خواهد کرد.
دبیرکل
ماده10ـ
1ـ دبیرکل:
الف) برای یک دوره چهار ساله توسط نشست کارگروه در مجمع عمومی انتخاب می¬شود. اختیارات وی در نشست کارگروه در مجمع عمومی می‌تواند تمدید ¬شود یا خاتمه پیدا کند.
ب) باید یک پزشک باشد که در بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح به صورت افسـر ذخیره یا شاغل خدمـت کرده یا در حال خدمت باشد. با توجه به لزوم احترام به ژنرال ونکن، مؤسس و پیشگام کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی و با توجه به محل استقرار دبیرخانه، دبیرکل باید ملیتی بلژیکی داشته باشد.
پ) باید برای انجام وظایف خود وقت کافی را اختصاص دهد.
ت) در انتهای دوره تصدی خود، به عنوان دبیرکل افتخاری مادام¬العمر انتخاب می¬ شود و می¬تواند با سمت مشاور در نشست¬های کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی حضور یابد.
2ـ دبیرکل در مدت تصدی:
الف) مسئول حفظ و استمرار فعالیت¬های کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی است.
ب) مدیریت و مسئولیت دبیرخانه کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی از جمله تعیین شرایط استخدام کارکنان و تهیه تجهیزات را بر عهده دارد.
پ) مسئول سازماندهی و ایجاد هماهنگی فعالیت¬ها و اجرای تدابیری است که توسط کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی تصویب شده است یا هماهنگ با مأموریت¬های کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی است.
ت) مسئول مدیریت مالی اموال و منابع کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی است. وی بودجه کارگروه را تدوین و برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم می-کند.
ث) سردبیر و مدیر نشریه تخصصی خدمات پزشکی نیروهای مسلح است.
ج) طبق دستورهای مجمع عمومی، مسئول برقراری تماس¬های مستمر با کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی و آن دسته از نهادهای ملی بین¬المللی است که دارای اهداف و جهت¬گیری اخلاقی و علمی مشابه با کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی هستند.
چ) دستور کار نشست¬های هیأت مشورتی، دفتر کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی، مجامع عمومی و نشست¬های عادی و فوق¬العاده کارگروه را آماده می¬کند و تأیید و تصویب دستور کارها را از رؤسای این نهادها دریافت می‌کند.
ح) با هماهنگی رئیس کارگروه، معاونین کارگروه و رئیس شورای علمی و دبیرکل دوره بعد کنگره، بر سازماندهی مقدماتی کنگره بین¬المللی آتی، روزهای پزشکی، دوره¬های آموزشی پیشرفته و هم اندیشی‌ها با رعایت مقررات مربوط نظارت می¬کند. وی گزارش¬ های خود را به رئیس کارگروه تقدیم می¬کند تا وی بتواند هرگونه اقدام ویژه مورد نیاز را در زمان مقرر انجام دهد. رئیس شورای علمی به دبیرکل در این امر یاری می¬رساند.
خ) ترتیـبات لازم را برای تشکیل دفـتر کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی و کمیسیون‌های فنی در زمان مقرر، به مورد اجراء می‌گذارد.
د) موظف است با موافقت رؤسای نهادهای مزبور محدوده‌های زمانی مشخص شده در این اساسنامه، انتصاب جانشینان رؤسا و اعضای نهادهای مزبور را که دوره مسئولیت آنها رو به اتمام است، سازماندهی نماید. وی تمامی تدابیر لازم را برای تضمین توزیع منصفانه جغرافیایی در خصوص نامزدهای معرفی شده برای انتصاب به مجمع یا به وسیله آن را اتخاذ می¬کند.
ذ) با همکاری مدیران و هماهنگ‌کنندگان دوره¬های آموزش بین¬المللی بر شیوه سازماندهی کلی دوره¬های پیشرفته مخصوص افسران جوان بخش¬های خدمات پزشکی نیروهای مسلح و سایر دوره¬های بین¬المللی مصوب یا مورد حمایت کارگروه بین¬المللی نظارت می¬کند. پس از دریافت مشاوره از سوی رئیس شورای علمی در خصوص ارائه دستورالعمل به مدیران این دوره¬های آموزشی، وی به تبیین روندهای کلی برنامه¬ها می¬پردازد و خواستار ارائه گزارش در خصوص نحوه اجرای آن¬ها می¬شود. وی سپس ارزش و کارایی دوره‌های مزبور را ارزیابی می‌کند.
ر) نشست¬های دفتر کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی را سازماندهی می‌کند.
ز) نشست¬های هیأت مشورتی را سازماندهی می¬کند و در صورت نیاز نتایج و پیشنهادهای هیأت مشورتی را در اختیار کارگروه بین¬المللی پزشکی قرار می-دهد.
ژ) مسئولیت اتخاذ تمام تدابیر برای تضمین پیشرفت عادی نشست¬های کارگروه بین‌المللی را از جمله در موارد زیر بر عهده دارد:
1ـ توانایی افراد مجاز به شرکت در نشست‌های مزبور به عنوان نمایندگان ملی یا دستیاران آن¬ها یا افراد مجاز به شرکت به عنوان ناظرین یا افراد دارای حق رأی
2ـ نظارت بر رعایت تشریفات رأی¬دهی و شایستگی طبق مقررات مربوط
س) از حق تشکیل گروه‌های کاری موقت برخوردار است.
ش) مقررات کارگروه بین¬الملل پزشکی نظامی را صادر و اجراء می¬کند
معاون دبیرکل
ماده11ـ معاون دبیرکل:
الف) توسط نشست کارگروه در مجمع عمومی و به پیشنهاد دبیرکل برای دوره تصدی همانند دوره تصدی دبیرکل انتخاب می¬شود. اختیارات وی در نشست کارگروه در مجمع عمومی می تواند تمدید شود یا خاتمه پیدا کند.
ب) باید پزشک باشد و ملیتی بلژیکی داشته باشد که در بخش پزشکی نیروهای مسلح به صورت افسر ذخیره یا شاغل خدمت کرده یا در حال خدمت باشد. اگر وی در حال خدمت باشد، باید برای اجرای مسئولیت خود از فرمانده مافوق خود مجوز لازم را از پیش دریافت کند.
