×

لیست بهترین وکلای اراضی مستحدث ایران

لیست-بهترین-وکلای-اراضی-مستحدث-ایران

شناسه : 1512

اراضی مستحدث به زمین‌هایی گفته می‌شود که در اثر پایین رفتن سطح آب یا دیگر جریان‌های آب در ساحل دریا یا دریاچه ایجاد شده و یا در اثر خشک شدن تالاب‌ها ظاهر می‌شود.

منظور از اراضی مستحدث چیست؟

اراضی مستحدث به زمین‌هایی گفته می‌شود که در اثر پایین رفتن سطح آب یا دیگر جریان‌های آب در ساحل دریا یا دریاچه ایجاد شده و یا در اثر خشک شدن تالاب‌ها ظاهر می‌شود.

قوانین مربوط به اراضی ساحلی و مستحدثه چیست؟

قانون مربوط به این اراضی در سال ۱۳۵۹ تصویب شد و در این قانون علاوه بر تعریف اراضی ساحلی به موارد مربوط به اراضی متعلق به دولت نیز پرداخته شد. در این قانون مشخص شد منابع طبیعی و وزارت کشاورزی پس از ۵ سال از تاریخ تصویب این قانون موظف هستند محدوده مربوط به اراضی ساحلی را در قسمتی از دریای خزر، ساحل دریای عمان و خلیج فارس مشخص و نقشه‌برداری کنند. کلیه اراضی ساحلی به دولت تعلق داشته و امکان تقاضای ثبت آن طبق قوانین مناطق آزاد و مستحدث توسط هیچ فردی وجود ندارد.

قوانین مربوط به ثبت اراضی مستحدث

در صورتی که هرگونه درخواستی در مورد این اراضی ثبت شده باشد، ابطال خواهد شد. حتی اداره ثبت مربوط به منطقه مورد نظر نیز موظف است تقاضای ثبت اراضی مذکور را تنها از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا دیگر ارگان‌های دولتی بپذیرد. طبق یکی از مواد قانون مربوط به اراضی ساحلی حتی در صورت به ثبت رسیدن اراضی ساحلی در دفاتر املاک با رعایت قوانین این اراضی به تصرف طرح‌های عمومی کشور در خواهد آمد.

اراضی مناطق آزاد و تجاری يکی از عناصر ساختار سياسی فضاست که انديشه تاسيس آن به منظور تسريع در انجام امور زيربنايی، توسعه اقتصادی، ايجاد اشتغال مولد و... در سال های اوليه دهه 1330 در ايران شکل گرفت.

اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسات مورخ 25/11/1372 ، 16/12/1372 و 23/12/1372 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران ( موضوع تصویبنامه شماره 21115 / ت 211 هـ مورخ 8/7/1372 ) و به استناد ماده 24 قانون " چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران " ـ مصوب 1372 ـ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود :

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ در این آیین نامه واژه های زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می رود :

کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران

منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران .

سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

آیین نامه: آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم ـ مالکیت

ماده 2 ـ کلیه اراضی واقع در محدوده هر منطقه که در مالکیت و یا در اختیار دولت است مشمول این آیین نامه می باشند.

تبصره ـ اراضی و مستحدثات سازمان عمران کیش به سازمان منطقه آزاد کیش منتقل شده و مشمول این آیین نامه خواهند بود .

ماده 3 ـ اشخاصی که بعد از اجرای ثبت عمومی و یا حسب قراردادهای منعقد شده با سازمان تا تاریخ اجرای این آیین نامه اقدام به احداث اعیانی در عرصه نموده اند برای خرید یا اجاره عرصه مربوط به همان اعیانی مقدم بر سایرین می باشند

ماده 4 ـ تجاوز به عرصه ای که ملک دولت شناخته شده در حکم تجاوز به اراضی دولتی تلقی و سازمان به نمایندگی از طرف دولت موظف است با طرح دعوا در دادگاه یا از طریق مامورین انتظامی موضوع را تعقیب کند .

ماده 5 ـ کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون بین شهری و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدث و ساحلی واقع در محدوده هر منطقه به موجب این آیین نامه از طریق سازمان اعمال می شود .

ماده 6 ـ در مورد کلیه اراضی موضوع ماده 5 آیین نامه اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ، در دفتر املاک ، اراضی دولتی را به نام دولت و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد مربوط تنفیذ و اخبار می نماید و اسناد صادره قبلی را بر این اساس اصلاح خواهد نمود .

ماده 7 ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهایی این مقررات مستلزم ذکر نام آنهاست در امور اراضی منابع طبیعی در هر منطقه به عهده سازمان محول می شود .

ماده 8 ـ هرگونه استفاده از زمین در چارچوب طرح جامع مصوب و آیین نامه های داخلی سازمان امکان پذیر است .

حکم افراد دارای مستندات ثبت اراضی ساحلی چیست؟

حتی در صورت ثبت این املاک و اراضی در دفاتر املاک و به صورت قانونی ثبت مورد نظر ابطال و اراضی به تمام دولت در خواهد آمد.

لیست بهترین وکلای اراضی مستحدث ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.