×

آئین نامه اجرائی بند و تبصره (8) قانون بودجه سال 1379کل کشور

آئین نامه اجرائی بند و تبصره (8) قانون بودجه سال 1379کل کشور

آئین-نامه-اجرائی-بند-و-تبصره-(8)-قانون-بودجه-سال-1379کل-کشور
شماره 286/ت 22713ه 18/1/1379

وزارت آموزش وپرورش -سازمان برنامه وبودجه
هیات وزیران درجلسه مورخ 14/1/1379بنابه پیشنهادسازمان برنامه و بودجه وبه استناداصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بند"و"تبصره (8)قانون بودجه سال 1379کل کشوررابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-به وزرات آموزش وپرورش اجازه داده می شودبااستفاده از ظرفیتهای نوبت دوم وایام تعطیلات مراکزآموزشی تحت پوشش خود،نسبت به برقراری دوره های آموزشی کوتاه مدت شبانه ،تقویتی وجبرانی ، مسابقات علمی ،ورزشی وآزمونهای ورودی بادریافت هزینه های آموزشی ازافرادیاموسسات متقاضی اقدام کند0کلیه وجوه دریافتی ازاین بابت به حساب یاحسابهایی که به همین منظورنزدخزانه داری کل افتتاح خواهدشد،واریزورسیدآن به مراکزآموزشی مربوط تسلیم می شود0
ماده 2-مراکزآموزشی بارعایت مفاداین آیین نامه ودستورالعملی که ازسوی وزارت آموزش وپرورش صادرخواهدشد،نسبت به برقراری دوره های آموزشی موضوع ماده (1)این آیین نامه اقدام می کنند0
ماده 3-دراجرای این آیین نامه معادل مبالغ واریزشده به حساب درآمدعمومی کشور،ازمحل اعتبارردیف (503162)قانون بودجه سال 1379 کل کشور،دراختیاروزارت آموزش وپرورش قرارخواهدگرفت 0
ماده 4-وزارت اموراقتصادی ودارایی مکلف است به منظورتقویت اجرای دوره های آموزشی موضوع ماده (1)این آیین نامه وتسریع درانجام اموراجرایی ،درابتدای سال 1379معادل بیست درصد(20%)اعتبارمصوب ردیف (503162)رابه صورت تنخواه دراختیاروزارت آموزش وپرورش قرار دهدتاپایان سال مالی تسویه نماید0پرداختهای بعدی منحصرادرقبال ارایه اسنادمثبته مجازمی باشد0
ماده 5-مواردمصرف وجوه واریزی به شرح زیرتعیین می شود:
الف -تهیه مواداولیه ،تجهیزات ووسایل وابزارآموزشی وکمک آموزشی و ورزشی وتعمیروتکمیل آنها0
ب -پرداخت حق التدریس مدرسان ومربیان وحق الزحمه عوامل مربوط که توسط وزارت آموزش وپرورش تعیین می شود0
ج -پرداخت هزینه سوخت ،آب ،برق وارتباطات 0
د -سایرهزینه های مرتبط به منظورارتقای کیفی آموزشها0
ماده 6-کلیه اموال وتاسیساتی که ازمحل اعتبارات موضوع این آیین نامه خریداری یاایجادمی شود،جزواموال دولتی محسوب می شوند
ماده 7-مراکزآموزشی درصورتی مجازبه انجام فعالیتهای موضوع این آیین نامه هستندکه اینگونه اقدامات موجب کاهش ظرفیت پذیرش آنها یاافت تحصیلی درآموزشهای رسمی درطول مدت برگزاری دوره هایاطی سال تحصیلی نشود0
ماده 8-ذیحسابی وزارت آموزش وپرورش مکلف است وجوه دریافتی ازاین بابت رابراساس دستوروزیرآموزش وپرورش یامقام مجازازطرف وی مستقیمایاازطریق ذیحسابی ادارات کل آموزش وپرورش استانهابه حساب بانکی ادارات کل آموزش وپرورش واریزکند0
تبصره -وزیرآموزش وپرورش یامقام مجازازطرف وی می تواندحداکثر پانزده درصد(15%)ازوجوه دریافتی رابه صورت متمرکزهزینه کند0
ماده 9-ادارات کل آموزش وپرورش مکلفنداسنادهزینه ومانده وجوه مصرف نشده موضوع ماده (8)این آیین نامه رادرپایان سال مالی به ذیحسابی مربوط تحویل دهندوبرگ تسویه حساب دریافت کنند0
ماده 10-آموزشکده های فنی ومراکزتربیت دبیرفنی ،مشمول این آیین نامه وتابع مقررات مالی خودخواهندبود0
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16057

تاریخ تصویب : 1379/01/14

تاریخ ابلاغ : 1379/01/25

دستگاه اجرایی : وزارت آموزش و پرورش - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.