×

آئین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی

آئین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی

آئین-نامه-استخدامی-نظام-بانکی-دولتی

وکیل


شماره 57529/ت 24174ه 14/12/1379
وزارت امور اقتصادی ودارایی -سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 26/11/1379 بنا به پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانکها وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورو به استناد ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379-آئین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- تعاریف
الف - استخدام :عبارت است از پذیرفین شخص به خدمت در بانک طبق ضوابط این آئین نامه 0
ب - شغل :عبارت است از مجموعه وظایف مرتبط و مشخصی که ازسوی بانک به عنوان کارواحد شناخته شده وبرای آن پست سازمانی درنظر گرفته شده باشد0
ج - پست سازمانی :عبارت است از محل سازمانی در تشکیلات بانک که جهت انجام خدمات مستمر و تمام وقت و ارجاع آن به کارکنان بانک در نظر گرفته شده است 0
د - انتصاب :عبارت است از واگذاری یکی از پستهای سازمانی بانک به یکی از کارکنان 0
ه - کارکنان :به افرادی اطلاق میشود که به موجب حکم صادره شده یا قرارداد منعقده شده به خدمت درآمده باشند0
و - حکم :عبارت است از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار بانک به کارکنان در حدود قوانین ،مقررات وآئین نامه های بانک 0
ز - قرارداد:عبارت است از توافقنامه ای که به امضای داوطلب استخدام و بانک میرسد و بموجب آن شخص برای مدت معین و کارمشخص به استخدام بانک در می آید0
ح - حقوق :عبارت است از مقرری مستمر ماهانه که براساس امتیازات ناشی از خصوصیات شغل و شاغل به کارکنان پرداخت میشود0
ط - فوق العاده ومزایا:عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی که علاوه بر حقوق به کارکنان تعلق می گیرد0
ی - انتقال :عبارت است از تغییر محل سازمانی خدمت در داخل بانک و یا از بانک به بانک و یا موسسات دیگروبالعکس 0
ماده 2- تشکیلات ،سطوح سازمانی وتغییرات بعدی آن با توجه به بودجه مصوب با تصویب هیات مدیره بانک قابل اجراء می باشد0
ماده 3- کارکنانی که برای تصدی یکی از مشاغل مستمر بانک به مدت نامحدود استخدام شده یا میشوند مشمول مقررات این آئین نامه خواهند بودو به عنوان مستخدم ثابت بانک شناخته خواهند شد0
تبصره - کارکنانی که برای تصدی یکی از مشاغل غیر مستمر وبرای مدت معین به خدمت بانک درآمده یا درآیند مشمول مقررات این آئین نامه نبوده و استخدام آنان به موجب قرار خواهد بود0
ماده 4- استخدام اتباع بیگانه و شرایط آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود0
ماده 5- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل بانک که بطور موظف و تمام وقت در بانک انجام وظیفه می نمایند در هر مورد مقرراتی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد دردوره تصدی این مشاغل مشمول مقررات این آئین نامه خواهند بود0
فصل دوم
ورود به خدمت ،انتصابات وترفیعات ،ارزشیابی وآموزش
ماده 6- استخدام اشخاص در بانک صرفا از طریق آزمون و مصاحبه انجام میشود0
ماده 7- داوطلبان استخدام در بانک باید حایز شرایط زیرباشند:
- تابعیت ایران ومتعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران 0
- انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی 0
- متدین بودن به یکی ازادیان رسمی کشور
- تندرستی وتوانایی جسمانی وروانی برای انجام کاری که استخدام میشوند0
- عدم اعتیاد به مواد مخدر
- عدم سوء پیشینه کیفری
- دارا بودن حداقل 18 سال تمام و نداشتن بیش از 40 سال تمام 0
- دارا بودن شرایط لازم برای احراز شغل مورد نظر0
ماده 8- داوطلبانی که در مسابقه و مصاحبه قبول شده اند یک دوره آزمایشی راطی خواهند کرد که حداقل ششماه وحداکثردوسال خواهدبود0 حکم استخدام قطعی افرادی که در دوره آزمایشی کاردانی وعلاقه به کار از خود نشان دهند درپایان دوره آزمایشی صادر خواهدشد و در این صورت دوره آزمایشی جزء دوران خدمت آنان محسوب میگردد و افرادی که ضمن دوره آزمایشی صالح برای ابقاء درخدمت بانک تشخیص داده نشوند به خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده خواهدشد0
تبصره - حقوق دوره آزمایشی وفوق العاده هاومزایای مستخدم آزمایشی مطابق حقوق وفوق العاده ها ومزایای مستخدمان ثابت تعیین وپرداخت خواهدشد0
ماده 9- انتصابات وترفیعات کارکنان براساس لیاقت وشایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی و احراز شرایط شغل صورت میگیرد0
ماده 10- بانک موظف است درفواصل معین شایستگی واستعداد کارکنان خود را مورد بررسی قرارداده ونتیجه را درپرونده استخدامی کارمند منعکس سازد0این سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم برای ترفیع ،تغییر شغل ،افزایش حقوق و مزایا ،پاداش و اعزام به دوره های آموزشی گردد0
ماده 11- بانک با توجه به احتیاجات خود و طبق خط مشی مصوب هیات مدیره ،برنامه های آموزشی و کارآموزی لازم را تنظیم نموده وبه مورد اجرا خواهد گذاشت 0
فصل سوم
مرخصی
ماده 12- کارکنان بانک می توانند سالی یکماه به تناسب مدت خدمت از مرخصی استحقاقی با دریافت حقوق وفوق العاده هاومزایای متعلقه استفاده نمایند0
ماده 13- کارکنان بانک در صورت ابتلا به بیماریهایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد به گواهی مرجع پزشکی معتمد بانک ازمرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد0
تبصره 1- جزدر بیماریهای صعب العلاج حداکثر مدت استفاده ازمرخصی استعلاجی چهارماه در سال خواهد بود0
تبصره 2- به کارکنانی که از مرخصی استعلاجی استفاده می نمایند تا چهارماه و در صورتی که به علت ابتلا به بیماری صعب العلاج یا زایمان فرزندان توامان مرخصی استعلاجی انان بیش از چهارماه باشد تا حداکثر یکسال حقوق وفوق العاده های مربوط و در مورد بیماریهای صعب العلاج در مدت زاید بریک سال تا هنگامی که ازکار افتاده نشوند فقط حقوق پرداخت می گردد0
تبصره 3- مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند چهارماه می باشد 0
ماده 14- کارکنان بانک در صورت نیاز به مرخصی مازاد برمرخصی استحقاقی می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند،حداکثر مدت مرخصی بدون حقوق برای طول مدت خدمت نبایستی از3 سال تجاوز کند0این مدت برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل مورد تصدی حداکثر تا 2 سال دیگر قابل تمدید خواهدبود0
ماده 15- ترتیب تحصیل مرخصی های موضوع مواد 12 و13 و14 این آئین نامه به موجب دستوالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف ششماه به پیشنهاد هیات مدیره بانک به تصویب شورای عالی بانکهاخواهدرسید
فصل چهارم
طبقه بندی ونظام پرداخت
ماده 16- مشاغل بانک بطور کلی به سه رده مدیریت ،تخصصی واجرائی تقسیم می شوند و براساس اهمیت وظایف ومسئولیتها ،سهولت وصعوبت کاروعوامل موثردرتجزیه وتحلیل شغل ارزشیابی وطبقه بندی میشوند
ماده 17- نظام پرداخت مبتنی بر خصوصیات شغل وشاغل بوده وحقوق کارکنان براساس مجموع امتیازات مکتسبه ازشغل مورد تصدی وخصوصیات شخصی پس از اعمال ضریب ریالی تعیین میگردد0
ماده 18- عوامل اساسی ارزیابی شغل عبارتست ازمسئولیتهاوویژگیهای شغلی ،فعالیتها وشرایط کار0خصوصیات شخصی شامل عوامل تحصیل ، تجربه مفیدومرتبط ،دوره آموزشی و عوامل ایثارگری وفرآیندی می باشد
ماده 19- عوامل ارزیابی ومیزان امتیاز هرعامل و درصد امتیاز هریک به کل امتیازات به شرح جدول پیوست می باشد0
تبصره - عوامل فرعی ،درجات وتعاریف وتعیین امتیازهریک ازعوامل فرعی ودرجات با توجه به میزان امتیازات عوامل موضوع این ماده به تصویب شورای عالی بانکها خواهد رسید0
ماده 20- ضریب ریالی امتیازهای موضوع آئین نامه ،معادل ضریب حقوق ماده 33 قانون استخدام کشوری است 0 وتغییر آن متناسب با شاخص هزینه زندگی وتغییرات ضریب ریالی حقوق بخش عمومی باپیشنهاد شورای عالی بانکها وتایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و تصویب مجمع عمومی بانکها خواهد بود0
ماده 21- طبقه بندی وارزشیابی مشاغل و تعیین شرایط تصدی آن به پیشنهاد هیات مدیره وتصویب شورای عالی بانکها خواهدبود0
ماده 22- به منظور تامین ونگهداری نیروی انسانی ماهر وکاردان در بانک ،فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده جذب به شرح جدول زیر پرداخت میشود:
مدرک مدیریت تخصصی اجرایی
لیسانس به بالا تا30درصد تا20درصد تا15درصد
دیپلم وفوق دیپلم تا20درصد تا 15 درصد تا10درصد
زیردیپلم ----- ---- تا5 درصد
تبصره 1- اصلاح وتغییرات بعدی در جدول موضوع این ماده در جهت جذب ، توسعه وبهبود کیفیت ارایه خدمات به پیشنهاد شورای عالی بانکها وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی وتصویب مجمع عمومی بانکها خواهد بود0
تبصره 2- میزان فوق العاده جذب بستگی کامل به نیاز بانک ومیزان تخصص وکاردانی داشته وبرمبنای درصدی ازحقوق انان محاسبه وپرداخت می شود0
ماده 23- بانک می تواند در صورت لزوم و استحقاق کارکنان نسبت به برقراری فوق العاده ها وپرداخت مبالغی جهت کارکنان خود به شرح ذیل اقدام نماید:
- اضافه کاردرصورت انجام کاربعد از وقت اداری
- فوق العاده روزانه و جبران هزینه های ماموریت ،ایاب وذهاب ونقل مکان 0
- فوق العاده بهره وری :جهت عملکرد شاخص وبرجسته کارکنان
- فوق العاده اشتغال در خارج از کشور
- کمک هزینه عائله مندی وخواربار
- فوق العاده سختی شرایط محیط کار
- فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی وبدی آب وهوا ،محل خدمت وجذب نیروی انسانی به نقاط محروم متناسب با آئین نامه هاوضوابط بخش مشمول قانون استخدام کشوری
تبصره - دستورالعملهای مربوط به پرداخت فوق العاده هاومبالغ مذکور به تصویل شورای عالی بانکها خواهد رسید 0
ماده 24- به منظور فراهم کردن زمینه های مساعد برای ایجاد و حاکمیت نظام انگیزشی ورقابتی در بانکها و استفاده موثراقتصادی از نیروی انسانی فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده ویژه توسط هیات مدیره بانک در چهارچوب نسبتهای بهره وری که توسط شورای عالی بانکها تعیین می گردد پرداخت میشود 0از جمله این نسبتها نسبتهای زیر قابل ذکر است :
- درآمد هزینه به ازای هرکارمند
- هزینه عملیاتی به درآمد عملیاتی
- خالص درآمد به هزینه پرسنلی
- خالص مابه التفاوت سود دریافتی وپرداختی
- تغییرات درآمد به هزینه های پرسنلی
فصل پنجم
امور رفاهی
ماده 25- بانک مکلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت ودرمان کارکنان خود وخانواده آنان رافراهم نماید0
ماده 26- به منظور تامین رفاه وآتیه کارکنان بانک ،صندوقی به نام صندوق رفاه وتامین آتیه تشکیل می گردد0
تبصره - نحوه تشکیل وبهره برداری ازصندوق به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره بانک میرسد0
ماده 27- بانک مکلف است کلیه کارکنان خود را در خصوص فوت به هر علت و نقص عضو یا ازکارافتادگی دایم (کلی وجزیی )بیمه نماید0 تبصره - ضوابط مربوط به نحوه ومیزان بیمه ماده فوق به تصویب هیات مدیره بانک میرسد0
ماده 28- بانک می تواندجهت تامین قسمتی ازمایحتاج عمومی کارکنان تامین آراستگی آنان ،ایجاد امکانات لازم جهت رفت وآمد به محل کار واستفاده کارکنان اناث ازمهدکودک ،همچنین کمک به امورتعاونی ورفاه کارکنان خود اقدامات لازم را به عمل آورد0
ماده 29- بانک می تواند به طرق مقتضی به کارکنان ثابت خود تسهیلات قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری ومسکن اعطاء نماید0نحوه پرداخت تسهیلات این ماده به تصویب هیات مدیره بانک می رسد0
فصل ششم
بازنشستگی وازکارافتادگی وفوت
ماده 30- کارکنان ثابت بانک ارلحاظ بازنشستگی ،اعم ازکارافتادگی وفوت مشمول صندوق بازنشستگی بانکها بوده وکسور مقرر اعم ازسهم کارمند وبانک در وجه صندوق واریز خواهد شد0
ماده 31- از جمع حقوق موضوع ماده 17 وفوق العاده های جذب سختی شرایط محیط کاروجذب مناطق محروم معادل نه درصد(9%)کسروبه اضافه بیست ویک درصد (21%)جمع حقوق وفوق العاده های وی که ازطرف بانک تامین میشود به حساب صندوق بازنشستگی منظور وپرداخت می گردد0
ماده 32- وجوه زیر علاوه بر وجوه مذکور درماده فوق به صندوق بازنشستگی واریز میگردد0
1- حقوق ،مزایا وفوق العاده های ماه اول مستخدم آزمایشی 0
2- اضافه حقوق ،مزایا وفوق العاده های ماه اول مستخدم
ماده 33- بانک مکلف است کارکنانی راکه به سن 60 سال تمام یا30 سال تمام سابقه خدمت قابل قبول رسیده باشند بازنشسته نماید0در صورت نیاز بانک وبا رضایت مستخدم ادامه خدمت کارکنان متخصصی که بیش از 30 سال سابقه خدمت دارند به شرط آنکه سن آنان از65 سال تجاوز ننماید تا 5 سال بلا مانع خواهد بود0
تبصره - کارکنان ثابت بانک می توانند با دارا بودن شرایط زیر وموافقت بانک بازنشسته شوند0
الف - کارکنان مرد با 50 سال سن و25 سال سابقه خدمت دربانک
ب - کارکنان زن با 20 سال سابقه خدمت دربانک
ماده 34- میزان حقوق بازنشستگی کارکنان عبارت است ازمعدل 2 سال آخر حقوق وفوق العاده ها ومزایای ملاک محاسبه کسور بازنشستگی با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی ضربدر سنوات خدمت 0
ماده 35- هرگاه مستخدم علیل به علت حادثه ای ازکارافتاده یا فوت شود تمام حقوق حقوق ،مزایا وفوق العاده هایی که بابت آنهاکسور بازنشستگی اخذ شده است به عنوان حقوق وظیفه درمورد وی برقرار می گردد0
ماده 36- در صورتی که مستخدم ازکارافتاده یا بازنشسته فوت شود تمام حقوق وظیفه یا بازنشستگی وی به وظیفه بگیران اوپرداخت میشود0
ماده 37- وظیفه بگیران مستخدم متوفی ازلحاظ این آئین نامه به شرح زیر می باشند:
1- زوجه یا زوجات دایمی مستخدم متوفی اعم ازاینکه شوهر اختیار کرده یانکرده باشد 0
2- شوهر درصورتی که علیل وازکارافتاده وتحت کفالت همسر متوفای خود باشد0
3- فرزندان اناث متوفی وهمچنین نوادگان اناث در صورتی که تحت کفالت قانونی مستخدم متوفی بوده باشند0
4- فرزندان اناث مطلقه وتحت کفالت قانونی مستخدم 0
5- فرزندان ذکور تا پایان 20 سالگی و در صورت تحصیل در مراکز آموزشی عالی معتبر تا پایان 25 سالگی
6- پدرومادری که در کفالت متوفی بوده اند وهمچنین فرزندان ، نوادگان علیل وازکارافتاده ویا ناقص العضو مستخدم متوفی که در کفالت وی بوده و ازکار افتاده باشند مادام العمر0
ماده 38- حقوق وظیفه به تساوی بین وظیفه بگیران واجدشرایط تقسیم میشود ودر صورت قطع سهم هریک ازوظیفه بگیران سهم قطع شده به تساوی به سهم سایر وظیفه بگیران افزوده میشود0
ماده 39- چنانچه مستخدم متوفی فاقد بازماندگان مندرج درماده 37 باشد وجوهی که بابت کسور بازنشستگی وی ذخیره شده است به حساب درآمد صندوق بازنشستگی منظور می شود0
ماده 40- به کارکنان شاغل هنگام بازنشستگی ،ازکارافتادگی وفوت در قبال سوابق خدمت در بانک به ازای هرسال خدمت معادل یکماه آخرین حقوق وفوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است پاداش پایان خدمت پرداخت میشود0
ماده 41- ازتاریخ اجرای این آئین نامه به میزانی که حقوق کارکنان شاغل ترمیم وافزایش یافته ومی یابد حقوق بازنشستگان ووظیفه بگیران نیز ترمیم می گردد0
فصل ششم
تکالیف عمومی وپایان خدمت
ماده 42- کارکنان بانک موظفند ضوابط ومقررات اداری وبانکی ونیز دستورات واوامر روسای مافوق خود را در حدود قوانین ،آئین نامه ومقررات جاری رعایت نمایند0
ماده 43- خودداری ازاقدامی که مقررات اداری یا عرف بانکی انجام ان را مقرر کرده باشد یا مبادرت به اقدامی که مقررات اداری و یا عرف بانکی انجام آن منع نموده باشد تخلف محسوب و با متخلف طبق مقررات انضباطی رفتار خواهد شد0
تبصره - رسیدگی به تخلفات اداری ،تشخیص تخلف وتعیین تنبیهات اداری در بانکها وبانک مرکزی طبق دستور العملی خواهدبود که به پیشنهاد هیات مدیره و یا هیات عامل بانک حسب مورد به تصویب شورای عالی بانکها وشورای پول و اعتبار می رسد0
ماده 44- کارکنان بانک درصورت نداشتن تعهد خدمت دربانک می توانند با دوماه اعلام کتبی قبلی ازخدمت در بانک استعفا دهند0درهیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر بانک نخواهد بود0 استعفا ازتاریخی تحقق می یابد که بانک کتبا باآن موافقت نماید0 مستخدمی که استعفا داده موظف است در مدت مرقوم در محل خدمت خود حاضر شود و به هرحال در پایان این مدت استعفای او قبول شده تلقی میگردد0به مستخدمی که مستعفی شناخته شود کسور بازنشستگی وحقوق ومزایای مربوط به مرخصی استحقاقی استفاده نشده مسترد خواهد شد0
ماده 45- بانک می تواند به دلیل تغییرات سازمانی و یا تغییر سیستمها وروشهای اداری ،کارکنانی را که مازاد براحتیاج تشخیص داده میشوند ،در صورتی که نتواند ازوجود انها در سایر واحدها استفاده نموده و شرط بازنشسته شدن نیز نداشته باشند ازخدمت در بانک معاف نماید0
تبصره - به مستخدمی که طبق این ماده ازخدمت در بانک معاف شود مبلغی معادل 45 روز آخرین حقوق موضوع ماده 17 به ازای هرسال خدمت در بانک به عنوان فوق العاده پایان خدمت به علاوه حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده و کسور بازنشستگی ووجوه پرداختی به صندوق رفاه وتامین آتیه (سهم مستخدم )ودرآمد متعلق به وی پرداخت میشود0
فصل هشتم
مقررات مختلف
ماده 46- ماموریت وانتقال کارکنان به وزارتخانه ها ،موسسات و شرکتهای دو،لتی ونهادهای انقلاب اسلامی و یا برگزیده شدن ومنصوب شدن کارکنان بانکها به نمایندگی مجلس شورای اسلامی و یا مقامی درخارج ازبانک وماموریت وانتقال کارکنان دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به بانک با رعایت مقررات مربوط خواهدبود0
ماده 47- چنانچه بانک در اجرای وظایف وبرنامه ریزیهای جاری ، اموری رااز طریق مقاطعه انجام دهد موظف است طی قرارداد منعقده شده با مقاطعه کار تصریح نماید بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال کارکنان مقاطعه کار ندارد0
ماده 48- نحوه تطبیق وضع کارکنان فعلی با مقررات این آئین نامه براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی بانکها می رسد0
ماده 49- اختیارات شورای پول و اعتبار مقید در قانون پولی و بانکی کشور در خصوص رسیدگی و تصویب مقررات استخدامی وآئین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کماکان به قوت خود باقی است 0
ماده 50- این آئین نامه ازتاریخ 1/1/1379 قابل اجراست 0
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی
میزان امتیاز هرعامل ودرصد آن نسبت به کل امتیازات
خصوصیات عوامل امتیاز درصد
- تحصیلات
- تجربه
شاغل - دوره آموزشی 4000 40
- ایثارگری
- فرآیندی
------------------------------------------------
1-مسئولیتهاو
شغل ویژگیهای شغلی 4400 44
----------------------------------------------------
2- فعالیتها 1200 12
----------------------------------------------------
3- شرایط محیط کار 400 4
-----------------------------------------------------
جمع 10000 100
------------------------------------------------------------

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16330

تاریخ تصویب : 1379/11/26

تاریخ ابلاغ : 1379/12/27

دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارائی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.