جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره 58806 - 8/4/1376

وزارت امور اقتصادی و داراییوزارت بازرگانی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 40214/ت287هـ مورخ 23/7/73 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد.
در جلسه مورخ 1/4/76 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار نامه شماره 11301 مورخ 19/10/75 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع افزایش مهلت پیمان ارزی داروهای تولیدی صادراتی و پذیرش پیمان ارزی داروهای تولیدی صادراتی با نرخ ارز صادراتی مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید :
1- مهلت پیمان ارزی داروهای تولیدی که صادر میشود از پنج ماه به هفت ماه افزایش می یابد.
2- صادرات داروهای تولیدی مازاد بر نیاز مصرف داخلی، تا سقف ده میلیون (10000000)دلار از تاریخ صدور این مصوبه به مدت یکسال از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتی معاف می باشد.
3- صادرات داروی مازاد بر نیاز مصرف داخلی، نباید به افزایش قیمت دارو در داخل منجر شود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :