لیست بهترین وکلای اختلافات ثبتی ایران

لیست-بهترین-وکلای-اختلافات-ثبتی-ایران

اختلافات ثبتی و وظایف هیئت نظارت

رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی یکی از موضوعات مهم ثبتی است. از آنجا که این موضوع به وظایف هیئت نظارت مربوط می شود ابتدا بهتر است با هیئت نظارت آشنا شویم. اولین بار در سال 1310  به موجب قانون ثبت اسناد و املاک هیئت نظارت در اداره ثبت تشکیل گردید. در سال های بعد تغییراتی در ساختار هیئت ایجاد شد. بر این اساس اختیاراتی به هیات نظارت داده شد تا نسبت به رفع اشتباهات ثبتی اقدام نماید.

بر اساس ماده ۶‏ قانون ثبت اسناد و املاک  برای رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در هر استان، هیاتی به نام هیات نظارت تشکیل می شود. این هیئت وظیفه دارد به کلیه اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی نماید.

حدود صلاحیت و وظایف هیئت نظارت به قرار زیر است:

هرگاه در اجرای ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت، اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد، رفع اختلاف و تععین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیئت نظارت است.

هرگاه هیئت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک، اشتباه موثر واقع شده، آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده، ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلح می گردد.

هرگاه در موقع ثبت ملک و با ثبت انتقالات بعدی، صرفا به علت عدم توجه و دقت نویسنده، سند مالکیت یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک، مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد، هیئت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه، دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.

اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته، بعدا اداره به آن متوجه گردد، در هیئت نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند، هیئت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صدر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور، خللی به حق کسی برساند، به شخص ذینفع اخطار می کند که می توان به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.

رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیئت نظارت است.

رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ می دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود، با هیئت نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.

هرگاه در طرز تهیه اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین، اشکال یا اشتباهی پیش آید، رفع اشکال و اشتباه و صدور دستورلازم با هیئت نظارت خواهد بود.

رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظرییه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی با هیئت نظارت است.

شناسه : 1609
لیست بهترین وکلای اختلافات ثبتی ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.