×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

مدت خدمت مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی وبهداشتی جزوتعهددربرابرتحصیل رایگان منظور و نیزجزوتعهدخدمت استخدامی در وزارت بهداری محسوب میشود


بخشنامه شرکت دخانیات که متضمن ممانعت ازاجرای دستورمراجع قضائی باطل میباشد


اختیارهیئت مقرردر لایحه راجع به الغاءلایحه قانونی اصلاح سازمان اداری دادگستری مصوب 31 2 59 ازتاریخ شروع بکارشش ماه بوده است واقدامات خارج ازمدت مذکورمنشاءاثرقانونی نیست


مقررات تبصره ماده 69 قانون استخدام نیروهای مسلح باتصویب لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی (مصوب 17 7 58) نسخ ضمنی گردیده ودرتاریخ بازنشستگی شکات پرونده مارالذکر(سال 61) حاکمیتی نداشته است


لایحه قانونی بخشودگی قسمتی ازحق بیمه بیمه شدگان وکارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب نسبت به کارخانجاتآجرپزی دارای پروانه از ادارات کل صنایع (هرچنددارای دفترفروش درداخل شهرهاباشند)شمول ندارد


قانونگذار در مورد مالیات دارائی وآخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده است


مصوبه مورخ 26 9 63 شورای حقوق و دستمزد سازمان اموراداری و استخدامی کشورمربوط به تاریخ فارغ التحصیلان لیسانس دررشته کشاورزی


مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه وکمک عائله مندی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یکسال قابل وصول بوده و دعاوی قبل از یکسال مشمول مرورزمان می باشد


تاریخ اجرای قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران وقانون مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش ملی اسلامی وبازنشستگی پرسنل وبازخرید سوابق خدمتی آنان


مسئولیت تضامنی کارفرمایان سابق و لاحق کارگاه در قبال مطالبات سازمان تامین اجتماعی


اگرحکم محکمه بدوی انتظامی راجع به انفصال ازخدمت قضائی درمرحله تجدید نظرفسخ وقاضی تبرئه شودتمام آثارحکم ملغی شده ودرصورت اشتغال بکار اداری درایام انفصال ،استحقاق دریافت مابه التفاوت راخواهدداشت


عنوان ماموریت کارمندمصدوم درشرکت بیمه ایران ازطرف وزارت دارائی وبه اعتبارانجام اعمال تصدی کاشف ازسلب عنوان ماموردولت میباشد


خطاهای اداری تحت سه عنوان تقصیروتخلف وقصورتقسیم وتوصیف شده ومجازاتهای اداری نیزبراساس این تقسیم بندی میباشد


چنانچه ابلاغ شاکی به استناد تبصره ذیل ماده 7قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش وپرورش مصوب سال 69مجلس شورای اسلامی ومنطبق باقانون مرقوم صادرگردیده باشد،مابه التفاوت سنوات خدمتی غیرقابل مطالبه است


اتحادیه وشرکتهای تعاونی روستائی ازپرداخت هرگونه مالیاتی معاف بوده رای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی که برخلاف این حکم صادرشده است باطل اعلام میشود


مجازاتهای کلیه جرائم مندرج دربند5 قسمت ب ماده 15 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5 7 60 مجلس شورای اسلامی حسب ماده 32ازبند1تا6ماده 20همان قانون مقررگردیده وازشمول ماده 30قانون مزبوروتبصره ذیل آن خارج است


صدورهرگونه ابلاغ وحکمی راسا ازطرف وزارتخانه هاوموسسات مشمول قانون بازسازی دررابطه باجرائم پیش بینی شده که رسیدگی به آن درصلاحیت هیئت های بازسازی است ،درزمان حکومت قانون بازسازی فاقداعتباراست


هرچند استفاده از مقررات بازنشستگی موسسه محل خدمت موضوع تبصره 3 ماده 144قانون استخدام کشوری موکول به تقاضای مستخدمین رسمی مشمول قانون مزبوراستلیکن مفادتبصره فوق الاشعار مفید اعمال حق یادشده بطورمستمر،یا متوالی نیست


همردیفان شهربانی تاقبل ازآنکه براساس قانون مصوب سال 1344 به درجات همردیفی نیروهای مسلح تبدیل وضع یابند،تابع قانون استخدام کشوری مصوب سال 1301بوده اند


به استناد تبصره یک بند2 ماده 55 قانون شهرداری جمع آوری دکه ها وکیوسکهای واقع در سطح معابرعمومی از وظایف شهرداری است