×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

اصولا درجنحه و جنایات مضربه مصالح عمومی گذشت شاکی خصوصی نمیتواند موجب موقوف ماندن تعقیب شود


بافقدپروانه درجه یک رانندگی ،موضوع مشمول ماده 2قانون تشدید مجازات رانندگان بوده ودرصورتیکه دادستان ازکمی کیفرفرجام نخواسته باشدتشدید مجازات قانونی نخواهدبود


محکومیت شاکی خصوصی به پرداخت مبلغی بابت هزینه دادرسی اصولا قابل شکایت پژوهشی است


متهمی راکه جرم اوقبل ازقانون اصلاح بعضی ازموادآئین دادرسی کیفری رخ داده است نمیتوان به تادیه هزینه دادرسی محکوم کرد


صدور حکم به پرداخت وجه الکفاله قبل ازاخطارشدن به کفیل ازطرف بازپرس یادادستان بی مورداست وصدوراخطارازطرف رئیس دادگاه یامدیر دفترکافی نخواهدبود


عمل قاچاق تریاک درهرحال جرم است وخودداری دولت ازفروش تریاک در داخل کشور،مقررات قانون انحصارراازبین نبرده است تابتوان گفت قاچاق تریاک جرم نیست


جرم قوادی از نوع جرم مستمر محسوب می شود و تعدد موضوعات و عادت بعمل جزءعناصرتشکیل دهنده جرم قوادیست


دادیار دادسرای عمومی که در موضوع مربوط به هیاتهای حل اختلاف اداره کارواموراجتماعی وارد رسیدگی شده تخلف است


رسیدگی بجرم اختلاس درصلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد


انجام معاملات متداول ومعمول دربازارکه فاقدوصف اغفال وکلاهبرداری میباشندبعنوان کلاهبرداری قابل تعقیب نیست ودادگاه به دفاع متهم دایربرکارشناسی بایدتوجه نماید


در جرم ارتشاء درخواست اعاده دادرسی به استناد تکذیب شاکی از شکایت سابق خود پذیرفته نیست


اقدام دادگاه استان درموردقاچاق گمرکی باآنکه جریمه کمترازهزارریال بوده وبدون اخذجریمه یابازداشت متهم ،حکم به تبرئه وی داده است ،غیر قانونی است


تخریب ملکی که قبلاحکم به رفع مزاحمت ازآن برعلیه شاکی صادرشده ،جرم نیست هرچنداین اقدام متهم خودسرانه بوده باشد


جمع آوری عتیقه جات ، عدم تحصیل پروانه جهت خرید و فروش آثارعتیقه عدم ارائه صورت اشیاءعتیقه به مرجع ذیصلاح - ایرادضرب وتوهین به ماموردولت درحین انجام وظیفه


خسارت مدعی خصوصی اعم است ازدیه شرعی مورد نظر قانونگذار وضررو زیان ناشی ازجرم


باتعیین مقداردیه قانونی ،دعوائی بعنوان ضرروزیان وارده مسموع نمیباشد


مطالبه ضرروزیان دیگری علاوه بر دیه فاقد مجوز قانونی است


دادگاه میتواندقسمتی ازحبس را که درباره متهم تعیین نموده است تعلیق وقسمت دیگر راقابل اجرا بداند


قاچاق مشروبات الکلی علاوه برمجازات حبس ،دارای جریمه نقدی میباشد است ،هرچندکه مشروبات الکلی مالیت ندارند


ملاک قابل تجدیدنظربودن آراء،مجازاتی است که درقانون تعیین شده نه آنچه که موردحکم دادگاه قرارمیگیردوحکم برائت ازقتل نیزقابل تجدیدنظردردیوان عالی کشوراست