×

دراتهام سقط جنین ،دادگاه بایدتحقیقات کافی درخصوص توجه اتهام معمول ودرغیراینصورت نقص درتحقیقات ازموجبات نقض حکم برائت است

دراتهام سقط جنین ،دادگاه بایدتحقیقات کافی درخصوص توجه اتهام معمول ودرغیراینصورت نقص درتحقیقات ازموجبات نقض حکم برائت است

دراتهام-سقط-جنین-،دادگاه-بایدتحقیقات-کافی-درخصوص-توجه-اتهام-معمول-ودرغیراینصورت-نقص-درتحقیقات-ازموجبات-نقض-حکم-برائت-است

وکیل


رای شماره : 2700-23/4/43

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :جناب آقای دادستان کل ضمن درخواست رسیدگی ماهوی پرونده رااز لحاظ پاره ای تحقیقات ناقص تشخیص ونکاتی رامتذکرکه رفع آنهابرای روشن شدن مورداتهام ضروری بنظرمی رسد.
1- بانومهین مجنی علیهانزدبازپرس بیان داشته که به اتفاق پدرش به مطب بانوصغری ....به منظورسقط جنین مراجعه پس ازانجام عمل وسقط به معیت پدرش مراجعت نموده لازم بوده که دراطراف سقط جنین ومذاکراتی که بین بانودکتر...ومجنی علیهاجریان داشته ازپدرمتهمه بازجوئی و لدی الاقتضاءمواجهه نیزانجام شود.
2- بانومهین درجلسه دوم بازجوئی گفته است که دیروزدختری که درمطب بانودکترصغری ...کارمی کندبه اتفاق یک نفرپسربه منزل اوآمده ویک بسته شیرینی برای اوآورده اندوگفته بروبگومن خونریزی داشتم واضافه نموده که هنگام وروددختروپسرصاحبخانه وهمسایه های منزلش حضورداشته اند،ازدختر وپسرواشخاصی که حسب اظهاربانومهین درموقع مراجعه آنان حضورداشته اند. تحقیقات بعمل نیامده وموضوع روشن نگردیده است .به هرتقدیرچون تحقیقات پرونده درموردنکات مذکوروسایرنکاتی که بنظردادگاه برای تعیین مورد اتهام وتحقیقات ازسوابق متهمه دراین قبیل مواردضروری تشخیص می شود ناقص وقبل ازانجام تحقیقات مرقوم ورفع نواقص اصدارحکم برتبرئه متهمه ازطرف دادگاه صحیح نبوده بنابراین بااجازه حاصل ازماده 430مکررقانون آئین دادرسی کیفری حکم فرجامخواسته نقض ورسیدگی به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد.

* سابقه *
سقط جنین
نقص تحقیقات

بانودکترصغری ....دخترحسین 40ساله اهل تبریزساکنه تهران درسال 36 به اتهام فراهم آوردن وسائل سقط حمل بانومهین تحت تعقیب دادسرای تهران واقع وبه استنادماده 183قانون مجازات عمومی تقاضای مجازاتش بعمل آمده است .
شعبه دوم دادگاه جنائی مرکزپس ازجری تشریفات قانونی باانجام دادرسی بشرح دادنامه شماره 251-1/10/39حکم برائت مشارالیهاراصادر کرده است .
دادستان استان ازحکم برائت فرجامخواسته وشعبه 11دیوان عالی کشور به استناد:
صورت مجلس مورخ 1/8/36واعلام نمره 16565-6/8/36وزارت بهداری و اظهارات مورخ 12/8/36آقای دکترجواد...وآقای دکترامیر...واوراق تشخیص بیماری موجوددرپرونده وتحقیقاتی که ازمتهمه بعمل آمده واظهارات مشارالیهادرمراحل مختلف بعمل آمده وبیانات بی آلایش وساده بانومهین ومسلم بودن این نکته که به بانوی متهمه مراجعه کرده ودررحم اوعملیاتی انجام شده وتحقیقاتی که ازشوهرمجنی علیهابعمل آمده وبیانات آقای یحیی ...در اطراف صورت مجلس تنظیمی وگفته های بانومهین درمواجهه بامتهم وگواهی پزشک قانونی حکم فرجامخواسته رانقض ورسیدگی امررابه شعبه دیگردادگاه جنائی ارجاع می نماید.
شعبه 4دادگاه جنائی مرکزپس ازجری تشریفات قانونی وتشکیل جلسه مقدماتی درتاریخ 8/5/40باانجام دادرسی بشرح دادنامه 281-2/9/41 مشارالیهاراازبزه انتسابی تبرئه کرده است .
دادستان استان به استنادهمان دلائل مندرج دردادنامه شعبه د11یوان عالی کشورفرجامخواسته است .
حکم دادگاه جنائی اصراری محسوب وپرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده که بااستماع عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض چنین رای داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی سال 1343چاپ 1344
صفحه 78 تا 80

13

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2700

تاریخ تصویب : 1343/04/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.