قانون اصلاح مواد 24 و 25 قانون مجازات عمومی

قانون اصلاح مواد 24 و 25 قانون مجازات عمومی

قانون-اصلاح-مواد-24-و-25-قانون-مجازات-عمومی
ماده 24 - در مورد جرائم عمومی حکم تکرار جرم درباره اشخاص ذیل جاری است
اعم از این که محکمه حاکمه عمومی باشد یا اختصاصی :
1 - کسی که به حکم لازم الاجرا محکوم به جزای جنایی شده و در ظرف ده سال از
تاریخ اتمام مدت مجازات مجددا مرتکب جنحه مهم و یا جنایتی گردد اعم از
این که حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد.
2 - کسی که به حکم لازم الاجرا محکوم به حبس تادیبی بیش از دو ماه شده و در
ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد
خواه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد.
ماده 25 - در موارد تکرار جرم به طریق ذیل رفتار می شود:
1 - اگر مجرم فقط یک سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او
بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده بدون این که از
حداکثر آن مجازات به علاوه نصف تجاوز کند مگر آن که مجرم مرتکب نظیر همان
جرم سابق شده باشد که در این صورت مجازات بیشتر از حداکثر مجازات جرم دوم
خواهد بود بدون این که از دو برابر حداکثر تجاوز نماید.
سرقت و اختلاس و ارتشا و کلاه برداری و خیانت در امانت از حیث تکرار جرم
نظیر هم محسوب است .
2 - اگر مجرم دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک
درجه تشدید شده یا بیشتر از دو برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود
بدون این که از سه برابر حداکثر تجاوز نماید.
3 - هر گاه مجرم بیش از دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد
مجازات او یک درجه تشدید می شود و نباید از دو برابر حداقل مجازات اشد
کمتر باشد مگر این که دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات اشد باشد که
در این صورت به همان حداکثر محکوم خواهد شد.
مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی یا کلاهبرداری داشته
باشند حبس موقت با اعمال شاقه است مگر این که قانونا جزای بیشتری برای
آنها مقرر باشد و در مورد این اشخاص محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از
انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طرف دولت معین می شود توقف
اجباری نماید - تعیین مدت توقف اجباری به نظر وزیر عدلیه بوده ولی نباید
از ده سال تجاوز کند - به علاوه دولت می تواند حکم محکومیت این محکومین را
نیز در همان نقطه اجرا نماید.
4 - هر گاه در حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نبوده و بعدا
معلوم شود مدعی العمومی که در نزد محکمه حاکمه ماموریت دارد باید مراتب را
به محکمه اطلاع دهد در این صورت اگر محکمه محکومیتهای سابق را محرز دانست
مکلف خواهد بود حکم خود را بر طبق مقررات فوق تصحیح نماید.
برای اجرای مقررات این قانون محکومیتهای قبل از تصویب آن نیز منظور خواهد
شد.
تبصره - جرم قاچاق اسلحه و طلا تابع مقررات فوق است .
ماده 25 مکرر - مواد 24 و 25 سابق قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از
اول خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می شود.
چون به موجب قانون 24 فروردین ماه 1310 (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون
فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل
نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را
تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا
(قانون اصلاح مواد 24 و 25 قانون مجازات عمومی ) که در تاریخ یازدهم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1310/02/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.