پ) همان وظائفی را که به دبیرکل تفویض شده است، انجام خواهد داد.
ت) به عنوان دبیر بدون حق رأی هیأت مشورتی فعالیت می¬کند.
ث) در صورت ناتوانی جسمی دائمی دبیرکل یا مرگ وی، وظائف دبیرکل را برای دوره باقی مانده دوره تصدی وی بر عهده دارد.
مدیرکل کنگره بین¬المللی
ماده12ـ
1ـ معاون رئیس کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی که از سوی دولت عضو متبوع خود منصوب شده است تا کنگره بین‌المللی پزشکی نظامی را برگزار نماید، می¬تواند فردی را به عنوان مدیرکل کنگره مزبور منصوب نماید.
2ـ مدیرکل:
الف) باید عضوی از حرفه پزشکی یا حرفه پزشکی جانبی یا حرفه بهداشتی باشد که به عنوان افسر ذخیره یا فعال در بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح خدمت کرده یا در حال خدمت می‌باشد.
ب) به طور رسمی منصوب می¬شود و تا زمان پایان و تکمیل تمام وظایف اجرایی مرتبط با کنگره سازمان¬دهی شده توسط دولت متبوع وی در این سمت به فعالیت خود ادامه می¬دهد (بنابراین ممکن است دو مدیرکل در این زمینه فعالیت کنند).
پ) مسئول سازمان¬دهی محتوایی فعالیت¬های اجرایی و علمی مرتبط با کنگره است.
ت) به عنوان عضو موقت شورای علمی در دوره مسئولیت خود به فعالیت می‌پردازد.
بخش چهارم ـ ناظرین و گزارشگرها
نمایندگان دولت¬هایی که عضو کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی نیستند
ماده13ـ
1 ـ جایگاه ناظر در کنگره بین¬المللی یا نشست علمی را می‌توان به شرط پذیرش قبلی توسط کشور برگزارکننده به هر نماینده دولتی داد که عضو کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی نیست، اما عضو سازمان ملل متحد است یا از سوی سازمان ملل متحد به عنوان عضو به رسمیت شناخته شده است.
2ـ درخواست حکومت یک کشور که عضو کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی نیست و خواستار انتخاب نماینده‌ای برای حضور در جایگاه ناظر است، حداقل سه ماه پیش از تاریخ برگزاری کنگره بین¬المللی پزشکی نظامی بعدی یا روزهای پزشکی بعدی یا هم‌اندیشی‌های بعدی به دبیرکل کارگروه بین¬المللی پزشکی ارسال خواهد شد.
3ـ جایگاه ناظر به ناظر اجازه می¬دهد تا در نشست¬های علمی کنگره‌های بین¬المللی، روزهای پزشکی و هم‌اندیشی‌ها حضور پیدا کند و به ارائه مقاله علمی در چنین نشست¬ هایی بپردازد. اما به ناظر این اجازه را نمی‌دهد که در مجمع عمومی شرکت کند، مگر آنکه دفتر کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی با تأیید مجمع عمومی مجوز حضور را صادر کند. برای این منظور اکثریت دو سوم آراء ضروری است.
نمایندگان سازمان¬های بین¬المللی و نهادهای تخصصی
ماده14ـ
1ـ جایگاه ناظر در کنگره بین¬المللی یا نشست علمی می‌تواند پس از تأیید آن توسط دولت برگزار کننده به این افراد اعطاء ¬شود:
الف) نمایندگان سازمان¬های بین¬المللی و نهادهای تخصصی طبق شرایط منشور سازمان ملل متحد و نمایندگان سازمان¬های بین¬المللی غیر دولتی که مأموریت¬ خاص آن¬ ها تأمین سلامت و ارائه خدمات کمکی به برخی گروه‌ها یا جمعیت‌های خاص است.
ب) نمایندگان مؤسسات خیریه که طبق سنت دیرین، کارکرد اصلی خود در حمایت از بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح را حفظ کرده¬اند و کارکنان خود را در خدمت اجرای وظایف پزشکی برای قربانیان نظامی و غیرنظامی منازعات مسلحانه قرار می¬دهند.
2ـ درخواست¬های ارائه شده از سوی این سازمان¬ها و مؤسسات حداقل سه ماه پیش از تاریخ برگزاری کنگره بین¬المللی یا روزهای پزشکی یا هم‌اندیشی بعدی به اطلاع دبیرکل کارگروه بین المللی پزشکی نظامی ارسال خواهد شد.
3ـ جایگاه ناظر به ناظر اجازه می¬دهد تا در نشست¬های علمی کنگره¬های بین¬المللی، روزهای پزشکی و هم‌اندیشی‌ها حضور پیدا کند. اما به ناظر این اجازه را نمی‌دهد که در مجمع عمومی شرکت کند، مگر آن ¬که دفتر کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی با تأیید مجمع عمومی مجوز حضور را صادر کند. برای این منظور اکثریت دوسوم آراء ، ضروری است.
اعضای نظامی و غیرنظامی بخش‌های خدمات پزشکی که بخشی از هیأت‌های نمایندگان رسمی دولت¬های عضو نیستند
ماده15ـ
1ـ اعضای نظامی و غیرنظامی بخش‌های خدمات پزشکی که بخشی از هیأت¬های نمایندگی رسمی دولت‌های عضو نیستند، پس از تأیید دولت برگزارکننده، می¬توانند در فعالیت¬های علمی کنگره¬های بین¬المللی پزشکی نظامی، روزهای پزشکی و هم‌اندیشی‌ها پذیرفته شوند مشروط بر این که شرایط زیر را به دقت رعایت کنند:
الف) آنها باید به صورت انفرادی ثبت نام شوند.
ب) با توجه به صدور مجوز برای ورود و اقامت در کشوری که نشست علمی برگزار می¬شود، این افراد مشمول تدابیر تدوین شده در تصمیم¬های مقام¬های حکومتی و قوانین و مقررات کشور برگزارکننده خواهند بود.
پ) در زمان برگزاری چنین نشست¬هایی، آنها نباید از لباس¬ها، نشانه¬ها یا علائم مشخص یا نام¬هایی استفاده کنند که متضمن معانی و مفاهیم نظامی یا سیاسی باشد، مگر آنکه مرجع به رسمیت شناخته از سوی کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی به عنوان حکومت شروع دولت آنها، چنین مجوزی را صادر کند.
2ـ اعضای بخش خدمات پزشکی مزبور اجازه ندارند در مجمع عمومی یا نشست عادی کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی شرکت کنند.
اعضای گزارشگر
ماده16 ـ
1ـ افرادی که به دولت¬های غیر عضو کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی تعلق دارند و توسط رئیس بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح دولتهای مزبور منصوب شده‌اند می‌توانند به منظور برقراری تماس در حوزه¬های علمی با دبیرخانه کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی پذیرفته شوند.
2ـ تا جایی که به اعضای گزارشگر مربوط می‌شود، این چنین تماس¬هایی به طور عمده شامل ارسال اطلاعات در خصوص فعالیت¬های پزشکی ـ نظامی در کشورهای متبوع آنها و ارسال آثار علمی می¬شود که نویسندگان آنها افسرانی هستند که در بخش‌های خدمات پزشکی نیروهای مسلح کشورهای خود خدمت می¬کنند.
3ـ تا جایی که به دبیرکل کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی مربوط می¬شود، چنین تماس¬هایی شامل ارسال نشریه مرور بین¬المللی خدمات پزشکی نیروهای مسلح در پاسخ به درخواست¬های ارائه‌شده برای کسب اطلاعات در خصوص موضوعات علمی یا درخواست‌ها برای تماس با مقامات پزشکی دولت‌های عضو کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی است.
بخش پنجم ـ نهادهای رسمی کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی
ترکیب کارگروه
ماده17 ـ
1ـ کارگروه، نهاد مشورتی عالی کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی متشکل از افراد زیر است:
الف) رئیس کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی و دو معاون آن که از حق سخنرانی و رأی دادن در نشست¬های کارگروه برخوردارند.
ب) نماینده ملی هر دولت عضو که از حق سخنرانی و رأی دادن در نشست‌های کارگروه برخوردار است.
پ) رئیس شورای علمی که از حق سخنرانی و رأی دادن در نشست‌های کارگروه برخوردار است.
ت) رئیس افتخاری (رئیس پیشین) و اعضای افتخاری که در نشست¬های کارگروه به عنوان مشاور شرکت می‌کنند.
ث) دبیرکل کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی که به عنوان مشاور شرکت می¬کند.
ج) معاون دبیرکل کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی که به عنوان مشاور شرکت می¬کند.
چ) رؤسای کمیسیون¬های فنی که به عنوان مشاور شرکت می¬کنند.
ح) دبیرکل¬های افتخاری که به عنوان مشاور شرکت می¬کنند.
خ) مدیرکل کنگره بین¬المللی که به عنوان مشاور شرکت می¬کند و دوره مسئولیت وی با افتتاح کنگره شروع می¬شود و با افتتاح کنگره بعدی پایان می¬پذیرد.
2 ـ در طی برگزاری نشست کارگروه، به همراه هر نماینده ملی ممکن است دستیاری حضور داشته باشد که از حق سخنرانی، رأی دادن یا مشاوره برخوردار نیست.
3ـ هماهنگ¬کنندگان دوره¬های آموزش بین¬المللی می¬توانند در نشست¬های کارگروه هنگامی که توسط دبیرکل تشکیل می‌گردد و به شرط تصویب دفتر کارگروه حضور پیدا کنند.
4ـ سایر افراد می¬توانند به عنوان مشاور یا ناظر در نشست کارگروه به شرط تصویب دفتر کارگروه و پس از تصویب مجمع عمومی حضور پیدا کنند، برای این منظور اکثریت دوسوم آراء نیاز است ( به مواد 13 و 14 فوق رجوع شود).
5 ـ افرادی که می¬توانند در نشست کارگروه (مجمع عمومی و نشست عمومی) حضور پیدا کنند، باید در زمان برگزاری کنگره¬های بین¬المللی از پوشش¬هایی متفاوت و مشخص استفاده کنند.
6 ـ کارگروه بر اساس مفاد بخش ششم مدیریت می¬شود.
هیأت مشورتی
ماده18ـ
1ـ هیأت مشورتی می¬تواند توصیه‌هایی را در موضوعات مطرح شده توسط رئیس کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی یا دبیرکل ارائه دهد.
2ـ موضوعات زیر در حوزه اختیارات هیأت مشورتی قرار دارد:
الف) ارائه نظر در خصوص موضوعات مرتبط با اساسنامه و مقررات از جمله پیشنهاد‌های اصلاح، تفسیر مواد اساسنامه، تصمیم¬گیری در خصوص مواردی که در اساسنامه پیش‌بینی نشده است یا رویه قضایی در خصوص اساسنامه و مقررات.
ب) داوری یا ارائه نظر در خصوص موضوعاتی که می¬تواند به اختلاف نظر میان اعضای نهادهای تصمیم¬گیر کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی یا مقامات منجر شود و برای عملکرد صحیح نهاد‌های مزبور زبان بخش هستند.
پ) تصمیم¬گیری در خصوص پیامدهای اقدامی که می¬تواند اعتبار یک مقام کارگروه را به طور جدی به خطر بیاندازد.
ت) ارائه نظر در خصوص موضوعات مرتبط با کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی که اهمیت یا پیامد‌های آن مستلزم توجه ویژه پیش از شروع روند تصمیم¬گیری است.
این تصمیم¬گیری‌ها باید متعاقباً توسط مجمع عمومی بعدی تأیید شود.
3ـ هیأت مشورتی متشکل از افراد زیر است:
الف) تمام رؤسای افتخاری کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی.
ب) تمام دبیران کل افتخاری؛ و
پ) معاون دبیرکل کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی.
هیأت مشورتی رئیس خود را از میان اعضای حاضر در نشستی که به آن فراخوانده شده‌اند، انتخاب می¬کند. معاون دبیرکل کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی به عنوان دبیر جلسات خدمت می¬کند و حق ندارد در روند تصمیم¬گیری مشارکت کند.
4ـ به درخواست رئیس کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی یا ابتکار دبیرکل، دبیرکل می¬تواند هیأت مشورتی را تشکیل دهد. اطلاعیه تشکیل هیأت حاوی دستور کار و موضوعات مورد مذاکره و اسناد مربوط ضروری خواهد بود. هیأت مشورتی باید به ابتکار گروهی متشکل از دست کم ده دولت عضو نیز تشکیل شود.
