×

لایحه قانونی نحوه واگذاری یکهزار واحد مسکونی در شهر اهواز

لایحه قانونی نحوه واگذاری یکهزار واحد مسکونی در شهر اهواز

لایحه-قانونی-نحوه-واگذاری-یکهزار-واحد-مسکونی-در-شهر-اهواز

وکیل


شماره 283/د 2/10/1358
وزارت مسکن و شهر سازی
لایحه قانونی نحوه واگذاری یکهزار واحد مسکونی در شهر اهواز که د رجلسه مورخ 21/9/58 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

شماره 283 د 2/10/1358
وزارت مسکن و شهرسازی
لایحه قانونی نحوه واگذاری یکهزار واحد مسکونی در شهر اهواز که در جلسه مورخ 21/9/58 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده – بوزارت مسکن و شهر سازی اجازه داده میشود که مبنای قیمت گذاری یکهزار واحد مسکونی در شهر اهواز را براساس قسمت تمام شده ساختمان و هزینه های حصار کشی و توسعه شبکه آب و برق و بدون در نظر گرفتن سایر هزینه های زیر بنائی قرار دهد و واحدهای مسکونی مزبور را از طریق بانک رهنی ایران به متقاضیان واگذار نماید.
تبصره – وزارت مسکن و شهر سازی مجاز خواهد بود که قیمت فروش واحدهای مسکونی را بشرح فوق و با نظر استاندار هر استان تعیین و به متقاضیان واگذار کند.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10158

تاریخ تصویب : 1358/09/21

تاریخ ابلاغ : 1358/10/15

دستگاه اجرایی : وزارت مسكن و شهرسازی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.