جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.تاریخ : 23/5/1378 شماره دادنامه : 246 کلاسه پرونده : 77/261

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 که مقرر داشته است (( دولت موظف است اعتباری که هرساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی ،بطورمساوی به کلیه کارکنان خودپرداخت نماید000)) مدلول آن مفید توجه قانونگذار به تامین قسمتی از هزینه های خاص ایام عید نوروز است ، مقید نمودن پرداخت عیدی پایان سال به شرط رضایت از خدمات آنان مخالف هدف مقنن در وضع ماده واحده فوق الذکر است 0 بنابراین به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ، عبارت ((به شرط رضایت از خدمات آنان )) مندرج در بند 1 تصویبنامه شماره 123421 /ت 17625 ه مورخ 6/11/1375 هیات وزیران ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *

شماره ه/ 77/261 20/8/1378
تاریخ :23/5/1378 شماره دادنامه : 246 کلاسه پرونده 77/261
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای غلامعلی علی بیگی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از بند یک مصوبه شماره 123421/ت 17625ه مورخ 6/11/1375 هیات وزیران

مقدمه : شاکی طی دادخوسات تقدیمی اعلام داشته است : بنا به دلایل ذیل تقاضای حذف آن قسمت از مصوبه مربوط به ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1375 را که اعلام شده است (( به شرط رضایت از خدمات آنان )) دارم 0
1 - در طول مدت خدمت از نحوه خدمتی اینجانب قدردانی شده است 0
2 - در طول سال 1375 بطور تمام وقت خدمت نموده ام 0
3 - با شرط قید شده در بند یک مصوبه بنظر می رسد برای پرداخت عیدی و پاداش سلیقه ای عمل شود0
4 - کاملا" مشخص است که وقتی بین کارمند و رئیس اداره اختلاف باشد همین کافی است که رئیس اداره ازپرداخت عیدی و پاداش به کارمند خود خودداری نماید0
5 - عیدی و پاداش فقط برای کارمند نمی باشد بلکه خانواده کارمند نیز چشم انتظار این مساعدت می باشند که از طرف هیات وزیران اهداء می شود0
7 - صرفنظر از موارد فوق اگر نحوه خدمتی کارمند رضایتخش نباشد قانون جداگانه ای بنام تخلفات اداری وجود دارد که به موضوع جداگانه رسیدگی و حکم محکومیت صادر نماید، بنابه مراتب تقاضای حذف آن قسمت از مصوبه را که اعلام شده (به شرط رضایت از خدمات آنان ) را دارم 0 مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 67388 مورخ 3/12/1377 مبادرت به ارسال تصویر جوابیه شماره 16224/53/1 مورخ 16/10/1377دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده اند0 در نامه مذکورآمده است :
1 - مفاد بند یک تصویبنامه شماره 123421/ت 17625ه مورخ 6/11/1375 هیات وزیران راجع به ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1375 (که مستند به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 2/10/1374می باشد) با مفاد قانون مذکور مغایرت ندارد و در دادخواست نامبرده نیز در این مورد دلیل ومستندی ارائه نشده است 0 بنا به مراتب فوق و با عنایت به مفاد بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی مردود است 0
2 - به تصریح مفاد قسمت اول ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ، دولت موظف گردیده بطورمساوی به کلیه کارکنان خود عیدی پرداخت نماید0 ازآنجاکه دولت می تواند در رابطه با نحوه اجرای قانون اخیرالذکر ضوابط و مقرراتی را به تصویب برساند و قانون مزبور (مصوب 20/10/1374) در مورد اختیارات دولت در زمینه تصویب ضوابط و مقرارت یاد شده محدودیتی پیش بینی نشده ، لذا به مفاد بند1 تصویب نامه پیش گفته از لحاظ درج عبارت (( به شرط رضایت از خدمات آنان )) اشکالی وارد نیست 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آت ی مبادرت به صدور رای می نماید0
30

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
246
تاریخ تصویب :
1378/05/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :