×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

آئین نامه الغا اجازه تاسیس مدارس غیر دولتی


آئین نامه اجرائی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری


آئین نامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره 4 ماده 214 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 12 28


قانون قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپایی


قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت


قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اعمال اقدامات تامینی


قانون اصلاحیه موافقتنامه همکاری بین دولت ایران و دولت ممالک متحده آمریکا راجع به استفاده غیر نظامی از انرژی اتمی


قانون عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری کره


قانون اصلاح بعضی از مواد موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک راجع به سرویسهای حمل و نقل هوائی مابین قلمرو دو دولت و ماورا آنها


قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافتنامه گمرکی ورود موقت وسائل علمی


قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه گمرکی مربوط به وسائل رفاه مختص دریانوردان


قانون عهدنامه مودت و موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس


قانون پیمان بین المللی منع گسترش سلاحهای هسته ای


قانون کمک هواشناسی ایران به صندوق کمکهای داوطلبانه سازمان هواشناسی جهانی


قانون اصلاح ماده 56 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون افزایش سرمایه بانک سپه


قانون اجازه خرید یک فروند کشتی بیمارستانی به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران


قانون اجازه ضرب و انتشار سکه های مخصوصی به نام جشن فرخنده تاجگذاری اعلیحضرتین


قانون برقراری مستمری درباره بازماندگان عده ای از کارمندان غیر رسمی دولت که قبل از تصویب لایحه قانون استخدام کشوری (1345 3 31) فوت شده اند و 8 نفر دیگر


قانون اصلاح قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به درجه داران و افراد کادر ثابت و همردیفان آنان مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی