×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

دادگاه می تواند در صورتی شاکی در جرائم مصادیق ماده 727 ق 0م 0ا گذشت نمایدبا رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید


دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم ودر صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق و مجازاتهای تکمیلی و تبدیلی استفاده نماید


مهلت تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاههای عمومی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز است تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی است قابل ترتیب اثر است


هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود


صدور حکم بر عدم استماع دعوی به اعتبار امر مختومه


صدور قرار ترک تعقیب مطابق ماده 89 ق 0آ0د0ک به لحاظ مجنون بودن متهم و مختل المشاعر بودن او


از آنجا که آنچه مکفول تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت آن شده معادل مبلغی است که قبل از تائید و قطعیت رای بدوی از ناحیه ثالثی ایداع شده تعهد کفیل یا معرتض در خصوص معرفی مکفول ساقط است


با توجه به اینکه متهمین تجدیدنظرخواه را به عنوان کارگرساده با خودبرده و از سادگی وی سوءاستفاده نموه و از نامبرده به عنوان یک وسیله در جهت دریافت ووصول وجه چکها بهره برداری کرده و وجه


مزاحمت بانوان رانندگی بدون پروانه


مجازات معاون جرم تعزیری حداقل مجازات آن جرم است


اظهار علاقه به حضرت مسیح با قبول نبوت حضرت محمد (ص ) و ائمه اطهار ارتداد محسوب نمی شود


براساس فتوای حضرت امام خمینی (ره ) مرتد کسی است که نطفه اش از ابوین مسلمان و اظهار اسلام بعد از بلوغ کرده و سپس از اسلام خارج شده باشد لکن در این مورد شرط دوم و سوم محقق نیست حکم اعدام نقض بلاارجاع می گردد


با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی دایر بر اینکه معالجات انجام شده توسط پزشک (متهم ) مطابق موازین علمی بوده است وازناحیه نامبرده قصوری رخ نداده است برائت نامبرده تائید می شود


بی مبالاتی متخصص بیهوشی در استفاد از گاز سمی به جای گازاکسیژن برای بیمار که جراحی لوزه داشته ومنجر به مرگ او گردیده است


صدور رای برائت در عدم قصور در امر زایمان منجر به فوت نوزادبه استناد نظر کمیسیون پزشکی


دخالت غیر مجاز در امور دندانپزشکی از مصادیق ماده 3 قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1334 مصوب 1374 1 29


اتهامات متهمین 1 - ایجاد موسسه غیرمجاز و به کارگیری افرادفاقد صلاحیت در محل کارخود 2 - جعل عنوان پزشک و مهر نظام پزشکی


عارضه آب سیاه و کوری حاصل پیشرفت ضایعات عروقی چشم ناشی از دیابت است و ربطی به عمل جراحی ندارد در نتیجه قصور پزشک احراز نمی گردد


هرکس مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده جرم محسوب است


در خصوص دیه شرعیه مصتومین در اثر دخالت غیر مجاز درامور پزشکی با التفات به گذشت قرار موقوفی تعقیب صادر می شود