×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور


قانون افزار و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن


اساسنامه شرکت مخابرات ایران


قانون تمدید مهلت تبدیل شرکتهای سهامی به انواع شرکتهای تجارتی قانونی


قانون بودجه سال 1351


قانون هیات های امنا موسسات عالی علمی دولتی


اصلاح بعضی از مواد و الحاق تبصره های جدید به قانون شرکت های تعاونی


قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی


آئین نامه وظایف و اختیارات شورای عالی تامین اجتماعی


قانون الحاق ایران به سازمان جهانگردی جهانی


اساسنامه شرکت سهامی حسابرسی


قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما


قانون شکاربانهای شکارگاهها و قرق های سلطنتی


قانون ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی


منتفی بودن تصویب نامه هیات وزیران راجع به تعیین مقامات مجاز استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد


منتفی بودن تصویب نامه هیات وزیران راجع به وصول عوارض اسفالت از اتومبیل های مونتاژ در ایران


منتفی بودن تصویب نامه هیات وزیران راجع به اجازه خرید کالاهای انحصاری از کمپانیهای مربوط


منتفی بودن تصویب نامه شماره 28872 ت 2 10 1340 هیات وزیران راجع به اضافه شدن یک تبصره به ماده 26 آیین نامه معاملات دولتی


منتفی بودن تصویب نامه شماره 7130 مورخ 21 4 1341 هیات وزیران راجع به الحاق یک تبصره به ماده 44 آیین نامه معاملات دولتی در مورد نحوه خرید کالاهایی که کارخانجات سازنده نماینده انحصاری در ایران دارند


الحاق یک بند به ماده 4 اساسنامه شرکتهای برق منطقه ای و اصلاح بند (ه ) ماده 4 اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای غرب