5 ـ مباحثات و مشاوره¬های هیأت مشورتی محرمانه خواهد بود. تنها نتایج این مباحثات می‌تواند به صورت علنی و کتبی منتشر شود. رئیس کارگروه بین-المللی پزشکی نظامی و دبیرکل این نتایج را دریافت می¬کنند.
6 ـ در موارد مقتضی، هیأت مشورتی می¬تواند از توصیه کارشناسان دولت¬های عضو کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی را دریافت کند.
7ـ تصمیم¬گیری¬ها در هیأت مشورتی با رأی اکثریت ساده صورت می¬پذیرد. اگر آراء برابر باشد، رئیس هیأت مشورتی رأی تعیین کننده را دارد. حد نصاب حداقلی برای معتبر بودن جلسات کاری، حضور سه عضوی است که مجاز به تصمیم¬گیری هستند. رأی دادن از طریق رایانامه یا وکالت مجاز می¬باشد.
8 ـ صورتجلسات نشست¬های هیأت مشورتی توسط معاون دبیرکل آماده می¬شود و به تأیید رئیس هیأت مشورتی می¬رسد. صورت جلسات در دبیر خانه نگهداری می¬شود. تنها رئیس کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی و دبیرکل می¬توانند به این صورت جلسات دسترسی داشته باشند.
9ـ اگر موضوع مورد رسیدگی توسط هیأت مشورتی توسط شخص مدعی دیگری به غیر از دبیرکل و رئیس کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی تقدیم شود، معاون دبیرکل پاسخ مناسبی را به شکل نتایج کتبی مستدل به مدعی مزبور ارائه خواهد کرد.
شورای علمی
ماده 19 ( اصلاحیه اکتبر 2009 برابر با 1388)
1ـ شورای علمی با راهنمایی دبیرکل، مسئول تمام اقدام¬های فنی و علمی کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی است. شورای علمی با پیشنهادها و توصیه‌های خود در آماده¬ سازی و برگزاری برنامه¬های علمی برای کنگره¬های آتی و سایر نشست¬های علمی، آماده¬سازی برنامه‌های دوره¬های آموزش پیشرفته بین‌المللی و سیاستهای علمی کارگروه بین المللی پزشکی نـظامی مشارکت می¬کند. شورای علمی، فعالیت¬های علمی کمیسیون¬های فنی را هماهنگ می¬سازد¬. شورا پیشنهادها را دریافت و آنها را به همراه نظر مشورتی خود به دبیرکل ارسال می¬کند.
2ـ شورای علمی متشکل از رئیس، یک معاون رئیس و رؤسای کمیسیون¬های فنی و اعضای مشاور می‌باشد.
3 ـ رئیس شورای علمی:
الف) باید دارای صلاحیت¬های زیر باشد:
1ـ پزشک باشد.
2ـ افسر پزشک فعال باشد یا در گذشته فعال بوده باشد و
3ـ از صلاحیت و تجربه کافی در زمینه¬های کاملاً تخصصی در مأموریت¬های شورای علمی برخوردار باشد.
ب) توسط دبیرکل معرفی و توسط نشست کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی در مجمع عمومی و چنانچه نامزد مربوط کماکان در حال خدمت باشد پس از پذیرش مقام¬های ملی که نامزد تبعه آن دولت است، انتخاب می¬شود؛ طول مدت مسئولیت وی چهار سال و قابل تمدید است.
پ) دارای حق ایراد سخنرانی و رأی دادن در نشست‌ها است؛
ت) رئیس‌شورای سردبیری نشریه مرور بین¬المللی خدمات پزشکی نیروهای مسلح است.
ث) به اعتبار سمت خود، عضو و رئیس هیأت منصفه¬ای است که مسئول اعطای جوایز مختلف علمی است.
ج) مسئول تهیه و ارائه گزارش فعالیت¬ها و پروژه¬های شورای علمی و کمیسیون¬های فنی به نشست کارگروه در مجمع عمومی است.
چ) در نشست¬ها شرکت می¬کند تا از آماده‌سازی کنگره¬های منطقه¬ای و بین¬المللی اطمینان حاصل کند و در این رویدادها تا حدامکان شرکت می‌نماید.
ح) شیوه¬های آموزش و محتوای علمی دوره¬های آموزش بین¬المللی را که توسط کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی تصویب شده است، تصویب می‌کند. وی بر کیفیت اجرای آنها نظارت می¬کند و اطمینان حاصل می¬کند که کارایی آنها بر حسب تحقق اهداف آموزشی طبق رهنمود‌های دبیرکل ارزیابی می‌شود.
خ) نماینده کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی در رویدادهای علمی برگزار شده توسط سازمان¬های بین¬المللی است که کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی با این سازمان¬ها موافقتنامه همکاری امضاء کرده است.
د) در نشست¬های دبیرخانه حضور پیدا می¬کند.
ذ) مدیریت شورای علمی را بر عهده دارد و به تبیین نیازهای این شورا طبق دستورالعمل¬های بودجه‌ای ارائه شده از سوی دبیرکل می¬پردازد. وی نشست-های شورای علمی را سازماندهی می‌کند.
ر) از اختیار تشکیل کمیسیون¬های فنی با تصویب دبیرکل و نشست کارگروه در مجمع عمومی برخوردار است.
4ـ معاون رئیس شورای علمی:
الف) پس از معرفی از سوی رئیس شورای علمی و موافقت دبیرکل، در نشست کارگروه در مجمع عمومی برای دوره‌ای همانند دوره رئیس فعلی شورای مزبور انتخاب می¬شود. اختیارات وی می¬تواند توسط نشست کارگروه در مجمع عمومی تمدید شود یا خاتمه پیدا کند.
ب) باید پزشک باشد و در بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح به عنوان افسر ذخیره یا فعال خدمت کرده یا در حال خدمت باشد. اگر وی در حال خدمت باشد برای اجرای مسئولیت خود باید از فرمانده مافوق خود مجوز لازم را از پیش دریافت کند.
پ) همان وظایفی را که به رئیس شورای علمی تفویض شده است، انجام می‌دهد. وی می‌تواند در غیاب رئیس شورای علمی به جای وی در نشست¬ها شرکت کند.
ت) در صورت ناتوانی جسمی دائمی یا مرگ رئیس شورای علمی، وظائف وی را رئیس شورای علمی تا زمان برگزاری نشست بعدی مجمع عمومی بر عهده دارد.
5 ـ مشاورین رئیس شورای علمی:
الف) شورای علمی متشکل از اعضای مشاوری است که تعداد و تخصص آنها متناسب با فعالیت¬های جاری شورا می‌باشد. رئیس شورای علمی آنها را انتخاب و عنوان و حیطه اختیارات آنها را تعیین می¬کند.
ب) وظایف اعضای مشورتی در مقررات داخلی شورای علمی مشخص می¬شود.
پ) برخی از اعضای شورای علمی به عنوان هماهنگ کننده دوره¬های آموزشی بین¬المللی فعالیت می¬کنند و موضوعات مرتبط با محتوای فنی و علمی این دوره¬های آموزشی را بررسی می‌نمایند. این وظیفه خاص در همان مقررات داخلی شورای علمی تبیین می‌شود.
کمیسیون¬های فنی
ماده 20 ( اصلاحیه اکتبر 2009 برابر 1388)
1ـ نشست کارگروه در مجمع عمومی با پیشنهاد رئیس شورای علمی و با مسئولیت وی و با موافقت دبیرکل، می¬تواند تشکیل کمیسیون¬های فنی را به منظور بررسی ابعاد فنی ویژه پزشکی تجویز نماید. تعداد این کمیسیون¬های فنی توسط رئیس شورای علمی با توجه به نیازها و امکانات بودجه¬ای تعیین می¬شود. فعالیت این کمیسیون¬ها، توسط شورای علمی هماهنگ می¬شود.
2ـ هر کمیسیون فنی متشکل از افراد زیر است:
الف) یک رئیس که به پیشنهاد رئیس شورای علمی و با موافقت دبیرکل توسط نشست کارگروه در مجمع عمومی انتخاب می¬شود؛ رئیس باید به عنوان افسرفعال در بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح دولت خود مشغول فعالیت باشد. دوره مسئولیت وی چهار سال و یکبار نیز قابل تمدید است.
ب) اعضای منتخب از سوی رئیس کمیسیون فنی با موافقت رئیس شورای علمی
پ) شرایط ویژه در مورد وظایف عملی در دو مقررات داخلی در خصوص شورای علمی و کمیسیون¬های فنی تبیین شده است.
3ـ رئیس هر کمیسیون فنی با افراد زیر در ارتباط است:
الف) دبیرکل، برای موضوعات سازمانی کلی و اجرایی
ب) رئیس شورای علمی، برای برنامه¬های فنی و علمی
پ) مسئول کارگروه سردبیری نشریه مرور بین¬المللی خدمات پزشکی نیروهای مسلح، به منظور تشویق انتشار مقالات مرتبط در این بخش
ت) مقام¬های مسئول در حوزه خاص در بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح دولت¬¬های عضو. رئیس کمیسیون¬های فنی مسئول ایجاد ارتباط با آن دسته از سازمان¬های بین¬المللی غیر نظامی نیز می‌باشد که در حوزه علمی کمیسیون فنی فعالیت می¬کنند.
4ـ رئیس هر کمیسیون¬ فنی:
الف) در نشست¬¬ها و مجامع کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی، سمت مشاور را دارد.
ب) عضو شورای علمی است.
پ) در هر نشست¬ کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی، گزارش فعالیت¬ها و پروژه¬های کمیسیون مربوطه خود را به رئیس شورای علمی ارائه می¬کند. این گزارش، بخشی از گزارش ارائه شده توسط رئیس شورای علمی به نشست کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی در مجمع عمومی را با توافق میان رئیس شورای علمی و رئیس هر کمیسیون¬ فنی تشکیل می‌دهد.
دفتر کارگروه
ماده 21ـ
1ـ دفتر کارگروه متشکل از رئیس کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی، دو معاون کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی، رئیس شورای علمی، دبیرکل می‌باشد.
2ـ جلسه دفتر کارگروه بنا به درخواست رئیس کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی تشکیل می¬شود.
3ـ وظایف دفتر کارگروه عبارتند از:
الف) تهیه دستور کار نشست¬های کارگروه
ب) هدایت و مدیریت جلسات کارگروه
پ) موافقت یا عدم موافقت با درخواست¬¬های ارائه شده از سوی اشخاصی که به طور عادی کنار گذاشته‌اند، برای شرکت در تمام یا بخشی از نشست کارگروه
ت) حصول اطمینان از این که تصمیم¬های گرفته شده توسط کارگروه سازگار با اساسنامه است.
گروه¬های کاری ویژه و موقت برای برنامه¬ریزی و طراحی گروه¬های کاری منطقه¬ای و بین¬المللی
ماده22 ـ
1 ـ دبیرکل می¬تواند با مسئولیت خود در هر زمان که مقتضی می‌داند برای درخواست مشاوره بیشتر در خصوص موضوعات مهم زیر گروه‌کاری موقت را تشکیل دهد:
الف) طراحی و برنامه¬ریزی¬های فعالیت‌هایی که در حیطه مسئولیت¬های وی قرار دارد.
ب) موضوعات بسیار فوری و دارای پیچیدگی¬های فنی خاص برحسب تصمیم دبیرکل
2ـ گروه¬های کاری موقت منحصراً متشکل از اعضای کنونی و پیشین کارگروه بین¬ المللی پزشـکی نظامی است که در آن موضوع خاص، دارای صلاحیت یا تجربه کافی و متعلق به دولت عضوی باشند که حق عضویت خود را به طور کامل پرداخت کرده‌اند.
3ـ گروه¬کاری موقت، رئیس و شیوه کاری¬ و محل تشکیل خود را تعیین می¬کند. فعالیت گروه¬کاری، محدود به تکمیل وظیفه ویژه محول شده به آن در زمان تشکیل گروه¬کاری از سوی دبیرکل می‌باشد. به طورکلی، مدت زمان فعالیت از زمان بین دو نشست تجاوز نخواهد کرد. در هر حال با موافقت کارگروه بین-المللی پزشکی نظامی و در صورت عدم تکمیل وظیفه محول شده، این مدت زمان را می‌توان برای یک دوره بین دو نشست تمدید کرد.
