×

از اول سال 1354 سالهای تحصیل در دانشسرا جزو سابقه خدمت رسمی محسوب میگردد بشرطی که مستخدم دو برابرآن خدمت نموده باشد و بخشنامه مغایر باموضوع باطل است

از اول سال 1354 سالهای تحصیل در دانشسرا جزو سابقه خدمت رسمی محسوب میگردد بشرطی که مستخدم دو برابرآن خدمت نموده باشد و بخشنامه مغایر باموضوع باطل است

از-اول-سال-1354-سالهای-تحصیل-در-دانشسرا-جزو-سابقه-خدمت-رسمی-محسوب-میگردد-بشرطی-که-مستخدم-دو-برابرآن-خدمت-نموده-باشد-و-بخشنامه-مغایر-باموضوع-باطل-است-

وکیل


تاریخ 6/9/69 شماره دادنامه 193 کلاسه پرونده 66/33

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای - تبصره یک ماده 18 قانون الحاق 2 ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب سال 1354 مصرح است : احتساب سالهای تحصیل دردانشسراجزءسابقه خدمت رسمی ازاول مهر1354 قابل اجراءاست و تبصره 3 همین ماده مقررداشته مدت تحصیل این کارآموزان درصورت استخدام در حکم خدمت آزمایشی محسوب ودرصورتی سالهای تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظورخواهدشدکه دوبرابرآن خدمت نموده باشندکه درهرحال ازپنجسال کمتر نخواهد بود و باتوجه به اینکه بند3 بخشنامه موردشکایت که تاریخ اجرای احتساب تحصیل دردانشسرارامورخ 1/1/66 تعیین نموده لذابا اکثریت آراءبرخلاف قانون تشخیص ومستندابماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال وملغی الاثراعلام می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/66/33 17/10/1369
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد باقرنصیری
طرف شکایت : وزارت آموزش وپرورش
موضوع شکایت وخواسته : صدور بخشنامه مورخ 113/1د-20/12/65
مقدمه - شاکی دردادخواست تقدیمی اعلام داشته است : ازطرف آموزش وپرورش بخشنامه ای با شماره 113/1د-20/12/65 صادرگردیده مبنی براینکه افرادی که از1/7/54 به بعد وارد مراکزتربیت معلم شده اند و پس از فراغت از تحصیل درصورتیکه حداقل پنجسال درآموزش وپرورش خدمت گرده باشند دوران کارآموزی آنان جزوسابقه خدمت رسمی آنان محسوب گرددوبه احتساب ایام تحصیل کسانیکه قبل از1/7/54واردمراکزتربیت معلم شده اندهیچگونه مجوزی نداردکه نتیجه چنین بخشنامه ای ازنظرمادی ومعنوی جزتبعیض وعدم عدالت اجتماعی چیزی نمی باشدتقاضاداردباتوجه به بخشنامه فوق که صریحا مغایرباقانون اساسی وشرع مقدس اسلام است ،اقدام لازم بعمل آید.
مدیرکل حقوقی وامورمجلس وزارت آموزش وپرورش طی نامه شماره 6409-22/5/66 درپاسخ اعلام داشته است بخشنامه شماره 113/1د مورخ 20/12/65دراجرای ماده 18 الحاقی به قانون تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی وقسمت آخرتبصره 3 آن صادرگردیده است وبموجب این قانون مدت تحصیل کسانیکه ازتاریخ 1/7/54 به بعدواردمراکزتربیت معلم شده اندو پس ازفراغت ازتحصیل خدمت موردتعهدخودراایفاءنموده باشند،قابل احتساب درسابقه خدمت رسمی آنان ازلحاظ اعطاءپایه وارتقاءگروه و بازنشستگی ووظیفه بارعایت سایرمقررات می باشد.بنابراین مجوزی برای پذیرش ادعای شاکی وجودندارد.باتوجه به اعلام شاکی مبنی برمخالف شرع بودن بخشنامه موردشکایت ازفقهای محترم شورای نگهبان کسب نظرگردیدکه دبیرشورای نگهبان طی نامه شماره 0455 مورخ 13/8/69 اعلام داشتند:در خصوص بخشنامه 113/1د-20/12/65 آموزش وپرورش موضوع درجلسه فقهای شورای نگهبان مطرح وخلاف موازین شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13383-18/11/1369
مجموعه قوانین سال 1300 صفحه ... تا...

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 193

تاریخ تصویب : 1369/09/06

تاریخ ابلاغ : 1369/11/18

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.