×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

متهم از بابت دیه جراحات وارده به متهمه ناشی ازسزارین به پرداخت یک سوم دیه کامله محکوم و حکم نقض گردیده است


دیه مامومه یعنی جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل دارد


منقله جراحتی که در مان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد15 شتر می باشد - پرت کردن انبردست به سمت زنی که بوی اهانت نموده دفاع مشروع نیست


دیه شکستگی استخوان جمجمه از نوع منقله پانزده شتر می باشد


دیه هاشمه ، یعنی عملی که استخوان رابکشند ده شتر است


دیه متلاحمه (پارگی آهیانه ) سه شتر است


دیه جراحتی که بر روی شکم است بر فرض دامیه سیصد درهم است


در خصوص پاشیدن اسید متهم را به پرداخت دو فقره دو صدم دیه کامله و پرداخت پنجاه هزار تومان بعنوان ارش محکوم می نماید


دو نفر شتر دیه برای جراحت دامیه


به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی مورد تعقیب قرار گرفته اند


ستون فقرات در صورتی که معالجه نشود، بی اختیاری ادار،بی اختیاری مدفوع ، از بین رفتن قدرت تناسلی ، و فلج اندام های تحتانی هر یک دیه کامل دارد


نقض حکم به علت عدم تعیین دیه برای بی اختیاری دردفع مدفوع وادرار


موردازمواردمنطبق برماده 187 قانون دیات آن هم بااجرای قسامه است


از بین بردن گویائی به طور کامل دیه کامل دارد


مجازات محکوم علیه در خصوص از بین رفتن حس بویائی در مجنی علیه در اثر ضربه مغزی پرداخت یک دیه کامله به مجنی علیه می باشد


تعیین دو هزار درهم برای نقص در دیه یک چشم یه میزان چهل درصد در حکم دادگاه


عرضه جنسی به جای جنسی دیگر که باعث کوری چشم گردیده است چنانچه کوری کامل به وجود آمده باشد نقص عضوی باید صددرصد باشد


چهارهزار وهشتصد درهم دیه برای چشمی که دید آن درحددرک نوراست


جانی طفل 7 ساله است پرداخت 80درصد نصف دیه کامل مرد ظرف سه سال توسط ولی قهری طفل برای چشمی که 80درصد بینائی خود را ازدست داده است


برای 90درصد نقص بینائی دادگاه باید ارش تعیین نماید