×

آئین نامه اجرائی بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان

آئین نامه اجرائی بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان

آئین-نامه-اجرائی-بیمه-خدمات-درمانی-خویش-فرمایان
شماره 26516 / ت 19808 هـ 29/4/1377

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/4/1377 بنا به پیشنهاد شماره 3249 مورخ 12/3/1377 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی و به استناد مواد 8 ، 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ـ مصوب 1373 ـ آئین نامه اجرائی بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ سازمان بیمه خدمات درمانی موظف است هر متقاضی را به صورت انفرادی بیمه نماید .
ماده 2 ـ بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان از طریق پزشک خانواده و نظام ارجاع به موسسات طرف قرارداد سازمان اجرا خواهد شد و فرد متقاضی در انتخاب پزشک خانواده از بین پزشکان و موسسات درمانی طرف قرارداد ( معرفی شده از سوی سازمان بیمه خدمات درمانی ) مخیر می باشد .
ماده 3 ـ حق سرانه بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان همه ساله متناسب با عملکرد فرانشیز و تعرفه های واقعی به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه خدمات درمانی تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده 4 ـ خویش فرمایانی که به صورت خانوادگی بیمه می شوند به ازای تعداد افراد بیمه شده تحت تکفل خود از تخفیف برخوردار می گردند و این تخفیف شامل سرپرست و کلیه افراد تحت تکفل نیز خواهد شد .
ماده 5 ـ خویش فرمایانی که بیمه خدمات درمانی خود برای سالهای بعد نیز ادامه دهند متناسب با سنوات تداوم بیمه از تخفیف برخوردار می شوند و در صورت انقطاع بیمه به میزانی زمانی که تداوم بیمه قطع شده است از سابقه سنواتی بیمه شونده کسر می گردد .
ماده 6 ـ میزان تخفیف مورد فوق الذکر همه ساله با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، سازمان بیمه خدمات درمانی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده 7 ـ حداقل سرانه بیمه خویش فرمایان پس از اعمال تخفیفهای مقرر در این دستورالعمل نباید از سرانه کارمندان دولت کمتر و حداکثر آن نباید از حق سرانه مصوب خویش فرمایان در سال مزبور بیشتر باشد .
ماده 8 ـ حق سرانه بیمه خویش فرمایان برای متقاضی به ترتیب زیر محاسبه می شود :
100 – x 2 ( n 2 – n 3 )
[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ]
100
100 – n 1 . x 1
[ـــــــــــــــــــــــــ] . a
100
حق سرانه برای متقاضی خویش فرما
حق سرانه مصوب شورای عالی بیمه برای خویش فرما در سال مور نظر = a 0 تعداد هایله تحت تکفل بیمه شده = n1
سنوات استمرار بیمه شده = n2
سنوات انقطاع بیمه = n3
درصد تخفیف به ازای هر فرد بیمه شده = x 1
درصد تخفیف به ازای هر سال سابقه بیمه = x2
ماده 9 ـ ارقام فوق برای سال 1377 به شرح زیر ذیل می باشد :
سرانه بیمه خدمات خویش فرمایان با فرانشیز 25% خدمات
سرپایی و بستری
سرانه بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان
با فرانشیز 25% خدمات بستری
20000
A
13250
X1 = % 5
X 2 = % 10
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/04/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.