×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری غیرقابل رسیدگی است


اصلاح شناسنامه مشمولان ، از نظرخدمت وظیفه عمومی موثر نبوده و سن آنها از لحاظ خدمت یا معافیت ، براساس مندرجات اولیه ، اولین شناسنامه است و ابطال شناسنامه تابع حکم مذکور نیست


در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور و یا غایب باشد تقسیم توسط نمایندگان آنها در دادگاه بعمل آید


مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است وتغییرعنوان دادگاه تغییری درصلاحیت دادگاه بوجودنمی آورد


دعاوی ناشی از قراردادهای اموال منقول در دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد یا محل اقامت خوانده قابل رسیدگی است


سوء استنباط از نظر شورای نگهبان فاقد مستند بوده و تخلف است


کارمندان بازنشسته گمرک ایران مجازبه وکالت درکمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی هستند


کسانی که به تاریخ قبل ازقانون لغومالکیت اراضی موات شهری بااسناد عادی دارای زمین اعم ازموات وبایربوده باشندمیتوانند برای تائیدتاریخ تنظیم سندعادی به مراجع قضائی مراجعه نمایند


آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 11 1 71که اجازه رسیدگی فوق العاده به را به هیات های موضوع مذکور با درخواست رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت داده است ، خلاف قانون نیست


عمل به وقف باشهادت شهودموثردراثبات وقفیت نیست- غاصبیت ید متصرف بعنوان مالکیت باسبق تصرف وقف بوسیله شهادت قابل اثبات است


قیم راجع به عزل خود که در غیاب او بعمل آمده باشدحق واخواهی ندارد


مرجع تعیین قیم برای صغیرمقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده درآنجا بوده یانبوده است


حکم دادستان درمورددعاوی مربوط به تصرف عدوانی قابل فرجام نیست


احکام مربوط به حجربرای اشخاص ذینفعی که درجریان رسیدگی دخالت داشته وعنوان شخص ثالث نداشته اند،قابل فرجام نمی باشد


مرورزمان تعقیب انتظامی قضات ، از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام دوسال است


دیوان عدالت اداری ، مجاز به رسیدگی در زمینه اعتراض به تصمیمات مراجع قضائی و آراء قضات نیست


اعتبار اقدامات دولت در تملک اراضی شهری موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360 یاواگذاری یاتعهد واگذاری آنها


عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تادیه دین اقدام به معامله نموده است


دادخواست دهنده مکلف است پس از رویت اخطاریه دفتردادگاه در مدت مقرر هزینه دادرسی را به دفتر دادگاه برساند و انجام این امر از طریق پست نیزممکن میباشد


اگر وزارت دارائی در هیئت رسیدگی به دعاوی مربوط به املاک طرف دعوی بوده باشدتجدیددعوی ازطرف وزارتخانه مزبور (بعنوان اعتراض برثبت ) حکم اعتبارامرمختومه رادارد