×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

اگربرحسب قراردادکالائی برای تبدیل به کالای دیگردراختیارمتعهد قرار گیرداین کالادرحکم امانت بوده ودرصورت عدم تبدیل به متعهدله تعلق دارد


پس ازوقوع معامله ،عین دردست متصرف قبلی ،امانی است و بامطالبه صاحب جدید،مکلف به ردآن می باشد


اثبات مسوولیت امین منوط به اثبات رابطه امانی واثبات تعدی وتفریط اوست


امین بایدمحاظفت متعارفه راازمال امانی بعمل آورد والاضامن تلف آن خواهد بود


اگربااستنکاف امین ازاستردادمال امانی ،منافعی ازآن تلف یااستیفاء شود،امین ضامن است


اگرملک مشاع قابلیت تقسیم به افرازرانداشته باشدبایدبه فروش برسد


استفاده ازاموال مشترک حق کلیه شرکااست


شخصی که اداره مال الشرکه رابه عهده داردتنهادرصورت تعدی وتفریط ضامن است


هزینه اداره مال مشترک به عهده همه شرکاءاست مگرتوافق خلافی شود


اجیر با انجام تمام موضوع قرارداد مستحق تمام اجرت خواهد بود


نمایندگان متصدی حمل زمانی مسئول خسارات هستندکه انتساب خسارت به آنان به اثبات برسد


اصل ،مسوولیت متصدی حمل درقبال خسارات وارده به محموله کشتی است


عسروحرج نافی تکلیف مستاجربه تخلیه است ولومالک راضی به این امر نباشد


عسروحرج درموردی که شخص ،مالک واحد مسکونی (ولوتحت تصرف غیر)باشد وجودندارد


ادعای عسروحرج تنهاازکسی که به عنوان مستاجر،محکوم به تخلیه شده ،مسموع است نه ازاشخاص دیگرولومتصرف


اگرشرکاءدراداره کردن شرکت ،به نحومستقل ماذون باشند،هریک ازآنها می تواندشرکت رابه تنهائی اداره کند


اگرارزش باراظهارنشود مسئولیت متصدی حمل محدودبه مبلغی است که قانون مقررکرده است


چون عسروحرج مسبوق العدم است پس بایدابتداادعاشود تادادگاه به آن رسیدگی کند


چون موسسه غیرتجاری ، فعالیت تجاری نداردبنابراین ازحیث احکام اجاره تابع احکام اجاره محلهای مسکونی است نه تجاری


استثناءمطب ازمقررات حاکم برمحلهای کسب وپیشه بایددرحدودمدلول عرفی کلمه مطب تفسیرشود