×

دادگاه به علت فقد سوءنیت و عدم وجود رکن معنوی جرم حکم برائت صادر نموده است

دادگاه به علت فقد سوءنیت و عدم وجود رکن معنوی جرم حکم برائت صادر نموده است

دادگاه-به-علت-فقد-سوءنیت-و-عدم-وجود-رکن-معنوی-جرم-حکم-برائت-صادر-نموده-است
شماره دادنامه : 1989
تاریخ رسیدگی : 1/11/75
مرجع رسیدگی : شعبه 95 عمومی تهران

در خصوص شکایت آقای (الف ) 1 مستاجر مغازه خود دو نفر مستاجر آقای (ب ) و(ج ) دائر بر اینکه بدون اجازه دادن و مغازه را مورد تخریب قرار داده اند که با توجه به اظهارات و مدافعات متهمان بعلت فشار و اذیت شهرداری منطقه که مغازه ملک مزبور پخی را رعایت نکرده است آنها قصد تخریب مغازه به منظور رفع مشکل مغازه ها و رعایت دستورات شهرداری را دارند و هنوز مغازه را تخریب نکرده بلکه فقط مقداری موزائیک مغازه را درآورده و بهرجهت چون درمورد تخریب ملک سوءنیتی متهمان ندارند و مدعی هستند که خود مالک ترتیب اثر به اخطاریه های شهرداری نمیداده و شهرداری نیز چنانکه آنها پخی را رعایت نکنند مغازه را پلمپ می کنند لذا بعلت فقدسوء نیت و عدم وجود رکن معنوی جرم حکم برائت آنان صادر و اعلام می گردد و شاکی به دادگاه حقوق و دادن دادخواست بصورت هدایت قانونی می شود0

رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر
از ناحیه آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 11989/10/75 شعبه 95دادگاه عمومی تهران که بموجب آن آقایان (ج ) و(ب ) از اتهام تخریب برائت حاصل نموده اند ایراد و با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه نامه های شهرداری منطقه 15 دائر به رفع خلاف در مغازه مورد اجاره و با عنایت باظهارات گواهان و مدافعات متهمان ایراد و اشکالی بر دادنامه صادره بنظر نمی رسد دادگاه ضمن رد اعتراض نامبرده مستندا" به بند2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است 0 8/4/76/1ت /446

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1989

تاریخ تصویب : 1375/11/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.