×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جیرفت


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهربسطام


تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط یکی از مقامات اداری مجوز قانونی ندارد


وضع قاعده آمره در باب ضرورت رسیدگی به تخلفات اداری وصدوررای در مدت معین و محدود از حدود اختیارات هیات عالی نظارت خارج است


هیئت مدیره یک شرکت تجار ی برای دفاع از دعوی وکیلی انتخاب نموده اند ولی بعدا شرکت مذکور ملی (دولتی ) اعلام می گردد اکنون آیا وکالت وکیل مرقوم منتفی است یا نه ؟


در صورتیکه وکیل دادگستری به لحاظ اشتغال به خدمت قضائی پروانه وکالت خود را به کانون وکلای دادگستری تحویل دهد و بعدا از خدمت قضائی استعفاء نماید و استعفاء او مورد قبول دادگستری واقع شود


به نظر دادگاه بدوی ، قصد انشاء خوانده به انعقاد بیع احراز نشده لکن دادگاه تجدیدنظراستان آن را احراز نموده است


اگر قاضی طبق تصمیم دادگستری بازنشسته یا باز خرید شود میتواند در آخرین حوزه ای که انجام وظیفه می نموده است به وکالت دادگستری اشتغال ورزد


ماده الحاقی به آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1381 10 29


رای صادره در ششصد و شصت ونهمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 1380 09 29 تعطیلات مدارس ایرانی خارج از کشور


رای صادره در ششصد و شصت و نهمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 1380 9 29 در مورد برگزاری امتحانات پایان نوبت اول


رای صادره در ششصدوشصت ونهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1380 09 29 تمدید اجرای رای جلسه 638 شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1378 6 25


تصویبنامه راجع به سهم استخدامی وزارتخانه ها، سازمانهای مستقل و موسسات وابسته و تابعه آنها


تصویبنامه در خصوص تعیین استاندار خراسان


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده وزارت کار وامور اجتماعی در شورای عالی بیمه خدمات درمانی


تصویبنامه راجع به انتصاب سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت


اساسنامه بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح


اصلاحیه آئین نامه استخدامی شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران


تصویبنامه راجع به مواد اولیه و قطعات مربوط به ماشین الات صنعتی و کشاورزی


قانون تشکیل بخش هرمز