×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

دادنامه شماره 472 - 1375 5 17نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دیوان محول می شود


ضرورت ابلاغ جریان رسیدگی بتخلفات ساختمانی مورد ادعای شهرداری در کمیسیونهای ماده 100 به اشخاص ذینفع و مستاجر واحد تجاری


موضوع شکایت و خواسته نقض رای صادره از شعبه 16 در پرونده کلاسه 76 517


موضوع شکایت و خواسته نقض رای صادره از شعبه بیستم در پرونده کلاسه 75 219


موضوع شکایت و خواسته نقض رای صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه 74 730


موضوع شکایت و خواسته نقض آراء صادره از هیات تجدید دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته نقض رای صادره از شعبه بیستم در پرونده کلاسه 75 1068


زوجین هنگام طلاق این شرط را پذیرفته اند که زوجه با هرکس خواست ازدواج کند غیر از آقای (الف)، زوجه با همان شخص ازدواج کرده حالا زوج خود را مستحق مطالبه سیصد هزار تومان می داند


قرارداد مرقوم تعهد به انتقال است لزوما موجود بودن مورد تعهد حین تعهد شرط نبوده و تنظیم قرارداد موخر بین شرکت تعاونی مسکن و خوانده نمی تواند به حقوق مکتسبه ای که در رهگذر قرارداد مقدم برای خواهان ایجاد شده اخلال نماید


خسارت عدم انجام معامله طی قرارداد از جانب طرفین معین گردیده و خوانده هم اعلام داشته پشیمان شده و الزام خوانده مزبور بر تنظیم سند رسمی انتقال وجاهت قانونی ندارد


اگر در معامله ای شرط شود که متخلف در صورت تخلف مبلغی بابت وجه التزام بپردازد حاکم باید معادل همان مبلغ او را محکوم نماید نه بیشتر و یاکمتر


برای هر روز تاخیر مبلغ ده هزار ریال جریمه تعیین شده است


دادگاه نمی تواند متخلف از ایفاء تعهد رابه بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم نمایدواین معنی مخالفتی با موازین شرع ندارد


ملک مورد معامله در وثیقه بانک می باشد قبل از فک وثیقه و یا موافقت بانک با انجام معامله ، اجابت درخواست خواهان مجوز قانونی نداشته است - منظور نمودن هزینه دادرسی شرعا جایز نبوده است


زمینه نقض قرارداد با قصور تجدیدنظرخواه فراهم آمده استناد به موانع قانونی و علل خارجی برای توجیه رفع مسئولیت مورد ندارد


به فرض که تجدیدنظرخواه حق فسخ معامله را دارا باشد استفاده از این حق ملازمه اعمال آن به محض اطلاع از علت فسخ دارد


موضوع تعهد تادیه وجه نقدی است حاکم می تواند نسبت به جبران خسارت حاصله اتخاذ تصمیم نماید


خسارات وارده به باغ انگور و درختان دیگر خواهان - اجرت المثل


خواهان مستحق وصول مشابه و معادل ملک و مال تلف شده خویش تشخیص می شود


عدم احراز رابطه تامه سببیت فی مابین عمل خوانده و خسارت ادعائی به خواهان