×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

با حضور فرزندان خواهر حق قصاص ندارد - اقامت غیرمجاز


همسر حق تقاضای قصاص را ندارد


به لحاظ کشته شدن متهم بدست مامورین در حین فراردادگاه نمیتواند قرار موقوفی تعقیب نماید وآرا محاکم بایستی مستدل ومستند وموجه باشدودراین خصوص بین مجرمیت و برائت فرقی وجود ندارد


درقتل زن اولیای دم بایدقبل ازاجرای حکم قصاص نصف دیه مرد مسلمان را به قاتل بپردازند


تصمیم دادگاه درمورد تعیین دیه به عنوان رعایت غبطه صغیرصحیح نیست


متهم پس از اتیان سوگند به بیگناهی خود تبرئه میشود


اگرپرداخت دیه ازبیت المال توسط اولیای دم درخواست نشده باشددر اینصورت دادگاه نمیتواندحکم به پرداخت ازبیت المال صادر نماید


اگرقتل عمد درشارع عام بوده و قاتل مشخص نباشددراینصورت دیه از بیت المال پرداخت میشود


رای بدوی از این جهت که با وجود تعارض حقوق دفاعی برای متهمان وکیل واحدی تعیین شده است نقض گردیده است


مجازات زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمه شوهردار اعدام است


تجاوز به عنف با محارم و صدور رای برائت ازآن


با توجه به ظهور با صراحت حکم قتل زنای با محارم در زانی نه مزنی بها حکم صادره نقض می شود


رای به پنج بار اعدام جانی و زانی وسارق ( سرقت مقرون به آزار)


مجازات زنای با محارم قتل است


به علت اینکه احراز شرائط احصان مشکل است حد رجم قابل ابرام نیست بلکه همان حد قتل ابرام می گردد


توبه قبل از اقامه شهادت مسقط حد است


از اظهار توبه در جلسه دادگاه چیزی به نظرنمی رسد


شلاق محکوم علیه به نحو علنی در محل سکونت وی اجراء گردد


هیچگونه بینه ای که موید مجرمیت معترض باشدارائه نشده است


اضافه بر ماده 11 قانون م ا به فرع پنجم ص 477 جلد 2 تحریرالوسیله که تعزیر مرتکب هر گناه کبیره حدی را کما یا کیفا موکول به نظر قاضی نموده است