×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی تبصره (5) ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور


تصویبنامه راجع به مابه التفاوت تغییرات قانونی نرخ ارز


آئین نامه مالی واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور


اصلاحیه تصویبنامه شماره 61212 ت11555هـ مورخ 1374 2 27


نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل 55 قانون اساسی


تصویبنامه راجع به فروش خدمات آماری و انفورماتیکی


مصوبه شورایعالی اداری در مورد وزارت نیرو و شرکت توانیر


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1375 کل کشور


اصلاح فهرست آفات و بیماریهای عفونی و قرنطینه داخلی و همگانی در سال 1375


آئین نامه اجرائی بندهای (ب)،(ج)و(د) ماده (45) قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


اصلاح تصویبنامه شماره 553 ت 16395هـ مورخ 1375 01 25


اصلاح تصویبنامه راجع به فروش مجله کارمند


اصلاح تصویبنامه خرید خودروسواری ساخت داخل


اصلاح آئین نامه اجرائی بند (ج) تبصره 17 قانون بودجه سال 1375


ضوابط پرداخت فوق العاده جذب به متصدیان مشاغل اختصاصی ، فنی و مهندسی صنعت حمل و نقل هوایی در سازمان هواپیمایی کشوری،شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایرن و شرکت خدمات هوایی کشور


ضوابط پرداخت فوق العاده جذب به متصدیان مشاغل هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص تسویه تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان


تصویبنامه در خصوص افزایش مبلغ 2000ریال به کلیه مستمری های بازنشستگی ، از کار افتادگی کلی


اصلاحیه تصویبنامه شماره 23178 ت14118هـ مورخ 1374 03 13


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به افزایش سهمیه لاستیک خودروهای سنگین برون شهری