جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1763/7 4/4/1365

سئوال آیا اعتراض طرفین پرونده بنظریه دادگاه حقوقی یک تابع تشریفات فرجامخواهی است یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی :
چون نظریه دادگاه حقوقی یک حکم نیست ومقررات فرجامخواهی وتشریفات آن مربوط به احکام است لذادرمورداعتراض برنظریه دادگاه حقوقی یک که در ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و 2 آمده است جاری نمیشود و درنتیجه برای رسیدگی به اعتراض مذکور تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و سایرتشریفات ضرورت ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

90
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1763
تاریخ تصویب :
1365/04/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :