×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

قانون نمونه درباره داوری تجاری بین المللی


اختیارات قانونی هسته های گزینش در خصوص اعلام صلاحیث یا عدم صلاحیت داوطلبان ورود بخدمت و همچنین مستخدمین آزمایشی بمنظور استخدام بطور قطعی


تصمیمات و آراء قطعی مراجع قضائی و لزوم تبعیت از آنها


ابطال تصویبنامه های هیات وزیران راجع به تعطیلات خارج از جدول تعطیلات رسمی و منظور نمودن مرخصی سالیانه مستخدمین


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم دیوان عدالت اداری


افراد ذینفع می توانند با استناد به آراء هیات عمومی برابر مقررات به شعب دیوان مراجعه و مبادرت به تقدیم دادخواست نمایند


استخدام با تنظیم قرار خرید خدمت مورد تایید و تنفیذ قانونگذار قرار گرفته است


انصراف او در این خصوص محمول بر عدم احراز تناقض از طرف نامبرده می باشد


بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارائی براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد و بخشنامه های سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به تبعیت از آنها تهیه و تنظیم شده است


نامه دبیرخانه شورای عالی بانکها متضمن اظهار نظر شورای عالی بانکها در خصوص قابلیت استفاده از مرخصی استفاده نشده واجد اوصاف مقررات و آئین نامه نیست


نحوه محاسبه حقوق مبنا به شرح تبصره ماده 1 آئین نامه فوق العاده شغل قضات مغایرتی با قانون ندارد


صلاحیت و اختیارات هسته های گزینش در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان ورود به خدمت دولت


لزوم هماهنگی حقوق بازنشسته با قضات شاغل الزاماً مستلزم افزایش آن براساس تغییر جدول حقوق قضات شاغل است


خواسته صدور حکم بر الغای تصمیم هیات رئیسه مبنی بر اخراج از دانشگاه


اعتبار برخورداری از سنوات خدمت ارفاقی بازنشسته شده است


اختیارات مدیریت در تعیین پست ثابت سازمانی مستخدمان واحدهای دولتی و شهرداری ها و عنایت به شرایط تحصیلی و تجربی لازم جهت احراز شغل


درخصوص خواسته شاکی دایر به پرداخت حقوق و مزایا نفیاً و اثباتاً از ناحیه شعبه اظهار نظری نشده است


موضوع شکایت و خواسته ابطال دستورالعمل شماره 10651 - 1373 4 8 وزیر امور اقتصاد و دارائی - تکلیف اشخاص به درج کد اقتصادی


حداکثر مدت استخدام آزمایشی سه سال تعیین گردیده و حکم خاتمه خدمت پس از اتمام مدت سه سال آزمایشی وفق مقررات قانونی نیست


لزوم هماهنگی حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث دارندگان پایه های قضائی با حقوق قضات شاغل