4ـ گروه کاری موقت مأموریت خود را طبق دستور¬العمل¬های ارائه شده از سوی دبیرکل انجام می¬دهد و موضع و یافته¬های خود را به دبیرکل ارائه می¬دهد. رئیس گروه¬کاری ممکن است برای ارائه یافته¬های خود به کارگروه فراخوانده شود.
5 ـ دبیرکل به صورت دوره¬ای گزارش مفصلی را در خصوص دلایل تشکیل، ترکیب، فعالیت¬ها و طول دوره فعالیت گروه¬کاری موقت به رئیس کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی ارائه می¬کند. وی گزارشی در خصوص همان موضوعات را به نشست کارگروه بین¬المللی در مجمع عمومی ارائه می¬کند.
6 ـ گروه¬کاری بین¬المللی:
گروه¬کاری بین¬المللی با هدف کمک به دبیرکل به منظور بهبود عملکرد کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی میان هر نشست کنگره تشکیل می¬شود. گروه-کاری بین¬المللی به عنوان رابطی میان دبیرکل و نماینده¬های دولت¬های عضو عمل می¬کند. گروه¬کاری به مطالعه و ارائه نظر در خصوص پروژه¬ها و سؤالاتی می¬پردازد که ممکن است از سوی دبیرکل یا یکی از اعضای مجمع عمومی مطرح شده باشد. گروه¬کاری بین¬المللی تنها یک نقش مشورتی دارد و دولت¬های عضو به لحاظ سیاسی درگیر پیشنهاد¬های آن نیستند. تعداد اعضای تشکیل دهنده گروه¬کاری بین¬المللی توسط مجمع عمومی تعیین می¬شود. جزئیات نحوه مدیریت و سازماندهی درونی گروه‌کاری بین¬المللی توسط مقررات داخلی آن تعیین می¬شود. یک گزارشگر که توسط اعضای گروه‌کاری بین¬المللی در جلسه عمومی گروه‌کاری بین‌المللی انتخاب می¬شود به طور منظم پیشرفت¬های کاری گروه¬کاری را به دبیرکل گزارش می¬دهد و در هر مجمع عمومی یک گزارش را ارائه می¬کند.
7ـ گروه¬های کاری منطقه¬ای:
گروه¬کاری منطقه¬ای با هدف انطباق جهت¬گیری¬های کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی با نیازهای منطقه¬ای می‌تواند ¬با مسئولیت دبیرکل و به درخواست تعدادی از دولت¬ های عضو در یک منطقه همجوار جغرافیایی به صورت داوطلبانه تشکیل ¬شود. یک کشور می¬ تواند به عضویت بیش از یک گروه¬کاری منطقه¬ای درآید. هر کشور از این انتخاب برخوردار است که به چنین گروه¬های کاری بپیوندد یا نپیوندد. دبیرکل این گروه‌های کاری را در جریان اولین مجمع عمومی که پس از تشکیل این گروه¬های کاری برگزار می‌شود، معرفی خواهد کرد. گروه¬های کاری منطقه¬ای دارای رویکردی فنی و علمی هستند. فعالیت¬ها و تشریفات گروه¬های کاری منطقه¬ای از سوی مقررات داخلی مشترک تدوین می¬شود. رئیس هر گروه¬کاری می‌تواند پیشنهادهایی را برای الحاق مواردی به مقررات گروه¬کاری خود با تأیید دبیرکل ارائه دهد، الحاقات باید با مقررات و اساسنامه کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی منطبق ¬باشد. هر ماده یا فعالیتی که مغایر با مقررات و اساسنامه کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی ‌باشد کان‌لم‌یکن اعلام خواهد شد. گروه¬کاری منطقه¬ای می¬تواند با همکاری شورای علمی کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی به سازماندهی و برگزاری فعالیت¬های علمی منطقه¬ای (کنگره‌ها، دوره¬های آموزش و یا محافل علمی) بپردازد. از تماس¬های دو جانبه و چند جانبه¬ای با هدف بهبود مناسبات با سایر دولت¬های عضو استقبال می¬شود. رئیس گروه¬کاری منطقه¬ای، دبیرکل را در جریان نحوه فعالیت¬های خود قرار می¬دهد و در هر جلسه مجمع عمومی گزارشی را از وضعیت گروه¬کاری خود ارائه می‌کند.
دبیرخانه کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی
ماده23ـ
1ـ دبیرخانه کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی متشکل از دبیرکل، معاون دبیرکل و تعدادی کارکنان دائمی است. برای نیازهای فوری دبیرخانه، دبیرکل از چند کارمند متخصص برای کمک به دبیرخانه دعوت به همکاری می¬کند.
2ـ وظایف دبیرخانه عبارتند از:
الف) اجرای وظایف مدیریتی و اجرایی با مسئولیت دبیرکل
ب) متمرکز ساختن و انتشار اطلاعات پزشکی ـ نظامی
پ) نظارت و انتشار نشریه مرور بین¬المللی خدمات پزشکی نیروهای مسلح
ت) ترغیب برگزاری روزهای پزشکی، هم اندیشی‌ها، نشست¬های پژوهشی بین¬المللی و دوره¬های پیشرفته بین‌المللی برای افسران جوان بخش¬های خدمات پزشکی نیروهای مسلح
ث) ترغیب برگزاری یا حمایت از سایر دوره¬های آموزش مورد نیاز پزشکی نظامی تصویب شده از سوی کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی
دبیرخانه همچنین مسئول حفظ استمرار فعالیت¬های مندرج در مواد (2) و (4) اساسنامه است. به همین منظور دبیرخانه از طریق کمیسیون¬ها و گروه¬های کاری و تحقیقات، هرگونه پژوهش¬ مورد درخواست اعضای کارگروه یا سازمان¬های فعال و همکار در حوزه بشر دوستانه و سطوح علمی و فنی را اجراء می‌کند.
بخش ششم ـ فعالیت کارگروه
نشست¬های کارگروه ـ اختیار برگزاری نشست
ماده24ـ نشست کارگروه بنا به درخواست مدیرکل و پس از مشورت و تصویب دفتر کارگروه یا به صورت مجمع عمومی یا نشست عادی یا فوق¬العاده برگزار می¬شود. برگه¬های دعوت به نشست دست کم سه ماه پیش از برگزاری این نوع نشست¬ها صادر می¬شود.
مجمع عمومی
ماده25ـ
1ـ کارگروه به طور منظم در قالب مجمع عمومی در زمان برگزاری هر کنگره بین¬ المللی پزشکی نظامی تشکیل جلسه می¬دهد.
2ـ مجمع عمومی موضوعاتی را مورد بررسی قرار می¬دهد که از سوی دفتر کارگروه به آن ارجاع شده است. با توجه به مأموریت¬های پیش¬بینی شده در ماده (2)، موضوعاتی که در حیطه صلاحیت مجمع عمومی قرار می¬گیرند شامل موارد زیر می‌شود اما به آنها محدود نمی‌گردد:
الف) پذیرش یا اخراج یک دولت به عنوان دولت عضو کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی
ب) تأیید خروج یک دولت عضو
پ) تصویب اساسنامه، اصلاحات و بازبینی اساسنامه کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی
ت) تصویب مقررات صادر شده از سوی دبیرکل و یا بازبینی آن
ث) انتصاب و برکنارکردن دبیرکل، معاون دبیرکل، رئیس و اعضای دائم شورای علمی، رؤسا و اعضای دائم کمیسیون¬های فنی، مقام¬های افتخاری
ج) ترکیب شورای علمی و کمیسیون¬های فنی
چ) تصویب صورت حساب¬ها و بودجه¬های کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی با استناد به گزارش¬های حسابرسان
ح) انتصاب حسابرسان برای بررسی صورت حساب¬های کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی
خ) تعیین میزان کمک¬های مالی دولت¬های عضو
د) ارزیابی فعالیت¬های دبیرخانه در طول نشست قبلی
ذ) انحلال داوطلبانه کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی
جلسه عمومی
ماده26ـ
1ـ در سال¬هایی که مجمع عمومی برگزار نمی¬شود، یا به مناسبت برگزاری روز علمی پزشکی نظامی، هم‌اندیشی‌ها یا محافل علمی که با تصویب کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی یا با حمایت آن توسط یک دولت عضو برگزار می¬شود، کارگروه، جلسه عمومی را برگزار می‌کند.
2ـ جلسه عمومی می‌تواند برای بررسی موارد زیر برگزار ¬شود:
الف) موضوعات مرتبط با نحوه عملکرد و منابع مالی کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی
ب) سازماندهی دوره بعدی کنگره بین¬المللی پزشکی نظامی
پ) سایر موضوعات مرتبط با سازماندهی و فعالیت کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی که در مورد آنها نمی‌توان تصمیم گیری را تا مجمع عمومی بعدی به تأخیر انداخت.
جلسه فوق¬العاده
ماده27ـ
1ـ هرگاه دفتر کارگروه مناسب تشخیص دهد، کارگروه می¬تواند جلسه فوق¬العاده برگزار کند.
2ـ اطلاعیه ارسال شده به نمایندگان ملی دولت¬های عضو برای برگزاری جلسه باید شامل دستور کار تمام موضوعاتی باشد که قرار است در جلسه فوق-العاده بررسی شود.
رأی‌دهی
ماده28ـ کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی به جز در مورد موضوعات مشمول مفاد قانونی یا مقررات مرتبط با اکثریت یا حد نصاب مورد نیاز با رأی اکثریت ساده، بدون در نظر گرفتن تعداد اعضای حاضر در جلسه تصمیم‌گیری می‌نماید. اکثریت دوسوم و حدنصاب پنجاه درصد (50%) برای پذیرش، اخراج و اصلاح اساسنامه مورد نیاز است. در صورت برابر بودن آراء رئیس از حق رأی تعیین‌کننده برخوردار است.
بخش هفتم ـ مدیریت مالی
وجوه و بودجه
ماده29ـ
1ـ کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی برای انجام مأموریت¬های خود دارای کارمند، تجهیزات، ساختمان¬ها و وجوه است.
2ـ ساختمان¬ها و کارمندان واجد شرایط، تجهیزات و اثاثیه توسط دولت بلژیک تهیه می¬شوند.
3ـ وجوه از طریق زیر تأمین می¬شوند:
الف) کمک¬های مالی دولت¬های عضو به شکل پرداخت¬های سالانه که میزان آن براساس معیار مصوب نشست کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی در مجمع عمومی، نشست عادی یا فوق¬العاده تعیین می¬شود.
ب) اعانات مالی توسط نهادهای خصوصی یا دولتی و اشخاص حقیقی
پ) درآمدهای حاصل از فروش نشریات و پژوهش¬های منتشر شده ازسوی دبیرخانه کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی
4ـ وجوه کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی توسط دبیرکل که در برابر کارگروه مزبور پاسخگو و مسئول است، مدیریت می‌شود. دبیرکل به طور منظم رئیس کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی را از روند حسابها آگاه می¬نماید. در زمان برگزاری هر مجمع عمومی، دبیرکل موارد زیر را انجام خواهد داد:
الف) ارائه گزارش در خصوص وضعیت صورت حساب¬ها از زمان مجمع عمومی پیشین برای تصویب در کارگروه. کارگروه سه حسابرس را از میان نمایندگان ملی برای حسابرسی حسابهـا انتخاب می¬کند و توصیه¬هایی را برای تـصویب یا عدم تصویب گزارش ارائه شده از سوی دبیرکل در خصوص صورت حساب¬های سال پیش به کارگروه ارائه می‌کند. در صورت عدم تصویب، رئیس کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی اقدام صحیح را تجویز خواهد کرد. پس از تکمیل اقدام مزبور، دبیرکل نتایج آن را به نمایندگان ملی دولت¬های عضو ارائه خواهد کرد و گزارش¬های اصلاح شده حسابها را برای تصویب به نشست کارگروه در مجمع عمومی، نشست عادی یا نشست فوق¬العاده ارائه خواهد کرد.
ب) بودجه درآمدها و هزینه¬ها را برای دوره میان کنگره بین¬المللی جاری و کنگره بعدی به کارگروه تقدیم می¬کند.
5 ـ هزینه¬هایی که در بودجه مصوب پیش‌بینی نشده باشد، مگر در شرایط اضطراری در حین فعالیت‌‌های عادی کارگروه، توسط دبیرکل عملیاتی نخواهد شد. در چنین مواردی، دبیرکل بلافاصله گزارشی را به رئیس کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی در خصوص هزینه¬های استثنایی ارائه می¬کند. وی همچنین گزارش تفسیری را در خصوص این هزینه¬ها به نشست بعدی کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی ارائه می¬کند و در آن خواستار تصویب آن از طریق رأی اعضای کارگروه می¬شود.
6 ـ کمیسیون حسابرسی متشکل از سه حسابرس می¬باشد که از سوی دولت¬های عضو معرفی می¬شوند و از سوی مجمع عمومی برای دوره میان دو کنگره منصوب می¬ شوند. حسابرس¬ها، هر شش ماه یکبار از سوی دبیرکل در جریان وضعیت مالی کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی قرار می¬گیرند. در زمان برگزاری مجمع عمومی، حسابرس‌ها گزارش خود را به کارگروه ارائه می¬کنند. دبیرکل باید در هر زمان تمام اطلاعات مالی درخواست شده از سوی رئیس را ارائه کند.
بخش هشتم ـ بازنگری در اساسنامه
بازنگری در اساسنامه
ماده30ـ
1ـ کارگروه می¬تواند بخشی یا تمام این اساسنامه را مورد بازنگری قرار دهد.
2ـ در شرایط عادی، پیشنهاد بازنگری در اساسنامه باید حداقل یک سال پیش از زمان تعیین شده برای تشکیل مجمع عمومی بعدی به صورت درخواستی با امضای دست‌کم یک پنجم نماینده¬های ملی کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی به دبیرکل ارسال شود. این پیشنهاد باید با جمله¬بندی دقیق پیشنهاد بازنگری اساسنامه را همراه با توجیه مناسب ارائه کند. پیشنهادی که به طور صحیح ارائه شده باشد در دستور کار مجمع عمومی بعدی قرار می¬گیرد و دست کم شش ماه پیش از تاریخ تعیین شده برای برگزاری مجمع عمومی به تمام نمایندگان ملی و مقام¬های رسمی صلاحیت‌دار برای رأی دادن در جلسه مجمع عمومی ارسال می¬شود.
3ـ در مواردی که پیشنهادی برای بهبود کارکرد کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی مناسب باشد، پیشنهاد بازنگری اساسنامه را می¬توان در دستور کار مجمع عمومی، جلسه عادی یا فوق¬العاده دفتر کارگروه قراردارد. پیشنهاد پیشاپیش در اختیار مقام¬ها و نمایندگان ملی قرار خواهد گرفت.
4ـ در ارزیابی پیشنهاد بازنگری اساسنامه، دبیرکل می¬تواند به طور کتبی توصیه¬های هیأت مشورتی را جویا شود.
5 ـ در رأی گیری در مجمع عمومی قانونی یا مجمع فوق¬العاده در خصوص پیشنهاد ارائه شده برای بازنگری در اساسنامه:
الف) حضور حدنصاب نیمی از مقام¬های کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی که دارای حق رأی هستند، الزامی است؛ و
ب) تصویب مستلزم رأی اکثریت دوسوم اکثریت آرای افراد دارای حق رأی و حاضر در جلسه است.
بخش نهم ـ انحلال داوطلبانه
انحلال داوطلبانه
ماده31ـ
1ـ انحلال داوطلبانه کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی تنها با تصمیم کارگروه امکان‌پذیر است.
2ـ در شرایط عادی، پیشنهاد انحلال کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی باید یک سال پیش از زمان تعیـین شده برای تشـکیل مجمع عمومـی بعدی به صورت درخواستی با امضای دست کم یک پنجم نماینده¬های ملی کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی به دبیرکل ارسال شود. پیشنهادی که به طور صحیح ارائه شده باشد در دستورکار مجمع عمومی بعدی قرار می¬گیرد و دست کم شش ماه پیش از تاریخ تعیین شده برای برگزاری مجمع عمومی به تمام نمایندگان ملی و مقام¬های رسمی صلاحیت دار برای رأی دادن در جلسه مجمع عمومی ارسال می¬شود.
3ـ در شرایط استثنایی، پیشنهاد انحلال کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی می‌تواند از سوی هیأت مشورتی در دستورکار مجمع عمومی یا مجمع فوق-العاده قرار ¬گیرد. این پیشنهاد پیش از برگزاری نشست به نمایندگان ملی و مقام¬های کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی ارسال خواهد شد.
4ـ در رای¬گیری جلسه مجمع عمومی برای انحلال کارگروه بین¬المللی پزشکی:
الف) حضور حد نصاب نیمی از نمایندگان ملی کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی و مقام¬هایی که دارای حق رأی هستند الزامی است؛ و
ب) تصویب مستلزم رأی اکثریت دوسوم افراد دارای حق رأی و حاضر در جلسه است.
بخش دهم ـ مفاد پایانی
استفاده از زبان¬ها
زبان¬های رسمی
ماده32ـ
1ـ زبان¬های فرانسوی و انگلیسی، دو زبان‌رسمی کارگروه بین¬المللی پزشکی‌نظامی هستند.
2ـ اساسنامه، مقررات داخلی و اصلاحیه¬های احتمالی که برای تصویب درنشست¬ها به اعضای کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی تقدیم می¬شود، دست کم به دو زبان فرانسوی و انگلیسی که نسخه فرانسوی نسخه معتبر می‌باشد، آماده می‌شود.
3ـ استفاده موقت یا دائم از هر زبان دیگری به جز زبان فرانسوی و انگلیسی منوط به تشریفاتی (پروتکلی) است که از سوی دبیرکل به نمایندگی از کارگروه بین¬المللی پزشکی نظامی و نماینده دولت یا گروهی از دولت¬های مربوط امضاء می‌شود. دبیرکل مفاد تشریفات (پروتکل) مزبور را به اعضای کارگروه که در نشست عادی یا مجمع عمومی حضور دارند، تقدیم خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن اساسنامه شامل مقدمه و سی و دو ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 28/3/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانینوع : قانون

شماره انتشار : 20194

تاریخ تصویب : 1393/3/5

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.