×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

فعالیت واحدهای کسبی و مغازهائی که لغایت 1361 3 11 در مناطق مسکونی ایجاد گردیده اند بلااشکال است و حکم کمیسیون ماده 100 برتعطیل آنها قانونی نیست


رسیدگی بدرخواست صدورپروانه کمک داندانپزشکی تجربی واحرازشرایط متقاضی ازجمله وظایف واختیارات اداری وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی است وجنبه ترافعی نداردتامستلزم رسیدگی درمحاکم عمومی باشد


رسیدگی به شکایت خودداری از صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است


رسیدگی بدعوی کارگرعلیه کارفرمابرای مطالبه حقوق ایام اشتغال بکار درصلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کاراست


مرجع رسیدگی به شکایت ازتصمیم کمیسیونهای اداری که جنبه ترافعی ندارد دیوان عدالت اداری است


اختیارات وصلاحیت کمیسیونهای مذکوردرماده 91 قانون تامین اجتماعی بنام کمیسیونهای بدوی وتجدیدنظربرای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی وروحی بیمه شدگان ، مبنای قانونی دارد و تعیین کمیسیون تجدید نظر ویژه غیرقانونی است


به نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن مالیات تعلق نمی گیرد


ملاک عمل برای معافیت ازخدمت نظام ،تحصیلات وسن مشمول درزمان تصویب مصوبه بوده وعنوان دانشجوئی بااخذمعافیت تحصیلی مانع ازشمول مصوبه مورخه 1358 5 6 هیئت وزیران ، نسبت به واجدین شرایط نمیگردد


برابر بند الف ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جد یا برادر و یا مادر یا جده یا خواهرکه قادر به اداره امور خود نباشند از خدمت معاف است و اضافه شدن قید دیگری در آئیننامه خلاف اطلاق ماده مذکور است


آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی در مواردی که مغایر با قانون میباشد ، باطل است


محکومین به دوسال حبس ازانجام خدمت وظیفه عمومی محروم هستندو بخشنامه مغایربااین موضوع باطل است


سیاق عبارت بند ت ماده 39 قانون استخدام کشوری بامضمون فوق العاده محل خدمت فقط به مستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت آنهاتغییر می کند حداکثربه مدت پنج سال درهرمحل قابل پرداخت است درهرحال مفید استحقاق مستخدم به دریافت فوق العاده مذکورمیباشد


چنانچه اداره دارائی مالیات مودی راباماده قانونی دیگری تشخیص دهدازموجبات نقض رای هیات تشخیص مالیاتی خواهدبود


دیوان عدالت اداری فقط زمانی مجازبه رسیدگی میباشدکه شکایتی ازطرف ذینفع شده باشد و درغیراینصورت مجازبه رسیدگی نیست


اشتغال کارمنددرساعات غیراداری درشرکتهای تعاونی تحت نظارت سازمان تعاون کشورمنع قانونی نداردبخشنامه ای که خلاف این موضوع باشدنمی تواند حق قانونی کسی راسلب کند


تمام اجزاء و طبقات هتل که برای استراحت و خدمات به مسافرین مورد استفاده قرار میگیرد دارای سرقفلی بوده و شامل حق واگذاری برای تعلق مالیات تعاون ملی است


اصلاح بند 7 تصویبنامه سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت وسازمانها وشرکتهای دولتی


بخشنامه شماره 44 2370مورخ 1371 1 19ستادانتخابات ازجهت اینکه عده نظارهرحوزه فرعی انتخاباتی (شعب اخذرای )رابه یک نفرمقیدومحصورنموده است خلاف قانون وخارج ازحدوداختیارقوه مجریه است


فقط اتهامات مستخدمینی که در قید حیات می باشند قابل رسیدگی بوده و رسیدگی به اتهامات متوفی مستلزم نص قانونی است وآئین نامه اجرائی قانون فوق که چنین حکمی را وضع نموده خلاف موازین قانونی است


ازلحاظ رعایت مهلت تاریخ تحویل دادخواست به پست قابل احتساب است - در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد می تواند حداکثرظرف یکماه پس ازابلاغ به دیوان شکایت نماید