×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص انواع نخ نایون فلامنت ونخ استرچ


تصویبنامه در خصوص تفویض اختیارات به وزرای عضور شورای اقتصاد


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای اجرای طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)


قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدنی


قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث ناشی که به مناسبت انجام وظیفه رخ می دهد


تصویبنامه راجع به امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه کار و امور اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت


قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351


قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی


قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری


قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی


اذن دادگاه بر قصاص نفس توسط اولیای دم


تصویبنامه راجع به حذف عبارت از تصویبنامه شماره 85058 ت 560 ـ1367 9 9


تصویبنامه راجع به الحاق دو بند بماده 43 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1367


آئین نامه اختصاص 20 درصد از تلفنهای قابل واگذاری به کارکنان دولت


تصویبنامه راجع به ا لحاق ماده 10 بمواد مندرج در قسمت اخیر بند (( الف )) ماده 2 آئین نامه اجرائی بندهای 1 و 3 تبصره 3 قانون بودجه سال 1367 کل کشور


در خصوص انتخاب آقای سید حسین موسوی تبریزی بعنوان ناظر در کمیسیون حفاظت و توسعه صنایع ایران موضوع لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب شورای انقلاب


تصویبنامه راجع به اصلاح ماده 5 آئین نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان دولت


آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 وبودجه سال 1353 مصوب 18 9 1365 مجلس شورای اسلامی و مبالغ قابل دریافت به ماخذ ریال بابت پرداخت حقوق دولتی