×

مستفاد از ماده 32 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب سال 1360 این است که مجازات اتهامات مذکور در بند 5 قسمت ب ماده 15 همان قانون یکی ازکیفرهای بند 1 تا 6 ماده 20 قانون فوق الاشعار میباشد

مستفاد از ماده 32 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب سال 1360 این است که مجازات اتهامات مذکور در بند 5 قسمت ب ماده 15 همان قانون یکی ازکیفرهای بند 1 تا 6 ماده 20 قانون فوق الاشعار میباشد

مستفاد-از-ماده-32-قانون-بازسازی-نیروی-انسانی-مصوب-سال-1360-این-است-که-مجازات-اتهامات-مذکور-در-بند-5-قسمت-ب-ماده-15-همان-قانون-یکی-ازکیفرهای-بند-1-تا-6-ماده-20-قانون-فوق-الاشعار-میباشد-

وکیل


تاریخ 13/9/69 شماره دادنامه 206 کلاسه پرونده 69/93

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه احراز وحدت موضوع شکایت و وجود تعارض درآراء شعب اول و یازدهم دیوان باتوجه به رای هیات عمومی دیوان بشماره 130-28/4/69 خلاصتا" دایر براینکه مستفاد از ماده 32 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب سال 60 مجلس شورای اسلامی اینستکه مجازات اتهامات مذکوردربند5 قسمت ب ماده 15 همان قانون یکی ازکیفرهای بند 1 تا 6 ماده 20 قانون فوق الاشعارمی باشد و چون ماده 30 همان قانون بازسازی نیروی انسانی نیزمنصرف از اتهامات فوق الذکراست لذا دادنامه شماره 671-21/10/64 صادره از شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری که متضمن و موید همین معنا است منطبق با موازین قانونی و موافق رای وحدت رویه فوق الاشعارصادرگردیده صحیح ومنطبق با قانون تشخیص می گردد.
این رای طبق قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :خانم طیبه افتخارنژاد
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول ویازدهم دیوان
مقدمه - شعبه اول دررسیدگی بپرونده کلاسه 65/2664 موضوع شکایت خانم طیبه افتخارنژادبطرفیت :آموزش وپرورش بخواسته :اعاده بکارو یامستمری بگیرومحروم نمومعوقه بشرح دادنامه شماره 197-2/3/67باتوجه به اینکه درتشریفات رسیدگی واستنادبه قانون به رای صادره ایرادی نبوده لذاحکم به ردشکایت صادرنموده است .

ب شعبه یازدهم دررسیدگی بپرونده 63/328 موضوع شکایت خانم زکیه آئینه چی بطرفیت اداره آموزش وپرورش ناحیه 2 تبریزبخواسته :
ابطال رای شماره 755 - 11/11/62 هیات تجدیدنظربازسازی مبنی بربازخرید ایام خدمت بشرح دادنامه شماره 64/671-21/10/64 نظربه اینکه درتعیین مجازات بجای استنادبماده 32 باستنادبه تبصره ماده 30 مجازات بند8 ماده 20 تعیین گردیده درحالی که حداکثرمجازات مقرره درماده 32 تابند6 ماده 20 می باشد،رای معترض عنه رافسخ نموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااتفاق آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13383-18/11/1369
مجموعه قوانین سال 1369صفحه 807 تا 808
1

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 206

تاریخ تصویب : 1369/09/13

تاریخ ابلاغ : 1369/11/18

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع : ضمان - سرقت - اجبار - معاینه محلی - دستور موقت - آلات و ادوات جرم - تعدیات مامورین دولتی -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.