×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

ماده واحده نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین ومحدودیت وموانع قانونی دیگرازجمله ماده 19 قانون اصلاحات اراضی و ماده 12 قانون تقسیم وفروش املاک مورداجاره به زارعین مستاجر بطورضمنی نسخ شده است


حکم به ابطال اخطار صادره از اداره مالکیت صنعتی و الزام اداره مذکور به ثبت علامت موردتقاضای خواهان بشرح مذکور در اظهارنامه صادر و اعلام میگردد


بافرض اینکه داوران شرایط قرارداد داوری را هم رعایت نکرده باشند نمیتوان گفت که رای آنان مخالف قوانین موجد حق است زیراهیچ ملازمه ای بین این دووجودندارد


سابقه ثبت که میتواند مانع ثبت علامت لاحق شود زمانی معتبراست که بین علامت سابق وعلامت لاحق شباهتی وجود داشته باشد که مصرف کننده عادی دچار اشتباه شود


فسخ مختص معاملات صحیح است ونیازبه وجودسبب قراردادی یا قانونی دارد و درمهلت قانونی توسط مدعی فسخ باید انشاء شود


ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیازبه انشاء توسط ذیحق دارد


هرگاه اختلافی درتشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که درتصرف دارد حادث گردد رفع اختلاف با سازمان اصلاحات ارضی دانسته است


مجنون ادواری درحال جنون نمی تواند هیچ تصرفی دراموال وحقوق مالی خودبنماید


صدور سندمالکیت درموضوع دعوی بنام غیرمتصرف محرزبوده لذاحکم برابطال سندمالکیت موضوع دعوی که برمبنای رای غیرصحیح هیئت حل اختلاف موضوع ماده 148 صادرگردیده داده میشود


خواهان اداره اوقاف به شرح دلایل ذیل سمتی درطرح دعوی باتوجه به منصوص التولیه بودن موقوفه موضوع دعوی ندارد


باتوجه بادعای خواهان مبنی بر معسربودن درپرداخت دیه وشهادت مسجلین استشهادیه دردادگاه مبنی براینکه خواهان معیل بوده وتوانائی پرداخت دیه راندارد


نظر باینکه شهودکه با مدعی اعسار دارای سوابق آشنایی و حشر و نشر بوده ازباطن امرآگاه و به جزئیات زندگی وی احاطه داشته اند


تاجریکه مدعی اعسارباشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف تقدیم نماید


استحقاق شاکیه به استخدام رسمی تایید و تقاضای صدور حکم استخدام مذکور از وزارت متبوع شده است


با توجه به قانون چگونگی محاسبه و وصول گمرکی و بازرگانی معافیت از پرداخت عوارض منحصراً ناظر به تولید کنندگان و وارد کنندگان انواع خودرو و ماشین های راه سازی و قطعه سازی آنهاست


اعتراض نسبت به مصوبه وزارت کشور در باب وضع عوارض حق تشرف قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته است


بلحاظ انتفاء اثر حکم اخیر الذکر موضوع تعارض منتقی است


مهلت تقدیم دادخواست تجدیدنظر 10 روز از تاریخ ابلاغ حکم دیوان با رعایت مسافت قانونی می باشد


پاداش خدمت پرداخت - اعلام مغایرت بخشنامه با بخشنامه از مصادیق ماده 25 قانون دیوان نمی باشد


قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش - پایان دادن به خدمت مشمولین قانون مزبور پس از استخدام آنان موقعیت قانونی ندارد