×

درموردیکه مدعی علیه منکر صدور مستند دعوی ازخود بوده و مدعی نتوانسته است اساس تطبیقی برای آن تهیه کرده ودادگاه بدون اینکه تحقیقی ازمسجل ورقه نموده باشد حکم به بطلان دعوی داده تخلف است

درموردیکه مدعی علیه منکر صدور مستند دعوی ازخود بوده و مدعی نتوانسته است اساس تطبیقی برای آن تهیه کرده ودادگاه بدون اینکه تحقیقی ازمسجل ورقه نموده باشد حکم به بطلان دعوی داده تخلف است

درموردیکه-مدعی-علیه-منکر-صدور-مستند-دعوی-ازخود-بوده-و-مدعی-نتوانسته-است-اساس-تطبیقی-برای-آن-تهیه-کرده-ودادگاه-بدون-اینکه-تحقیقی-ازمسجل-ورقه-نموده-باشد-حکم-به-بطلان-دعوی-داده-تخلف-است
رای محکمه عالی انتظامی قضات
361-درموردیکه مدعی علیه منکرصدورمستنددعوی ازخودبوده ومدعی نتوانسته است اساس تطبیقی برای آن تهیه کرده ودادگاه بدون اینکه تحقیقی ازمسجل ورقه نموده باشدحکم به بطلان دعوی داده تخلف است .
حکم شماره 712-5مهر1309

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات

تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 712

تاریخ تصویب : 1309/07/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.