×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

قرارعدم صلاحیت محلی قابل پژوهش است


در صورتیکه در قرارداد داوری مدت ذکر نشده باشد ، مدت داوری دو ماه خواهد بود


دعاوی ناشی ازنکاح قابل ارجاع بداوری میباشدوزن بحکم داورممکن است به نفقات گذشته مطلقه به طلاق خلع شود


ابطال رای حکم مرضی الطرفین تخلف است


صدورتامین خواسته درمورد برات الزامی است


صدور قرارتامین خواسته درموردبرات بدون اخذخسارت احتمالی منحصرا ناظربموردی است که اعتراض بعلت عدم تادیه متعاقب قبول برات بوده باشد


تکلیف به اصدار قرار تامین در مورد برات مطلق نبوده بلکه منوط براین است که برات بعلت عدم تادیه پروتست واعتراض شده باشد


دارنده برات حق دارد به امضاکننده برات رجوع نماید


اگر ایراد عدم توجه دعوی در جلسه اول دادگاه نباشد دادگاه مکلف به صدور قرارعلیحده نیست


چنانچه اداره آمار در مورد درخواست کسی به تغییرسن وتصحیح شناسنامه به اهلیت اوایرادبنماید، دادگاه باید بدوا قراری دراین زمینه صادرنماید


دعوی تصرف ازجمله دعاوی عینی است وبایدبرعلیه متصرف اقامه شود ودادگاه درقبال ایرادخوانده برعدم تصرف بایدقرارعدم توجه دعوی صادرنماید


درمورد ایراد به صلاحیت دادگاه و عدم صدور قراری دراین زمینه تخلف محسوب است


هرگاه دادگاه بدوی نسبت به ایراد عدم صلاحیت دادگاه مستقلا قراری ننماید تخلف محسوب است


مدعی علیه که برتوجه دعوی بخود ایراد و دادگاه بدون اینکه قبلا قراری دراین باب داده مبادرت به اصدارحکم نموده تخلف است


ایراد به صلاحیت دادگاه ، که موجب صلاحیت دادگاه کشورخارجی میگردد ، دادگاه بدون صدورقراری دراین زمینه مجازبه ادامه رسیدگی است


صدور قرار رد ایرادات مدعی علیه در ضمن رای غیابی باآنکه ماده 7 قانون تسریع صدورقرارمقتضی رادراین موردقبل ازرسیدگی ماهوی ایحاب نموده تخلف است


لزوم توجه به ایراد به عدم توجه به دعوی و ایراد اعتبار امرمختومه


مدعی علیه که ایراد به صلاحیت دادگاه نموده و دادگاه قرارمستقلی درباب رد یا قبول ایراد صادرنکرده تخلف است


تاخیر درصدور قرار عدم صلاحیت قاضی و یا شروع به رسیدگی بلافاصله پس ازصدورقراروقبل ازقطعی شدن آن تخلف است


بدون توجه به ایراد مدعی علیه دائربراینکه همین دعوی قبلا بین طرفین مطرح شده وفعلادراستیناف طرح است وبدون صدورقراری دراین باب از محکمه وروددرماهیت دعوی تخلف است