×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری بیلوروس


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه


قانون موافقتنامه سرویسهای هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان در خصوص حمل و نقل هوائی منظم فیمابین و ماورای سرزمینهای خود


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی وموضوعات مربوط دریائی و بندری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری تونس


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بوسنی و هرزه گوین


قانون تامین اعتبار کنترل و انسداد مرزهای شرقی کشور


قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها وسایر کارکنان


قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور


وصیت نامه ای که بعد از صدور گواهی انحصار وراثت ابراز و مورد قبول و تنفید کلیه ورثه باشد قابل ترتیب اثر است


کارمندان بانک نمیتوانند بعنوان نماینده قضائی در محاکمات مربوط به آن بانک شرکت نمایند


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه


قانون الحاق یک تبصره به بند 3 لایحه قانونی محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی


قانون انتشار اسناد طبقه بندی شده وزارت امور خارجه


اساسنامه شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک


قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن


قانون موافقتنامه همکاری فرهنگی و علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین


قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید