جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

شماره 7374 25/4/1359
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
لایحه قانونی تبدیل سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی بشرکت سهامی وابسته به وزارت فرهنگ وآموزش عالی که درجلسه مورخ 25/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – از تاریخ تصویب این لایحه قانونی سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامی بصورت شرکت سهامی و وابسته به وزارت فرهنگ وآموزش عالی اداره خواهد شد .
تبصره1- کلیه دارائیها و دیون و تعهدات سازمان پس از حسابرسی و ارزیابی به شرکت منتقل میگردد .
تبصره 2- اساسنامه شرکت ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این لایحه قانونی توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
تبصره 3- تا تصویب اساسنامه مندرج در تبصره دو و انجام تشریفات مقرر قانونی سازمان طبق ضوابط موجود کماکان بکار خود ادامه خواهد داد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10345
تاریخ تصویب :
1359/04/25
تاریخ ابلاغ :
1359/06/10
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :