جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


ماده واحده - بند ذیل به عنوان بند 17 به تبصره 5 قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 30/4/1364 مجلس شورای اسلامی افزوده می گردد:
"همسران ایرانیانی که با رعایت ضوابط مقرر از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی جهت ادامه تحصیل به خارج از کشور می روند و برابر مقررات از مزایای ارز دولتی بهره مند می شوند، با معرفی وزارتخانه مذکور."
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه اول آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/9/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/09/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :