جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ4/7/71 شماره دادنامه 136 کلاسه پرونده70/200
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. معاونت وزیر مسکن و شهرسازی و مدیر عامل سازمان زمین شهری.
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره ازهیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه. شاکی طی نامه شماره 37259/ ح ـ 26/10/70 اعلام داشته است به پیوست تصاویر دادنامه های شماره 770 ـ 27/7/70 و 660 ـ 17/7/70 و 574 ـ 10/7/70 و 615 ـ 15/7/70 و 408 ـ 11/6/70 صادره از هیات 27/12/60 و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 16/1/67 کلیه اقدامات دولت در اجرای ماده 9 قانون مار الذکر تایید گردیده است نظر به اینکه کلیه آراء موصوف در ارتباط با قانون اراضی شهری و راجع به مصوبه مجمع تشخیص ملحت نظام و مربوط به یک موضوع واحد می باشد لکن تعارض آشکار در نحوه صدور آراء مشاهده می گردد.
هیات عمومی عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
دادنامه شماره 408 مورخ 11/6/70 هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر فسخ رای شماره 165 مورخ 19/4/68 شعبه سیزدهم دیوان در پرونده کلاسه 64/296 و صدور حکم به رد شکایت شاکی از اقدامات اداره کل زمین شهری اصفهان در زمینه تملک ملک نامبرده در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری و همچنین دادنامه شماره 615 مورخ 15/7/70 هیات تجدیدنظر دیوان مشعر بر تایید رای شماره 74 مورخ 23/2/69 شعبه سیزدهم دیوان در پرونده کلاسه 65/291 دائر بر ابطال اقدامات اداره کل زمین شهری در تملک ملک شاکیان بلحاظ عدم انطباق با ماده 9 قانون مذکور هر یک با توجه به ارزش و اعتبار دلائل و مدارک ابرازی طرفین شکایت و شرایط و جهات خاص و متمایز دو دعوی مذکور انشاء شده است و در نتیجه مبتنی بر اختلاف در استنباط قضایی از قوانین و مقررات موضوعه نبوده است. بنابراین از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود.
محمدرضا عباسی فرد
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
136
تاریخ تصویب :
1371/07/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :