×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

قانون اصلاح قانون استخدام پزشکان


قانون خدمتگزاری پزشکان


قانون تاسیس دانشگاههای شهرستانها


قانون اجازه اجرای لوایح وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین دادگستری


تخفیف مجازات علیرغم عدم اعمال ماده 22 ق 0م 0ا0


نگهداری تریاک و فروش بخشی ازآن مستلزم تعیین 2مجازات علیحده است


شلاق مقرر در ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر قابلیت تشدید به بیش از74 ضربه را ندارد


نحوه صدور حکم در صورت ایجاد شبهه محصوره


اعمال تبصره ذیل ماده 18 ق 0م 0ا در خصوص کسر ایام بازداشت از جریمه نقدی


جرایم موضوع ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر ، متفاوت و مستقل از هم می باشند


اقدامات تامینی و تربیتی اخف از کیفر مجازات قانونی تلقی می شود


سیخ و لوله کاغذی آلت مختص استعمال موادمخدر محسوب نمی گردد


سوابق کیفری متهم در مواد مخدر صرفا در تکرارجرم موثر است


تست انجام شده توسط مرکز تحقیقاتی و آموزش علوم آزمایشگاهی می تواند مثبت کاذب داشته باشد


در صورتیکه جریمه نقدی بادیگر مجازاتها همراه باشد جریمه نقدی قابل تعلیق نمی باشد


در صورت تردید در سن بلوغ متهم ، تا احراز آن صدور حکم جزائی وجاهت قانونی ندارد


اعتیاد مجدد فقط مجازات شلاق دارد


اقرار متهم بدون داشتن قرائن و امارات مثبته کاشف ازحقیقت نیست


صرف تحویل یک بار مواد مخدر به دیگری موجب تحقق فعل توزیع نمی گردد


تحقق جرم فروش یا توزیع مواد مخدر هیچ ملازمه ای با خرید، مالکیت آن ندارد