×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

زن نمیتواند مادام که در علقه زوجیت مرد ایرانی است تقاضای ترک تابعیت نماید


قطعات پیش ساخته قبل از نصب در ساختمان ازاموال منقول محسوب میشوند


سهام شرکتها از جمله اموال منقول است


اجراء مقررات تبصره سوم ماده 79 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب 1351 در مورد اموال مجهول المکان مجوزقانونی ندارد


مجهول المالک مالیست که قبلا درمالکیت شخص یا اشخاصی بوده و اعراض مالک از آن مسلم نیست یا عدم اعراض محرز است و در موردی که حقوق قانونی به آن تعلق گرفته باشد نخست باید حقوق مذکور استیفاء شود سپس مقررات اموال مجهول المالک اعمال گردد


اموالیکه از مسافرین هواپیما بجا میماند


وجود دفترچه پس انداز بانک که حاوی نام و نشان صاحب آنست وجوه موجود در آن حساب را از عنوان مجهول المالک خارج میکند مگراینکه فوت او محرز و بلاوارث بوانش مسلم شده باشد


اتومبیلی که در کنار جاده پیدا شده و مالک آن شناخته نشود مشمول مقررات اشیاء پیدا شده است


اگر در سند عادی معامله زمین تعهد رسمی نشده باشد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی موردی ندارد


دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورتی قابل پذیرش است که خوانده مالک عین مورد بحث باشد بنابراین چنانچه ازابتداء مالک آن نبوده و یا بعدا از ملکیت او خارج شده باشد، چنین دعوایی قابل قبول نخواهد بود


صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پس از قطعیت و قبل از رسیدگی فرجامی قابل اجراء است و تبصره ذیل ماده 22 قانون ثبت شامل آن نیست


الزام به انجام تعهد در مورد فروش زمین موضوع قانون اصلاحات ارضی


افزایش مال الاجاره ساختمانهای استیجاری دولت


افراز ملک مشاع ، بحکم دادگاه انقلاب (صلاحیت دادگاه )


حضور تمام شرکاء در موقع افراز ضرورت ندارد


تشریفات اعتراض بر تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز


مرجع رسیدگی به اعتراض بر تصمیمات اداره ثبت در مورد افراز املاک مشاع شعب حقوقی دادگاههای عمومی میباشد


دستور فروش ملک غیر قابل افراز حکم نیست تا قابل پژوهش یا فرجام باشد


ملکی که نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده و در حدودآن اختلاف باشد قابل افراز نیست


اگر دادگاه متوجه شود که حکم غیرقابل افراز بودن ملکی علیه غیرمالک مشاع آن صادر شده است میتواند از اجراء دستور فروش آن جلوگیری نماید